กลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะสร้างมูลค่าร่วม (ASV)

รูปแบบการสร้างมูลค่า ASV

ASV สร้างวัฏจักรคุณธรรม (วัฏจักร ASV) ที่จะนำมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างขึ้นโดยการแก้ปัญหาทางสังคมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มในกิจกรรมทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมต่อไป ด้วยวิธีนี้ ASV แสดงถึงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินการตามวัฏจักร ASV อย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทจะเพิ่มมูลค่าขององค์กรด้วยการสะสมมูลค่าเป็นแบรนด์องค์กร

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง: