เทคโนโลยีตัวแทนของกลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ก. ออกแบบความอร่อย

1: การประเมินความอร่อย

2: การวิเคราะห์ความอร่อย

3: สูตรความอร่อย

4: การผลิตความอร่อย

B. การออกแบบคุณค่าทางโภชนาการ

5: การออกแบบทางโภชนาการ

6: การใช้วัสดุที่มีประโยชน์ทางโภชนาการ

C. ชี้แจงประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต

7: การประเมินกิจกรรมรับรส

8: การวิเคราะห์พืชในลำไส้

9: การวิเคราะห์ทางสรีรวิทยาของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช

10: การประเมินการย่อยและการดูดซึม

11: การประเมินผิวหนัง

12: การประเมินวัสดุเพื่อสุขภาพที่ใช้งานได้

D. การประเมินสุขภาพและสถานะทางโภชนาการ

13: การวิเคราะห์ภาวะโภชนาการ

14: Aminolndex® ~ การประเมินความเสี่ยงของโรคต่างๆ ~

อยู่ร่วมกับสังคมและโลก

E. การพัฒนาเอนไซม์นวนิยาย

15: การคัดกรองและปรับเปลี่ยนเอนไซม์

16: การพัฒนากระบวนการปฏิกิริยาของเอนไซม์

F. ค้นหาแบคทีเรียในการหมักและเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน

17: การออกแบบแบคทีเรียในการหมัก

18: การสร้างแบคทีเรียประสิทธิภาพสูงสำหรับการหมัก

G. การพัฒนากระบวนการหมัก

19: การหมัก / การเพาะปลูก

20: การออกแบบสถานที่หมัก

H. บริสุทธิ์เพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

21: การทำให้บริสุทธิ์และการตกผลึก

ไลฟ์สไตล์ที่สะดวกสบาย

I. การสร้างสารที่มีฟังก์ชันเฉพาะ

22: การค้นพบวัตถุดิบรสชาติ

23: การพัฒนาส่วนผสมเพื่อการดูแลส่วนบุคคล

24: การควบคุมพื้นผิวและการกระจายตัว

J. การสังเคราะห์โมเลกุลอย่างมีประสิทธิภาพ

25: การสังเคราะห์โมเลกุล

26: การสังเคราะห์ที่แม่นยำ

27: การผลิตโดยโรงงานพิเศษ

K. การทำไบโอโพลิเมอร์

28: การผลิตโปรตีน

29: การสังเคราะห์เปปไทด์ / โอลิโกนิวคลีโอไทด์

L. การแปรรูปผงเพื่อควบคุมคุณสมบัติ

30: ผลิตภัณฑ์ลำไส้สำหรับอาหารสัตว์

31: แกรนูลของส่วนผสมผง

M. การเพิ่มการทำงานของเซลล์

32: การออกแบบองค์ประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อ

33: การผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อ

34: การประเมินการเพาะเลี้ยงเซลล์ iPS

N. การสร้างวัสดุที่ใช้งานได้ใหม่

35: สูตรเครื่องสำอาง

36: การออกแบบผลิตภัณฑ์เรซินรวม

37: การดูดซับเฉพาะของสาร

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CIC