สารจากผู้บริหารระดับสูงของ Ajinomoto Brazil

ถ่ายทอดวิดีโอข้อความจากผู้บริหารระดับสูงของ Ajinomoto Brazil เพื่อชื่นชมและให้กำลังใจพนักงานภายใต้ข้อ จำกัด Covid19