นโยบายที่ใช้ร่วมกันของกลุ่มเกี่ยวกับการกำกับดูแล

กลุ่ม Ajinomoto
ก่อตั้งเมื่อ: 1 มีนาคม 2018
แก้ไขเมื่อ: 1 เมษายน 2024

เราจะทำงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการตามหลักการแต่ละข้อของหลักกำกับดูแลกิจการของญี่ปุ่น และทำงานเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ

1. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ในฐานะบริษัทที่มีคณะกรรมการสรรหา ตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นอิสระ โดยมีการแยกการควบคุมดูแลและการดำเนินธุรกิจออกจากกันอย่างชัดเจน Ajinomoto Co., Inc. จะสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจที่รวดเร็วด้วยการกำกับดูแลที่เหมาะสมซึ่งรวมเอาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. ระบบธรรมาภิบาล

เราจะกำหนดแต่ละหน้าที่และการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบตามปรัชญาและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ใช้ร่วมกันทั่วทั้งกลุ่ม และรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์

3. การชี้แจงบทบาทหน้าที่และการโอนอำนาจ

เราจะชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบของบริษัทสาขาและองค์กรแต่ละแห่ง เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ และบรรลุการเพิ่มมูลค่าองค์กรอย่างยั่งยืน

4. การกำกับดูแลบริษัทในเครือและการตัดสินใจที่เหมาะสม

ตามนโยบายนี้ กลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทในเครือ เรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือจะได้รับการตัดสินใจโดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารของ Ajinomoto Co., Inc. ตามความจำเป็น