นโยบายที่ใช้ร่วมกันของกลุ่มเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

กลุ่ม Ajinomoto
ก่อตั้งเมื่อ: 1 มีนาคม 2018
แก้ไขเมื่อ: 1 เมษายน 2020
แก้ไขเมื่อ: 1 พฤศจิกายน 2022
แก้ไขเมื่อ: 1 เมษายน 2024

กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะสนับสนุนมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนรวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานและการติดตามผลและข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ตามหลักการชี้นำของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนนโยบายนี้ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าในฐานะกลุ่มองค์กรที่ดำเนินธุรกิจทั่วโลก บริษัท ทั้งหมดของกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะเจ้าหน้าที่และพนักงานของพวกเขาจะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและปฏิบัติตาม อย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศที่พวกเขาทำธุรกิจ

1. ขอบเขตการใช้งาน

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับ Ajinomoto Co., Inc. และบริษัทในเครือ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ (รวมถึงบุคคลที่เทียบเท่า) และพนักงาน (รวมถึงพนักงานที่ทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น สัญญาจ้างเหมา พนักงานนอกเวลาหรือชั่วคราว) ( ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “เจ้าหน้าที่และพนักงาน”)
นอกจากนี้ เราสนับสนุนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (รวมถึงห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำ) เพื่อสนับสนุนนโยบายนี้และทำงานร่วมกับเราในการส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชน

2. ความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น และจะแก้ไขผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่ไม่พึงประสงค์จากกิจกรรมทางธุรกิจของเรา แม้ว่ากลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ในกรณีที่ห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำเชื่อมโยงกับผลกระทบด้านลบต่อสิทธิมนุษยชน กลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะจะใช้อำนาจของเราในการลดหรือขจัดผลกระทบ

3. ความขยันหมั่นเพียรด้านสิทธิมนุษยชน

เพื่อที่จะบรรลุพันธกรณีของเราในการเคารพสิทธิมนุษยชนได้ดีที่สุด กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะจะต้องกำหนดและดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความรอบคอบด้านสิทธิมนุษยชน เราหมายถึงการดำเนินการในเชิงรุกเพื่อระบุ ป้องกัน หรือบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่ไม่พึงประสงค์ที่กลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะอาจมีต่อสังคม

4. มาตรการแก้ไขและแนวทางแก้ไข

หากเป็นที่ชัดเจนว่ากลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะก่อให้เกิดหรือมีส่วนทำให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน เราจะพยายามแก้ไขสถานการณ์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

5. ความโปร่งใส การศึกษา และการฝึกอบรม

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะจะเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าของความพยายามของเราในการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายนี้บนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะและที่อื่นๆ นอกจากนี้ กลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะจะต้องจัดโปรแกรมการศึกษาและฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่และพนักงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างมีประสิทธิผล

6. การสนทนาและให้คำปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจมีต่อสิทธิมนุษยชน กลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะจะต้องสร้างโอกาสในการเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและปรึกษากับพวกเขาด้วยความสุจริตใจ

7. ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะจะนำมาใช้และนำภาคผนวก “ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ” ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดกระบวนการสำหรับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านสิทธิมนุษยชนตามนโยบายนี้

ประเด็นสำคัญจะต้องได้รับการแก้ไขตามความจำเป็นตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แนวโน้มทางธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ

[เอกสารแนบ] Ajinomoto Group Priority Human Rights Issues

1. การขจัดการเลือกปฏิบัติ

กลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะไม่มีส่วนร่วมในการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด หรือการดูหมิ่นศักดิ์ศรีของบุคคลด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ การแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ เพศ อายุ ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ หรือลักษณะเฉพาะอื่นๆ

2. ข้อห้ามการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ

กลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานทัณฑ์บน หรือการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ

3. การเคารพสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน

กลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะเคารพสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการสมาคม สิทธิของคนงานในการจัดระเบียบ และสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกัน

4. การจัดหาค่าจ้างและชั่วโมงการทำงานที่สมเหตุสมผล

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะให้ค่าจ้างที่เพียงพอและชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสมแก่พนักงานทุกคน

5. ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และสะดวกสบาย และพยายามที่จะส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพของพนักงานทั่วโลก

6. รองรับความสมดุลระหว่างงานและชีวิต

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะเข้าใจถึงความสำคัญของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และความพยายามที่จะทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้สำหรับคนงานทั่วโลก

7. มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น

อายิโนะโมะโต๊ะ กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความหลากหลายโดยการเคารพในคุณลักษณะและมุมมองที่หลากหลายของแต่ละบุคคล เพื่อให้คนงานทั่วโลกสามารถเจริญรุ่งเรืองได้โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเพศ กลุ่มยังทำงานเพื่อสนับสนุน เพิ่มขีดความสามารถ และปกป้องสิทธิมนุษยชนของสมาชิกของกลุ่มที่เปราะบาง คนชายขอบ หรือด้อยโอกาส เช่น คนพิการ แรงงานข้ามชาติ หรือกลุ่ม LGBT

8. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราจัดการอย่างเหมาะสม