นโยบายที่ใช้ร่วมกันของกลุ่มเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

กลุ่ม Ajinomoto
ก่อตั้งเมื่อ: 1 มีนาคม 2018
แก้ไขเมื่อ : 1 เมษายน, 2020

ด้วยประวัติอันยาวนานและความเชี่ยวชาญด้านอาหารและวิทยาศาสตร์อะมิโนเราเชื่อว่าเราสามารถมีส่วนร่วมอย่างมากในการแก้ไขปัญหาที่สังคมเผชิญในศตวรรษที่ 21 รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ“ สุขภาพและความเป็นอยู่”“ ทรัพยากรอาหาร” และ “ ความยั่งยืนระดับโลก”

เราได้ใช้คำว่า ASV (กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะการสร้างมูลค่าร่วม) เพื่ออ้างถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เราสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งโดยการแก้ไขปัญหาสังคมผ่านธุรกิจของเราและมั่นใจว่าวิวัฒนาการของ ASV จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนที่เหมาะสม บริษัท ระดับโลก

ในขณะเดียวกันได้มีการบรรลุฉันทามติระหว่างประเทศในแง่ของการแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดจากกิจกรรมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งสะท้อนให้เห็นโดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากสังคมที่เพิ่มสูงขึ้นว่า บริษัท ต่างๆเช่นกลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะจะสร้างคุณค่าทางสังคมที่ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร

ในขณะที่เราตระหนักถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่าน ASV และกลายเป็น บริษัท ที่มีความจำเป็นต่อสังคมมากยิ่งขึ้นเราจะมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมในการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพดีของมนุษยชาติในขณะที่มีส่วนร่วมในเชิงรุกใน SDGs และความพยายามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฉันทามติระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและ นโยบายการกำกับดูแล (ESG) ในการดำเนินการดังกล่าวทั้งกลุ่มจะต้องปฏิบัติอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันตามหลักการของกลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโดยยอมรับว่ากิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะสนับสนุนมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนรวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานและการติดตามผลและข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ตามหลักการชี้นำของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนนโยบายนี้ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าในฐานะกลุ่มองค์กรที่ดำเนินธุรกิจทั่วโลก บริษัท ทั้งหมดของกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะเจ้าหน้าที่และพนักงานของพวกเขาจะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและปฏิบัติตาม อย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศที่พวกเขาทำธุรกิจ

1. ขอบเขตการใช้งาน

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับ Ajinomoto Co. , Inc. และ บริษัท ย่อยตลอดจนเจ้าหน้าที่ของพวกเขา (รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่) และพนักงาน (รวมถึงพนักงานที่ทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดเช่นสัญญาประจำระยะเวลาชั่วคราวหรือพนักงานชั่วคราว) (เรียกรวมกันว่า“ เจ้าหน้าที่และพนักงาน”)

2. ความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นและจะจัดการกับผลกระทบในทางลบต่อสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้จะยอมรับลูกค้าธุรกิจทั้งหมดในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจและแม้ว่ากลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะจะไม่ได้มีส่วนในการก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิทธิมนุษยชนโดยตรงในกรณีที่หุ้นส่วนทางธุรกิจของกลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนเกี่ยวข้อง ในผลกระทบด้านลบต่อสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานกลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะขอวิงวอนให้ฝ่ายดังกล่าวไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. การตรวจสอบสิทธิมนุษยชน

เพื่อตอบสนองความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชนกลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะจะสร้างกลไกสำหรับการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในเอกสารฉบับนี้“ การตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชน” หมายถึงกระบวนการต่อเนื่องที่ระบุล่วงหน้าป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจมีต่อสังคมของกลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ

4. การแก้ไข

หากมีความชัดเจนว่ากลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะก่อให้เกิดหรือมีส่วนทำให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิทธิมนุษยชนก็จะพยายามแก้ไขผลกระทบดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสม

5. การเปิดเผยข้อมูลการศึกษาและการฝึกอบรม

กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของความพยายามในการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายนี้บนเว็บไซต์ของกลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะและที่อื่น ๆ นอกจากนี้กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะจะจัดการศึกษาและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานเพื่อให้นโยบายนี้มีประสิทธิผล

6. การสนทนาและให้คำปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นต่อสิทธิมนุษยชนกลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะจะเปิดโอกาสให้มีการเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและปรึกษาหารือด้วยความสุจริตใจ

7. ลำดับความสำคัญประเด็นสิทธิมนุษยชน

กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะจะจัดทำ“ ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนลำดับความสำคัญของกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะ” ที่แนบมาและนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมหลังจากสร้างกลไกสำหรับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนตามนโยบายนี้

ประเด็นสำคัญจะได้รับการแก้ไขตามความจำเป็นโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมแนวโน้มทางธุรกิจและปัจจัยอื่น ๆ

[เอกสารแนบ] Ajinomoto Group Priority Human Rights Issues

 1. การขจัดการเลือกปฏิบัติ
  กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะจะไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ, การคุกคามหรือการกระทำอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล ด้วยเหตุผลเช่น race, เชื้อชาติ, สัญชาติ, ศาสนา, ลัทธิ, บ้านเกิด, เพศ, อายุ, ความพิการ, LGBT และอื่น ๆ

 2. การห้ามใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
  กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะจะไม่ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับแรงงานทาสหรือการค้ามนุษย์

 3. เคารพสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน
  กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะจะเคารพสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานรวมถึงเสรีภาพในการรวมกลุ่มสิทธิของคนงานในการจัดระเบียบและสิทธิในการต่อรองร่วมกัน

 4. การจ่ายค่าจ้างและการจัดการชั่วโมงการทำงานอย่างเหมาะสม
  กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะจะจ่ายค่าจ้างและบริหารเวลาทำงานอย่างเหมาะสม

 5. ดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะจะดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัยและสะดวกสบายและจะพยายามสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพของผู้ทำงานแต่ละคนทั่วโลก

 6. สนับสนุนความสมดุลในชีวิตการทำงาน
  กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเข้าใจถึงความสำคัญของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของคนทำงานแต่ละคนทั่วโลกและจะพยายามสนับสนุนให้เกิดผลจริง

 7. การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงความหลากหลายและการสร้างสังคมที่ครอบคลุม
  กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะจะพยายามปรับปรุงความหลากหลายโดยเคารพความหลากหลายของคุณลักษณะและคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ผู้ทำงานแต่ละคนทั่วโลกเติบโตขึ้นเพื่อมีบทบาทอย่างแข็งขันโดยไม่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆเช่นเชื้อชาติสัญชาติและเพศ นอกจากนี้กลุ่ม บริษัท จะเคารพสิทธิมนุษยชนทำงานเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนความเป็นอิสระของบุคคลที่เปราะบางเช่นคนพิการแรงงานต่างชาติ LGBT เป็นต้นซึ่งเสี่ยงต่อการถูกทำให้เป็นชายขอบจากสังคมและละเมิดสิทธิมนุษยชนของพวกเขา

 8. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
  กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและจะพยายามจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม