นโยบายที่ใช้ร่วมกันของกลุ่มเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล

กลุ่ม Ajinomoto
ก่อตั้งเมื่อ: 1 เมษายน 2004

  1. เราจะกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลและดำเนินการจัดการที่เหมาะสม

  2. เราจะใช้มาตรการทางเทคนิคเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกขโมยแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำลายหรือแทรกแซง

  3. เราจะพยายามแสวงหาความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล

  4. ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยของข้อมูลเราจะพยายามหาสาเหตุและลดความเสียหายให้น้อยที่สุด

  5. เราจะพยายามดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้นและส่งเสริมการปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง