นโยบายที่ใช้ร่วมกันของกลุ่มเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

กลุ่ม Ajinomoto
แก้ไขเมื่อ: 1 เมษายน 2017
แก้ไขเมื่อ: 1 เมษายน 2022

เราเคารพในแต่ละคนและให้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของกิจกรรมองค์กร

  1. เราดำเนินการตามหลักการที่ว่า "เราต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการปกป้องชีวิต"

  2. เราพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดีด้วยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ภายใต้การนำของผู้บริหารระดับสูง

  3. เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบภายใน

  4. เรามั่นใจว่าจะลดและขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยการระบุและประเมินแหล่งที่มาและใช้ทรัพยากรการจัดการภายใต้ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

  5. เราเสริมสร้างระบบขององค์กรและการฝึกซ้อมภัยพิบัติและอำนวยความสะดวกในการตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันและลดความเสียหายในกรณีฉุกเฉินและ / หรือภัยพิบัติ