กรอบสำหรับ ESG และความยั่งยืน

ในส่วนที่เกี่ยวกับ ESG และการจัดการความยั่งยืน กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะได้สร้างแบบจำลองระบบการจัดการตาม ISO 9001, ISO 14001 และมาตรฐานอื่นๆ ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (AGP) และกฎภายในที่เกี่ยวข้อง เราดำเนินการต่อไปในขณะที่เรารับรองกระบวนการที่เหมาะสมที่สุด

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2021 เราได้จัดตั้งสภาที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนขึ้นในฐานะคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการ และเราได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืนขึ้นเป็นคณะอนุกรรมการบริหาร ด้วยวิธีนี้ เราจึงเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบของเราในการกำหนดนโยบายที่สำคัญเพื่อติดตามการเพิ่มมูลค่าองค์กรบนพื้นฐานที่ต่อเนื่องจากมุมมองของความยั่งยืน คณะกรรมการความยั่งยืนและฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน กำหนดกลยุทธ์ความยั่งยืนของกลุ่มและแผนงานของความคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงโภชนาการ สิ่งแวดล้อม และสังคม ติดตามคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรวมความยั่งยืนเข้ากับแผนธุรกิจ รวบรวมข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับ ESG และรายงาน ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

ภาพรวมของสภาที่ปรึกษาความยั่งยืน

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังการสอบสวนตามข้อหารือของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

  1. สาระสำคัญจากมุมมองระยะยาว (ถึงปี พ.ศ. 2050) ที่สะท้อนให้เห็นในประเด็นสำคัญและยุทธศาสตร์ระยะที่ 2 ของแผนการจัดการระยะกลาง (งบประมาณ พ.ศ. 2023-2025)

  2. สาระสำคัญจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายและนโยบายในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม (ความเสี่ยงและโอกาส) ที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญ

  3. การมีส่วนร่วมที่เหมาะสมในการสร้างหัวข้อและกฎเกณฑ์ทางสังคมที่คาดหวังและจำเป็นของบริษัทต่างๆ ในปี 2030 และต่อๆ ไป

  4. เป้าหมายปี 2030 และปีต่อๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณค่าทางสังคม รวมถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการยืดอายุขัยอย่างมีสุขภาพ

ภาพรวมของคณะกรรมการความยั่งยืน

คณะกรรมการความยั่งยืนดำเนินการเรื่องด้านล่างและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท โดยมีเนื้อหาตามสาระสำคัญที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (ตามรายงานจากสภาที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน) และทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่ระบุ โดยคณะกรรมการ เรื่องที่ 3 ถึง 5 ด้านล่างจะได้รับการจัดการโดยคณะอนุกรรมการความเสี่ยงและวิกฤต ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการความยั่งยืน

  1. ความเสี่ยงและโอกาสที่มีผลกระทบทั่วทั้งกลุ่มโดยพิจารณาจากสาระสำคัญและสะท้อนให้เห็นในกลยุทธ์ทางธุรกิจ

  2. ดำเนินการตามความคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

  3. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ส่งเสริมการควบคุมภายในที่แข็งแกร่งขึ้น

  4. จัดการและดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวิกฤต (ความปลอดภัยและความมั่นคง)

  5. ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบทั่วทั้งกลุ่ม (คณะทำงาน ฯลฯ)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง