กลุ่ม Ajinomoto

ดัชนีเนื้อหามาตรฐาน GRI

เผยแพร่เมื่อ: กันยายน 2021

SDB: หนังสือข้อมูลความยั่งยืน 2021

IR: รายงานบูรณาการ 2021

SR: รายงานหลักทรัพย์ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2020) (ฉบับภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

CS: เว็บไซต์องค์กร

AGP: นโยบายของกลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ

การเปิดเผยข้อมูลมาตรฐานทั่วไป

กริ 102: การเปิดเผยข้อมูลทั่วไป

102-1

ชื่อองค์กร

IR: ข้อมูลองค์กร P103

102-2

กิจกรรมแบรนด์ผลิตภัณฑ์และบริการ

IR: ร่วมแก้ปัญหาผู้บริโภคผ่านธุรกิจของเรา P37-38

102-3

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

IR: ข้อมูลองค์กร P103

102-4

สถานที่ปฏิบัติงาน

IR: เครือข่ายทั่วโลก P101-102

102-5

แบบฟอร์มการเป็นเจ้าของและกฎหมาย

IR: ข้อมูลองค์กร P103

102-6

ตลาดให้บริการ

IR: ทบทวนผลประกอบการทางการเงินประจำปี 2020 โดยแบ่งตามส่วนงาน P65-66
CS: IR> การแนะนำธุรกิจ

102-7

ขนาดขององค์กร

IR: ข้อมูลองค์กร P103

102-8

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและคนงานอื่น ๆ

CS: IR> ห้องสมุด> สมุดข้อมูลความยั่งยืน> ข้อมูลบุคลากรและแรงงาน

102-9

ห่วงโซ่อุปทาน

SDB: ซัพพลายเชนของเรา P9-10

102-10

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อองค์กรและซัพพลายเชน

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในองค์กรหรือซัพพลายเชนของเราในระยะเวลาการรายงาน

102-11

หลักการหรือแนวทางป้องกันไว้ก่อน

กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเลือกความเสี่ยงที่สำคัญที่ควรได้รับการจัดการทั่วทั้งองค์กรโดยพิจารณาจากมุมมองแบบองค์รวมผลกระทบความน่าจะเป็นความร้ายแรงและปัจจัยอื่น ๆ และใช้แนวทางป้องกัน
กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะได้จัดตั้งและปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (AGP) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐาน / สากลและเป็นหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ

102-12

ความคิดริเริ่มภายนอก

SDB: โครงการริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับ TCFD, SBT และ RE100 P70
SDB: ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก P91
SDB: ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับวัตถุดิบ P99
บริษัทในเครืออายิโนะโมะโต๊ะแต่ละแห่งมีส่วนร่วมในการริเริ่มภายนอกตามความจำเป็น และบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด จะเปิดเผยรายชื่อองค์กรที่บริษัทเข้าร่วม

102-13

การเป็นสมาชิกของสมาคม

CS: IR > Non-Financial (ESG) > การเข้าร่วมโครงการริเริ่ม
บริษัทในเครืออายิโนะโมะโต๊ะแต่ละแห่งมีส่วนร่วมในการริเริ่มภายนอกตามความจำเป็น และบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด จะเปิดเผยรายชื่อองค์กรที่บริษัทเข้าร่วม

102-14

คำชี้แจงจากผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับสูง

IR: สารจากประธานและซีอีโอ P11-18

102-16

ค่านิยมหลักการมาตรฐานและบรรทัดฐานของพฤติกรรม

SDB: ปรัชญาของเรา P2

102-18

โครงสร้างการกำกับ

IR: การกำกับดูแลกิจการ P80-81

102-29

การระบุและจัดการผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

SDB: การบริหารความเสี่ยง P112

102-40

รายชื่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

SDB: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย P11-14

102-41

ข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วม

SDB: การจัดการแรงงานสัมพันธ์ P63

102-42

การระบุและเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

SDB: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย P11-14

102-43

แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

SDB: เราระบุปัญหาที่เป็นสาระสำคัญได้อย่างไร P5
IR: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย P41-42

102-44

หัวข้อสำคัญและข้อกังวลที่เกิดขึ้น

IR: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย P41-42

102-45

กิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม

SR: P10-13

102-46

การกำหนดเนื้อหารายงานและขอบเขตหัวข้อ

SDB: นโยบายด้านบรรณาธิการ P1

102-47

รายการหัวข้อวัสดุ

SDB: กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ P6

102-48

การจัดเรียงข้อมูลใหม่

ไม่มีข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงใหม่

102-49

การเปลี่ยนแปลงในการรายงาน

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อเนื้อหาและขอบเขตการรายงาน

102-50

ระยะเวลาการรายงาน

SDB: ระยะเวลาครอบคลุมโดยรายงานนี้ P1

102-51

วันที่ของรายงานล่าสุด

SDB: ปกหลัง

102-52

รอบการรายงาน

SDB: ปกหลัง

102-53

จุดติดต่อสำหรับคำถามเกี่ยวกับรายงาน

SDB: ปกหลัง

102-54

การอ้างสิทธิ์ในการรายงานตามมาตรฐาน GRI

SDB: นโยบายด้านบรรณาธิการ P1

102-55

ดัชนีเนื้อหา GRI

ดัชนีเนื้อหานี้

102-56

การประกันภายนอก

CS: IR > ห้องสมุด > สมุดข้อมูลความยั่งยืน > ข้อมูลสิ่งแวดล้อม Pv
CS: IR > ห้องสมุด > สมุดข้อมูลความยั่งยืน > Pix . ข้อมูลบุคลากรและแรงงาน
กลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะไม่ได้รับการรับรองจากบุคคลที่สามสำหรับรายงานโดยรวม แต่ได้รับเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและบุคลากรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน

กริ 201: ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

IR: สารจากประธานและซีอีโอ P11-18

201-1

สร้างและกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรง

ไม่ได้รวบรวมข้อมูล

201-2

ผลกระทบทางการเงินและความเสี่ยงและโอกาสอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

SDB: การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ P75-79

201-3

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์และแผนการเกษียณอายุอื่น ๆ

SR: P111, P146, P151
FR: P26-27, P54-ฮิต
ตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะได้จัดทำแผนบำนาญขององค์กรแผนบำนาญสวัสดิการและแผนผลประโยชน์หลังเกษียณแบบก้อน บริษัท ย่อยรวมบางแห่งได้จัดทำแผนการจ่ายสมทบนอกเหนือจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนที่ลูกจ้างหรือนายจ้างจ่ายให้คือ 15.5%

201-4

ความช่วยเหลือทางการเงินที่ได้รับจากรัฐบาล

ไม่ได้รวบรวมข้อมูล

กริ 202: การแสดงตนของตลาด

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

IR: จุดแข็งของธุรกิจของเรา P29-30

202-1

อัตราส่วนของค่าจ้างระดับเริ่มต้นตามเพศเทียบกับค่าจ้างขั้นต่ำในท้องถิ่น

ไม่ได้รวบรวมข้อมูล

202-2

สัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการว่าจ้างจากชุมชนในพื้นที่

SDB: ประสิทธิภาพการส่งเสริมความหลากหลายและการรวม P66-67

กริ 203: ผลกระทบทางเศรษฐกิจทางอ้อม

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: แนวทาง (การมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอาหารและสุขภาพ) P20
SDB: การหาปริมาณการลดเกลือโดยใช้อูมามิ P21
SDB: แนวทาง (ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้บริโภค) P41
IR: เส้นทางสู่ผลลัพธ์ 2030 P25-26
IR: แนวทางโภชนาการของเรา P35-36

203-1

รองรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและบริการ

N / A

203-2

ผลกระทบทางเศรษฐกิจทางอ้อมที่สำคัญ

SDB: เสนอสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ P23
SDB: แก้ปัญหาโภชนาการ P27-36
SDB: แก้ปัญหาสุขภาพ P37-40
SDB: การปรับปรุงการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ P44
SDB: การมีส่วนร่วมเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน P106-107
IR: ใหม่ สมาร์ทซอลท์ โครงการ P56
IR: คุณลักษณะ 1 P61-62
CS: โภชนาการ
AGP: 1. ความคิดริเริ่มในการปรับปรุงโภชนาการ

กริ 204: แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

AGP: 4. ธุรกรรมที่เป็นธรรมและโปร่งใส

204-1

สัดส่วนการใช้จ่ายของซัพพลายเออร์ในพื้นที่

กริ 205: ต่อต้านการทุจริต

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: การปฏิบัติตามข้อกำหนด P118-121

205-1

ประเมินการดำเนินงานสำหรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

ไม่มีกรณี

205-2

การสื่อสารและการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการต่อต้านการทุจริต

SDB: การปฏิบัติตามข้อกำหนด P118-121

205-3

ได้รับการยืนยันเหตุการณ์ทุจริตและการดำเนินการ

ไม่มีกรณี

กริ 206: พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: การปฏิบัติตามข้อกำหนด P118-121

206-1

การดำเนินการทางกฎหมายสำหรับพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันการต่อต้านการผูกขาดและการผูกขาด

ไม่มีกรณี

กริ 207: ภาษี

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: กรอบยุทธศาสตร์ด้านภาษีทั่วโลก P121
AGP: นโยบายที่ใช้ร่วมกันของกลุ่มเกี่ยวกับภาษีทั่วโลก

207-1

แนวทางการจัดเก็บภาษี

SDB: กรอบยุทธศาสตร์ด้านภาษีทั่วโลก P121

207-2

การกำกับดูแลภาษี การควบคุม และการบริหารความเสี่ยง

SDB: กรอบยุทธศาสตร์ด้านภาษีทั่วโลก P121

207-3

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการจัดการข้อกังวลด้านภาษี

207-4

การรายงานตามประเทศ

SDB: กรอบยุทธศาสตร์ด้านภาษีทั่วโลก P121

กริ 301: วัสดุ

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: แนวทาง (การจัดหาวัสดุที่ยั่งยืน) P97-101

301-1

วัสดุที่ใช้ตามน้ำหนักหรือปริมาตร

SDB: สมดุลวัสดุ P71

301-2

ใช้วัสดุป้อนข้อมูลรีไซเคิล

SDB: การจัดหากระดาษอย่างยั่งยืน P100
อัตราส่วนของกระดาษรีไซเคิลที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์คือ 46% (จากแผนภูมิวงกลมใน SDB P100)

301-3

ผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่และวัสดุบรรจุภัณฑ์

ไม่มีผลิตภัณฑ์รีไซเคิลหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์จากตลาดเพื่อการรีไซเคิล

กริ 302: พลังงาน

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: การจัดการสิ่งแวดล้อม P68-73
SDB: แนวทาง (การปรับตัวและการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) P74
IR: แนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลง 50% P33-34
AGP: 3. การมีส่วนร่วมต่อสิ่งแวดล้อมโลกและความยั่งยืน

302-1

การใช้พลังงานภายในองค์กร

SDB: สมดุลวัสดุ P71

302-2

การใช้พลังงานภายนอกองค์กร

SDB: สมดุลวัสดุ P71

302-3

ความเข้มของพลังงาน

SDB: สมดุลวัสดุ P71
SDB: การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่า P80-84
CS: IR> ห้องสมุด> หนังสือข้อมูลความยั่งยืน> ข้อมูลสิ่งแวดล้อม

302-4

การลดการใช้พลังงาน

SDB: สมดุลวัสดุ P71
SDB: การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่า P80-84

302-5

การลดความต้องการพลังงานของผลิตภัณฑ์และบริการ

SDB: การลดการปล่อยไนโตรเจนในปศุสัตว์ด้วยกรดอะมิโน P84

กริ 303: น้ำและน้ำทิ้ง

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: แนวทาง (การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ) P108

303-1

ปฏิสัมพันธ์กับน้ำในฐานะทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน

SDB: การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิต P109-110

303-2

การจัดการผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ำ

โรงงานแต่ละแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่พิจารณาว่าเหมาะสมภายในประเทศ / ภูมิภาค ไม่มีพื้นที่ใดถูกจัดหมวดหมู่เป็นพื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่ที่มีมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูง โรงงานทุกแห่งดำเนินการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นโดยสมัครใจเช่นการปลูกพืชพรรณหรือติดตั้งบ่อ (ตัวอย่างตัวแทน: Tokai Plant, Ajinomoto Co. , Inc. )
นอกเหนือจากข้างต้นโรงงานแต่ละแห่งปล่อยน้ำที่มีคุณภาพเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำเสียที่กำหนดโดยหน่วยงานปกครองในพื้นที่ของตนดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น

303-3

การถอนน้ำ

SDB: สมดุลวัสดุ P71
SDB: การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิต P109-110

303-4

การปล่อยน้ำ

SDB: การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิต P109-110

303-5

การบริโภคน้ำ

SDB: การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิต P109-110

กริ 304: ความหลากหลายทางชีวภาพ

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: การจัดการสิ่งแวดล้อม P70

304-1

สถานที่ปฏิบัติงานที่เป็นเจ้าของเช่าจัดการในหรือติดกับพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่ที่มีมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูงนอกพื้นที่คุ้มครอง

โรงงานแต่ละแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่พิจารณาว่าเหมาะสมภายในประเทศ / ภูมิภาค ไม่มีพื้นที่ใดถูกจัดหมวดหมู่เป็นพื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่ที่มีมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูง โรงงานทุกแห่งดำเนินการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นโดยสมัครใจเช่นการปลูกพืชพรรณหรือติดตั้งบ่อ (ตัวอย่างตัวแทน: Tokai Plant, Ajinomoto Co. , Inc. )

304-2

ผลกระทบที่สำคัญของกิจกรรมผลิตภัณฑ์และบริการต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

โรงงานแต่ละแห่งปล่อยน้ำที่มีคุณภาพเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำเสียที่กำหนดโดยหน่วยงานปกครองในพื้นที่จึงไม่มีผลกระทบต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น

304-3

ที่อยู่อาศัยได้รับการปกป้องหรือฟื้นฟู

โรงงานแต่ละแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่พิจารณาว่าเหมาะสมภายในประเทศ / ภูมิภาค ไม่มีพื้นที่ใดถูกจัดหมวดหมู่เป็นพื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่ที่มีมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูง โรงงานทุกแห่งดำเนินการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นโดยสมัครใจเช่นการปลูกพืชพรรณหรือติดตั้งบ่อ (ตัวอย่างตัวแทน: Tokai Plant, Ajinomoto Co. , Inc. )

304-4

สายพันธุ์ IUCN Red List และรายชื่อสายพันธุ์อนุรักษ์แห่งชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน

ไม่

กริ 305: ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: การจัดการสิ่งแวดล้อม P68-73
SDB: แนวทาง (การปรับตัวและการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) P74
IR: แนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลง 50% P33-34
AGP: 3. การมีส่วนร่วมต่อสิ่งแวดล้อมโลกและความยั่งยืน

305-1

โดยตรง (ขอบเขต 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

SDB: สมดุลวัสดุ P72
กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเปิดเผยขอบเขต 1 การปล่อย (รวมถึงการปล่อยในปีฐาน); การปล่อยเหล่านี้ครอบคลุมเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งพลังงานการผลิต วัตถุดิบบางส่วนที่กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะใช้เป็นแหล่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเกิดจากการหมักพืชหมุนเวียน ฯลฯ และการบำบัดน้ำเสียในภายหลัง เนื่องจากธรรมชาติหมุนเวียนของวัตถุดิบเหล่านี้การปล่อยก๊าซเหล่านี้จึงถือว่าเป็นศูนย์สุทธิตามแนวคิดเดียวกับการเผาไหม้ชีวมวล
โปรดดู 302-1 สำหรับมาตรฐานและแหล่งข้อมูลที่ใช้

305-2

พลังงานทางอ้อม (ขอบเขต 2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

SDB: สมดุลวัสดุ P72
กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเปิดเผยขอบเขต 2 การปล่อย (ทั้งที่ตั้งและตามตลาดรวมถึงการปล่อยในปีฐาน); การปล่อยเหล่านี้ครอบคลุมเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งพลังงานการผลิต
โปรดดู 302-1 สำหรับมาตรฐานและแหล่งข้อมูลที่ใช้

305-3

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (ขอบเขต 3)

SDB: สมดุลวัสดุ P72
กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเปิดเผยขอบเขต 3 การปล่อย (รวมถึงการปล่อยในปีฐาน); การปล่อยเหล่านี้ครอบคลุมเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งพลังงานการผลิต วัตถุดิบบางส่วนที่กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะใช้เป็นแหล่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเกิดจากการหมักพืชหมุนเวียน ฯลฯ และการบำบัดน้ำเสียในภายหลัง เนื่องจากธรรมชาติหมุนเวียนของวัตถุดิบเหล่านี้การปล่อยก๊าซเหล่านี้จึงถือว่าเป็นศูนย์สุทธิตามแนวคิดเดียวกับการเผาไหม้ชีวมวล
โปรดดู 302-1 สำหรับมาตรฐานและแหล่งข้อมูลที่ใช้

305-4

ความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

SDB: ตัวชี้วัดและเป้าหมาย P77
กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะคำนวณความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 และ 2) โดยใช้ปริมาณการผลิตทั้งหมดเป็นตัวหาร

305-5

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

SDB: การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่า P80-84
กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะคำนวณความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 และ 2) โดยใช้ปริมาณการผลิตทั้งหมดเป็นตัวหาร

305-6

การปล่อยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (ODS)

Ajinomoto Group ไม่เปิดเผยการปล่อย ODS เนื่องจากมีการใช้งานเป็นวงจรในอุปกรณ์เช่นตู้แช่แข็ง กลุ่ม บริษัท เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงในอดีตของจำนวนตู้แช่แข็งที่เป็นเจ้าของซึ่งใช้คลอโรฟลูออโรคาร์บอนและปริมาณสารซีเอฟซีที่เติม

305-7

ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) และการปล่อยอากาศที่สำคัญอื่น ๆ

SDB: NOx และการปล่อยบรรยากาศอื่นๆ P78

GRI 306 (2020): เสีย

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: แนวทาง (การสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน) P85
SDB: แนวทาง (ลดการสูญเสียอาหารและของเสีย) P93
IR: แนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลง 50% P33-35

306-1

การสร้างของเสียและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับของเสียที่สำคัญ

SDB: การลดของเสียตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ P86-92
IR: แนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลง 50% P33-35

306-2

การจัดการผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับของเสียที่สำคัญ

SDB: การลดของเสียตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ P86-90
SDB: สมทบทุนลดการสูญเสียอาหารและของเสีย P94-96

306-3

ของเสียที่เกิดขึ้น

SDB: การลดของเสียตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ P87

306-4

ของเสียที่ถูกเบี่ยงเบนจากการกำจัด

SDB: การลดของเสียตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ P87

306-5

ของเสียที่ส่งตรงไปยังการกำจัด

SDB: การลดของเสียตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ P87

กริ 307: การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: การจัดการสิ่งแวดล้อม P68-70
SDB: กรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด P118

307-1

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

SDB: การตอบสนองต่อกฎหมายสิ่งแวดล้อมและอุบัติเหตุ P69
ค่าปรับที่สำคัญ
FY2018: 0 เยน
FY2019: 0 เยน
FY2020: 0 เยน
FY2021: 0 เยน

กริ 308: การประเมินสิ่งแวดล้อมของซัพพลายเออร์

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: การจัดการโซ่อุปทาน P102

308-1

ซัพพลายเออร์รายใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม

SDB: การประกันคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน (การจัดหาวัตถุดิบ) P51
AGP: 4. ธุรกรรมที่เป็นธรรมและโปร่งใส
100% ของซัพพลายเออร์ใหม่ได้รับการคัดเลือกตามนโยบายการแชร์กลุ่มสำหรับซัพพลายเออร์และแนวปฏิบัติสำหรับนโยบายการแชร์กลุ่มสำหรับซัพพลายเออร์ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม

308-2

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงลบในห่วงโซ่อุปทานและการดำเนินการ

กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะไม่เปิดเผยจำนวนซัพพลายเออร์ที่ครอบคลุมโดยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม บริษัท ไม่มีข้อตกลงทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์ใด ๆ ที่มีผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญ

กริ 401: การว่าจ้าง

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: Approach (ความสามารถที่หลากหลาย) P58
SDB: กรอบการบริหารทรัพยากรบุคคล P59-60
AGP: 6. การฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลและการดูแลความปลอดภัย

401-1

การจ้างพนักงานใหม่และการหมุนเวียนของพนักงาน

CS: IR> ห้องสมุด> สมุดข้อมูลความยั่งยืน> ข้อมูลบุคลากรและแรงงาน
ข้อมูลอายุของการหมุนเวียนของพนักงานที่ไม่ได้เก็บรวบรวม

401-2

ผลประโยชน์ที่มอบให้กับพนักงานประจำที่ไม่ได้จัดให้กับพนักงานชั่วคราวหรือพาร์ทไทม์

ไม่เปิดเผยเนื่องจากเป็นความลับ

401-3

การลาพ่อแม่

CS: IR> ห้องสมุด> สมุดข้อมูลความยั่งยืน> ข้อมูลบุคลากรและแรงงาน
จะไม่มีการรวบรวมข้อมูลจำนวนพนักงานที่กลับเข้าทำงานในช่วงระยะเวลารายงาน

กริ 402: แรงงาน / การจัดการสัมพันธ์

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: แรงงาน - การจัดการความสัมพันธ์ P63

402-1

ระยะเวลาการแจ้งเตือนขั้นต่ำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน

ระบุไว้ในข้อตกลงด้านแรงงาน แต่ไม่เปิดเผยเนื่องจากเป็นความลับ

กริ 403: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย P114-115

403-1

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

SDB: การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย P114-115

403-2

บริการอาชีวอนามัย

SDB: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย P115-116

403-3

คนงานที่มีอุบัติการณ์สูงหรือมีความเสี่ยงสูงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของตน

SDB: การจัดการสุขภาพและผลผลิต P63-65
SDB: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย P115-117

403-4

การมีส่วนร่วมให้คำปรึกษาและการสื่อสารของคนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

SDB: แรงงาน - การจัดการความสัมพันธ์ P63
SDB: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย P114-117

403-5

การฝึกอบรมพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

SDB: การปรับปรุงโภชนาการในสถานที่ทำงาน P33
SDB: ความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัยของพนักงาน P117

403-6

การส่งเสริมสุขภาพคนงาน

SDB: การปรับปรุงโภชนาการบุคลากร P33
SDB: การจัดการสุขภาพและผลผลิต P63-65

403-7

การป้องกันและลดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเชื่อมโยงโดยตรงกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

SDB: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย P115-117

403-8

คนงานที่อยู่ภายใต้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ไม่ได้รวบรวมข้อมูล

403-9

การบาดเจ็บจากการทำงาน

SDB: อุบัติเหตุและเหตุการณ์สำคัญ P116

403-10

สุขภาพที่ไม่ดีจากการทำงาน

SDB: อุบัติเหตุและเหตุการณ์สำคัญ P116

กริ 404: การฝึกอบรมและการศึกษา

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: Approach (ความสามารถที่หลากหลาย) P58

404-1

ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อปีต่อพนักงาน

SDB: พัฒนาทักษะเพื่อแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น P60
ข้อมูลไม่ได้รวบรวมตามหมวดหมู่เพศ / พนักงาน

404-2

โปรแกรมสำหรับยกระดับทักษะของพนักงานและโปรแกรมช่วยเหลือการเปลี่ยนแปลง

SDB: พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาให้ดีขึ้น P60-61
IR: เสริมสร้างทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร P57-59

404-3

ร้อยละของพนักงานที่ได้รับผลการปฏิบัติงานและอาชีพตามปกติ

100% (คำนวณเฉพาะ Ajinomoto Co. , Inc. )

กริ 405: ความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียมกัน

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: ความหลากหลายและการรวม P66

405-1

ความหลากหลายของหน่วยงานกำกับดูแลและพนักงาน

CS: IR> ห้องสมุด> สมุดข้อมูลความยั่งยืน> ข้อมูลบุคลากรและแรงงาน

405-2

อัตราส่วนของเงินเดือนขั้นพื้นฐานและค่าตอบแทนของผู้หญิงต่อผู้ชาย

SDB: ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ P62-63

กริ 406: การไม่เลือกปฏิบัติ

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

AGP: 5. แนวทางเพื่อสิทธิมนุษยชน
AGP: 6. การฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลและการดูแลความปลอดภัย

406-1

เหตุการณ์การเลือกปฏิบัติและการดำเนินการแก้ไข

SDB: สนับสนุนสายด่วนการรายงานภายในของเรา (แจ้งเบาะแส) P119

กริ 407: เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

AGP: 5. แนวทางเพื่อสิทธิมนุษยชน

407-1

การดำเนินงานและซัพพลายเออร์ที่สิทธิในเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมกันอาจตกอยู่ในความเสี่ยง

กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะตรวจสอบซัพพลายเออร์ตามนโยบายของกลุ่มและให้คำแนะนำในการแก้ไขตามความจำเป็น รายละเอียดของกิจกรรมเหล่านี้เป็นความลับดังนั้นจึงไม่มีการเปิดเผย

กริ 408: แรงงานเด้ก

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

AGP: 5. แนวทางเพื่อสิทธิมนุษยชน

408-1

การดำเนินงานและซัพพลายเออร์มีความเสี่ยงอย่างมากต่อเหตุการณ์การใช้แรงงานเด็ก

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะไม่ทราบถึงกรณีการใช้แรงงานเด็กในการดำเนินงานของตนเองหรือของซัพพลายเออร์

กริ 409: แรงงานบังคับหรือแรงงานบังคับ

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

AGP: 5. แนวทางเพื่อสิทธิมนุษยชน

409-1

การดำเนินงานและซัพพลายเออร์มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับเหตุการณ์การใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานภาคบังคับ

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะไม่ทราบถึงกรณีการบังคับใช้แรงงานภายในการดำเนินงานของตนเองหรือของซัพพลายเออร์

กริ 410: แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

N / A

410-1

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายหรือขั้นตอนด้านสิทธิมนุษยชน

N / A

กริ 411: สิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: ความขยันเนื่องจากสิทธิมนุษยชน P103

411-1

เหตุการณ์การละเมิดสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง

ไม่มีกรณี

กริ 412: การประเมินสิทธิมนุษยชน

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: แนวทาง (การจัดหาวัสดุอย่างยั่งยืน) P97

412-1

การดำเนินงานที่อยู่ภายใต้การทบทวนสิทธิมนุษยชนหรือการประเมินผลกระทบ

SDB: ความขยันเนื่องจากสิทธิมนุษยชน P103

412-2

การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับนโยบายหรือขั้นตอนด้านสิทธิมนุษยชน

SDB: กิจกรรมการให้ความรู้และสิทธิมนุษยชนสำหรับพนักงาน P67

412-3

ข้อตกลงและสัญญาการลงทุนที่สำคัญซึ่งรวมถึงข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนหรือที่ผ่านการกลั่นกรองสิทธิมนุษยชน

ไม่เปิดเผยเนื่องจากเป็นความลับ

กริ 413: ชุมชนท้องถิ่น

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: ความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น P126-127

413-1

การดำเนินงานกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นการประเมินผลกระทบและโครงการพัฒนา

ไม่ได้รวบรวมข้อมูล

413-2

การดำเนินงานที่มีผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่น

ไม่มีกรณี

กริ 414: การประเมินทางสังคมของซัพพลายเออร์

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: แนวทาง (การจัดหาวัสดุอย่างยั่งยืน) P97
SDB: การจัดการห่วงโซ่อุปทาน P102-103

414-1

ซัพพลายเออร์ใหม่ที่ได้รับการคัดกรองโดยใช้เกณฑ์ทางสังคม

SDB: การประกันคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน P51
เรากลั่นกรองและเลือกซัพพลายเออร์ใหม่ทั้งหมดตามนโยบายที่ใช้ร่วมกันของกลุ่มสำหรับซัพพลายเออร์

414-2

ผลกระทบทางสังคมเชิงลบในห่วงโซ่อุปทานและการดำเนินการ

SDB: การประกันคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน (การผลิต) P51-52
SDB: ความขยันเนื่องจากสิทธิมนุษยชน P103

กริ 415: นโยบายสาธารณะ

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

AGP: นโยบายที่ใช้ร่วมกันของกลุ่มเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองและการมีส่วนสนับสนุนทางการเมือง

415-1

ผลงานทางการเมือง

ญี่ปุ่น: ในปีงบประมาณ 2020 บริจาค 5 ล้าน Yen to “Kokumin Seiji Kyokai” (สมาคมการเมืองประชาชน มูลนิธิพรรครัฐบาล) 5 mil. เยนไปที่ “The Consumer Goods Forum” 1 mil. เยน ถึง “มูลนิธิอนุสรณ์ Keidanren Ishizaka” และ 1 mil. เยนเป็น "แพลตฟอร์มส่วนตัวสาธารณะด้านโภชนาการของญี่ปุ่น"

กริ 416: สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: แนวทาง (การประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์) หน้า 47
SDB: การจัดการคุณภาพ P48-50
SDB: การประกันคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน P51-53
AGP: 2. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง
AGP: 4. ธุรกรรมที่เป็นธรรมและโปร่งใส

416-1

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ

SDB: การประกันคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน P51-54

416-2

เหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการ

SDB: ความคิดริเริ่มเพื่อลดการร้องเรียนและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ P52

กริ 417: การตลาดและการติดฉลาก

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: แนวทาง (ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้บริโภค) P41
SDB: การสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูลที่เหมาะสม P46
SDB: แนวทาง (การประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์) หน้า 47
SDB: การจัดการคุณภาพ P48-50
SDB: การประกันคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน P51-54
SDB: การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและประโยชน์ของผงชูรส P55-57
AGP: นโยบายการแชร์กลุ่มในคำอธิบายแพ็คเกจ
AGP: นโยบายที่ใช้ร่วมกันของกลุ่มเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด

417-1

ข้อกำหนดสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการและการติดฉลาก

SDB: การประกันคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน P51-54
SDB: ฉลากสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ P92
CS: ความยั่งยืน> อาจิ-นา อีโค เครื่องหมาย (เฉพาะภาษาญี่ปุ่น)

417-2

เหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการและการติดฉลาก

SDB: ความคิดริเริ่มเพื่อลดการร้องเรียนและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ P52

417-3

เหตุการณ์ไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด

ไม่มีเหตุการณ์

กริ 418: ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: การจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล P124
AGP: นโยบายที่ใช้ร่วมกันของกลุ่มเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล
AGP: นโยบายการแชร์ของกลุ่มเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

418-1

ข้อร้องเรียนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการสูญเสียข้อมูลของลูกค้า

SDB: การตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูล P125

กริ 419: การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคม

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

SDB: การปฏิบัติตามข้อกำหนด P118-121

419-1

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในพื้นที่สังคมและเศรษฐกิจ

ไม่มีกรณี