กลุ่ม Ajinomoto

ดัชนีเนื้อหามาตรฐาน GRI

Ajinomoto Group Sustainability Data Book 2022 จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน GRI: ตัวเลือกหลัก

สพป: หนังสือข้อมูลความยั่งยืน 2022

AR: รายงาน ASV ปี 2022

SR: รายงานหลักทรัพย์ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2022) (ฉบับภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

CS: เว็บไซต์บริษัท

AGP: นโยบายของกลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ

กริ 102: การเปิดเผยข้อมูลทั่วไป

102-1

ชื่อองค์กร

AR: ข้อมูลองค์กร P107

102-2

กิจกรรมแบรนด์ผลิตภัณฑ์และบริการ

AR: อายิโนะโมะโต๊ะ กรุ๊ป วันนี้ P5-6

102-3

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

AR: ข้อมูลองค์กร P107

102-4

สถานที่ปฏิบัติงาน

AR: เครือข่ายทั่วโลก P105-106

102-5

แบบฟอร์มการเป็นเจ้าของและกฎหมาย

AR: ข้อมูลองค์กร P107

102-6

ตลาดให้บริการ

AR: อายิโนะโมะโต๊ะ กรุ๊ป วันนี้ P5-6
CS: IR> การแนะนำธุรกิจ

102-7

ขนาดขององค์กร

AR: ทบทวนผลการดำเนินงานทางการเงินตามส่วนงาน P61-62
AR: ข้อมูลองค์กร P107

102-8

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและคนงานอื่น ๆ

CS: IR> ห้องสมุด> สมุดข้อมูลความยั่งยืน> ข้อมูลบุคลากรและแรงงาน

102-9

ห่วงโซ่อุปทาน

สพป: ซัพพลายเชนของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ P10-11

102-10

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อองค์กรและซัพพลายเชน

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในองค์กรหรือซัพพลายเชนของเราในระยะเวลาการรายงาน

102-11

หลักการหรือแนวทางป้องกันไว้ก่อน

กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเลือกความเสี่ยงที่สำคัญที่ควรได้รับการจัดการทั่วทั้งองค์กรโดยพิจารณาจากมุมมองแบบองค์รวมผลกระทบความน่าจะเป็นความร้ายแรงและปัจจัยอื่น ๆ และใช้แนวทางป้องกัน
กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะได้จัดตั้งและปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (AGP) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐาน / สากลและเป็นหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ

102-12

ความคิดริเริ่มภายนอก

สพป: การริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการหน้า 37-38
สพป: การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ P73
สพป: ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก P90
สพป: โครงการริเริ่มห่วงโซ่อุปทาน P103
CS: IR > Non-Financial (ESG) > การเข้าร่วมโครงการริเริ่ม
บริษัทในเครืออายิโนะโมะโต๊ะแต่ละแห่งมีส่วนร่วมในการริเริ่มภายนอกตามความจำเป็น และบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด จะเปิดเผยรายชื่อองค์กรที่บริษัทเข้าร่วม

102-13

การเป็นสมาชิกของสมาคม

CS: IR > Non-Financial (ESG) > การเข้าร่วมโครงการริเริ่ม
บริษัทในเครืออายิโนะโมะโต๊ะแต่ละแห่งมีส่วนร่วมในการริเริ่มภายนอกตามความจำเป็น และบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด จะเปิดเผยรายชื่อองค์กรที่บริษัทเข้าร่วม

102-14

คำชี้แจงจากผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับสูง

AR: สารจากประธานและซีอีโอ P9-16

102-16

ค่านิยมหลักการมาตรฐานและบรรทัดฐานของพฤติกรรม

สพป: อายิโนะโมะโต๊ะ กรุ๊ป วิชั่น P2
AGP: ปรัชญาของเรา

102-18

โครงสร้างการกำกับ

AR: การกำกับดูแลกิจการ P79-83

102-29

การระบุและจัดการผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

สพป: การบริหารความเสี่ยง P115-116

102-40

รายชื่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สพป: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย P12-14

102-41

ข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วม

สพป: แรงงาน - การจัดการความสัมพันธ์ P65

102-42

การระบุและเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สพป: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย P12-14

102-43

แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สพป: วิธีระบุรายการที่มีสาระสำคัญ P6
สพป: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย P12-14

102-44

หัวข้อสำคัญและข้อกังวลที่เกิดขึ้น

สพป: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย P12-14

102-45

กิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม

SR: P9-12

102-46

การกำหนดเนื้อหารายงานและขอบเขตหัวข้อ

สพป: นโยบายด้านบรรณาธิการ P1

102-47

รายการหัวข้อวัสดุ

สพป: สาระสำคัญของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ P7-9

102-48

การจัดเรียงข้อมูลใหม่

สพป: ความมุ่งมั่นด้านโภชนาการ KPIs เชิงปริมาณ P30
สพป: สมดุลวัสดุ P69
สพป: การใช้พลังงานต่อหน่วยในการขนส่ง P82
สพป: ปริมาณการสูญเสียอาหารและของเสีย P94

102-49

การเปลี่ยนแปลงในการรายงาน

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อเนื้อหาและขอบเขตการรายงาน

102-50

ระยะเวลาการรายงาน

สพป: ระยะเวลาครอบคลุมโดยรายงานนี้ P1

102-51

วันที่ของรายงานล่าสุด

สพป: ปกหลัง

102-52

รอบการรายงาน

สพป: ปกหลัง

102-53

จุดติดต่อสำหรับคำถามเกี่ยวกับรายงาน

สพป: ปกหลัง

102-54

การอ้างสิทธิ์ในการรายงานตามมาตรฐาน GRI

สพป: นโยบายด้านบรรณาธิการ P1

102-55

ดัชนีเนื้อหา GRI

ดัชนีเนื้อหานี้

102-56

การประกันภายนอก

CS: IR> ห้องสมุด> หนังสือข้อมูลความยั่งยืน> ข้อมูลสิ่งแวดล้อม
CS: IR> ห้องสมุด> สมุดข้อมูลความยั่งยืน> ข้อมูลบุคลากรและแรงงาน
กลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะไม่ได้รับการรับรองจากบุคคลที่สามสำหรับรายงานโดยรวม แต่ได้รับเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและบุคลากรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน

กริ 201: ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

AR: CIO Shiragami พูดถึงกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน P20-22
AR: กลยุทธ์การเงิน P69-72

201-1

สร้างและกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรง

ไม่ได้รวบรวมข้อมูล

201-2

ผลกระทบทางการเงินและความเสี่ยงและโอกาสอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สพป: การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ P73-78
SR: P18-23

201-3

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์และแผนการเกษียณอายุอื่น ๆ

SR: P119, P148-ฮิต
ตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะได้จัดทำแผนบำนาญขององค์กรแผนบำนาญสวัสดิการและแผนผลประโยชน์หลังเกษียณแบบก้อน บริษัท ย่อยรวมบางแห่งได้จัดทำแผนการจ่ายสมทบนอกเหนือจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนที่ลูกจ้างหรือนายจ้างจ่ายให้คือ 19.7%

201-4

ความช่วยเหลือทางการเงินที่ได้รับจากรัฐบาล

ไม่ได้รวบรวมข้อมูล

กริ 202: การแสดงตนของตลาด

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

202-1

อัตราส่วนของค่าจ้างระดับเริ่มต้นตามเพศเทียบกับค่าจ้างขั้นต่ำในท้องถิ่น

ไม่ได้รวบรวมข้อมูล

202-2

สัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการว่าจ้างจากชุมชนในพื้นที่

สพป: ร้อยละของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการว่าจ้างจากต่างประเทศ P63

กริ 203: ผลกระทบทางเศรษฐกิจทางอ้อม

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: แนวทาง (การมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอาหารและสุขภาพ) P23
สพป: การหาปริมาณการลดเกลือโดยใช้อูมามิ P24-25
สพป: แนวทาง (ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้บริโภค) P42
AR: CIO Shiragami พูดถึงกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน P20-22
AR: แนวทางโภชนาการของเรา P50-51

203-1

รองรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและบริการ

N / A

203-2

ผลกระทบทางเศรษฐกิจทางอ้อมที่สำคัญ

สพป: ฟังก์ชันกรดอะมิโนและการใช้งานทางเทคนิค P26
สพป: แก้ปัญหาโภชนาการ P28-38
สพป: แก้ปัญหาสุขภาพ P39-41
สพป: การปรับปรุงการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ P44
สพป: การมีส่วนร่วมเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน P108-109
AR: Business Model Transformation P23-26
CS: โภชนาการ
AGP: 1. ความคิดริเริ่มในการปรับปรุงโภชนาการ

กริ 204: แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: โครงการริเริ่มห่วงโซ่อุปทาน P103-104
สพป: สวัสดิภาพสัตว์ P106
สพป: การดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม P123
AGP: 4. ธุรกรรมที่เป็นธรรมและโปร่งใส

204-1

สัดส่วนการใช้จ่ายของซัพพลายเออร์ในพื้นที่

ไม่ได้รวบรวมข้อมูล
กริ 205: ต่อต้านการทุจริต

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: การปฏิบัติตามข้อกำหนด P121-124
สพป: กลยุทธ์ภาษีโลก P124

205-1

ประเมินการดำเนินงานสำหรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

ไม่มีกรณี

205-2

การสื่อสารและการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการต่อต้านการทุจริต

สพป: การปฏิบัติตามข้อกำหนด P121-123

205-3

ได้รับการยืนยันเหตุการณ์ทุจริตและการดำเนินการ

ไม่มีกรณี

กริ 206: พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: การปฏิบัติตามข้อกำหนด P121-123

206-1

การดำเนินการทางกฎหมายสำหรับพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันการต่อต้านการผูกขาดและการผูกขาด

ไม่มีกรณี

กริ 207: ภาษี

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: กลยุทธ์ภาษีโลก P124
AGP: นโยบายที่ใช้ร่วมกันของกลุ่มเกี่ยวกับภาษีทั่วโลก

207-1

แนวทางการจัดเก็บภาษี

สพป: กลยุทธ์ภาษีโลก P124

207-2

การกำกับดูแลภาษี การควบคุม และการบริหารความเสี่ยง

สพป: กลยุทธ์ภาษีโลก P124

207-3

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการจัดการข้อกังวลด้านภาษี

สพป: กลยุทธ์ภาษีโลก P124

207-4

การรายงานตามประเทศ

CS: IR > ห้องสมุด > สมุดข้อมูลความยั่งยืน > ข้อมูลภาษี

กริ 301: วัสดุ

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: การจัดการสิ่งแวดล้อม P66-71
สพป: แนวทาง (การจัดหาวัสดุอย่างยั่งยืน) P97
สพป: การริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบหลัก P98-102

301-1

วัสดุที่ใช้ตามน้ำหนักหรือปริมาตร

สพป: สมดุลวัสดุ P69

301-2

ใช้วัสดุป้อนข้อมูลรีไซเคิล

สพป: การจัดหากระดาษอย่างยั่งยืน P100
อัตราส่วนของกระดาษรีไซเคิลที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์คือ 45% (จากแผนภูมิวงกลมใน SDB P100)

301-3

ผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่และวัสดุบรรจุภัณฑ์

ไม่มีผลิตภัณฑ์รีไซเคิลหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์จากตลาดเพื่อการรีไซเคิล

กริ 302: พลังงาน

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: การจัดการสิ่งแวดล้อม P66-71
สพป: แนวทาง (การปรับตัวและการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) P72
AR: ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราลง 50% P47-48
AGP: 3. การมีส่วนร่วมต่อสิ่งแวดล้อมโลกและความยั่งยืน

302-1

การใช้พลังงานภายในองค์กร

สพป: สมดุลวัสดุ P69-70

302-2

การใช้พลังงานภายนอกองค์กร

สพป: สมดุลวัสดุ P69-70

302-3

ความเข้มของพลังงาน

สพป: การใช้พลังงานต่อหน่วยในการขนส่ง P82
CS: IR> ห้องสมุด> หนังสือข้อมูลความยั่งยืน> ข้อมูลสิ่งแวดล้อม

302-4

การลดการใช้พลังงาน

สพป: สมดุลวัสดุ P69
สพป: การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่า P79-83

302-5

การลดความต้องการพลังงานของผลิตภัณฑ์และบริการ

ไม่ได้รวบรวมข้อมูล

กริ 303: น้ำและน้ำทิ้ง

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: การจัดการสิ่งแวดล้อม P66
สพป: แนวทาง (การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ) P110

303-1

ปฏิสัมพันธ์กับน้ำในฐานะทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน

สพป: การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิต P111-113

303-2

การจัดการผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ำ

โรงงานแต่ละแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่พิจารณาว่าเหมาะสมภายในประเทศ / ภูมิภาค ไม่มีพื้นที่ใดถูกจัดหมวดหมู่เป็นพื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่ที่มีมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูง โรงงานทุกแห่งดำเนินการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นโดยสมัครใจเช่นการปลูกพืชพรรณหรือติดตั้งบ่อ (ตัวอย่างตัวแทน: Tokai Plant, Ajinomoto Co. , Inc. )
นอกเหนือจากข้างต้นโรงงานแต่ละแห่งปล่อยน้ำที่มีคุณภาพเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำเสียที่กำหนดโดยหน่วยงานปกครองในพื้นที่ของตนดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น

303-3

การถอนน้ำ

สพป: สมดุลวัสดุ P69
สพป: การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิต P111-112

303-4

การปล่อยน้ำ

สพป: การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิต P111-112

303-5

การบริโภคน้ำ

สพป: การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิต P111-112

กริ 304: ความหลากหลายทางชีวภาพ

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: การจัดการสิ่งแวดล้อม P66
AGP: นโยบายร่วมของกลุ่มเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

304-1

สถานที่ปฏิบัติงานที่เป็นเจ้าของเช่าจัดการในหรือติดกับพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่ที่มีมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูงนอกพื้นที่คุ้มครอง

โรงงานแต่ละแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่พิจารณาว่าเหมาะสมภายในประเทศ / ภูมิภาค ไม่มีพื้นที่ใดถูกจัดหมวดหมู่เป็นพื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่ที่มีมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูง โรงงานทุกแห่งดำเนินการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นโดยสมัครใจเช่นการปลูกพืชพรรณหรือติดตั้งบ่อ (ตัวอย่างตัวแทน: Tokai Plant, Ajinomoto Co. , Inc. )

304-2

ผลกระทบที่สำคัญของกิจกรรมผลิตภัณฑ์และบริการต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

โรงงานแต่ละแห่งปล่อยน้ำที่มีคุณภาพเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำเสียที่กำหนดโดยหน่วยงานปกครองในพื้นที่จึงไม่มีผลกระทบต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น

304-3

ที่อยู่อาศัยได้รับการปกป้องหรือฟื้นฟู

โรงงานแต่ละแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่พิจารณาว่าเหมาะสมภายในประเทศ / ภูมิภาค ไม่มีพื้นที่ใดถูกจัดหมวดหมู่เป็นพื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่ที่มีมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูง โรงงานทุกแห่งดำเนินการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นโดยสมัครใจเช่นการปลูกพืชพรรณหรือติดตั้งบ่อ (ตัวอย่างตัวแทน: Tokai Plant, Ajinomoto Co. , Inc. )

304-4

สายพันธุ์ IUCN Red List และรายชื่อสายพันธุ์อนุรักษ์แห่งชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน

ไม่

กริ 305: ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: การจัดการสิ่งแวดล้อม P66-71
สพป: แนวทาง (การปรับตัวและการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) P72
สพป: การตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ P73
AR: ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราลง 50% P47-48
AGP: 3. การมีส่วนร่วมต่อสิ่งแวดล้อมโลกและความยั่งยืน

305-1

โดยตรง (ขอบเขต 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สพป: สมดุลวัสดุ P70
กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเปิดเผยขอบเขต 1 การปล่อย (รวมถึงการปล่อยในปีฐาน); การปล่อยเหล่านี้ครอบคลุมเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งพลังงานการผลิต วัตถุดิบบางส่วนที่กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะใช้เป็นแหล่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเกิดจากการหมักพืชหมุนเวียน ฯลฯ และการบำบัดน้ำเสียในภายหลัง เนื่องจากธรรมชาติหมุนเวียนของวัตถุดิบเหล่านี้การปล่อยก๊าซเหล่านี้จึงถือว่าเป็นศูนย์สุทธิตามแนวคิดเดียวกับการเผาไหม้ชีวมวล
โปรดดู 302-1 สำหรับมาตรฐานและแหล่งข้อมูลที่ใช้

305-2

พลังงานทางอ้อม (ขอบเขต 2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สพป: สมดุลวัสดุ P70
กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเปิดเผยขอบเขต 2 การปล่อย (ทั้งที่ตั้งและตามตลาดรวมถึงการปล่อยในปีฐาน); การปล่อยเหล่านี้ครอบคลุมเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งพลังงานการผลิต
โปรดดู 302-1 สำหรับมาตรฐานและแหล่งข้อมูลที่ใช้

305-3

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (ขอบเขต 3)

สพป: สมดุลวัสดุ P70
กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเปิดเผยขอบเขต 3 การปล่อย (รวมถึงการปล่อยในปีฐาน); การปล่อยเหล่านี้ครอบคลุมเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งพลังงานการผลิต วัตถุดิบบางส่วนที่กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะใช้เป็นแหล่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเกิดจากการหมักพืชหมุนเวียน ฯลฯ และการบำบัดน้ำเสียในภายหลัง เนื่องจากธรรมชาติหมุนเวียนของวัตถุดิบเหล่านี้การปล่อยก๊าซเหล่านี้จึงถือว่าเป็นศูนย์สุทธิตามแนวคิดเดียวกับการเผาไหม้ชีวมวล
โปรดดู 302-1 สำหรับมาตรฐานและแหล่งข้อมูลที่ใช้

305-4

ความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สพป: ตัวชี้วัดและเป้าหมาย P75-76
กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะคำนวณความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 และ 2) โดยใช้ปริมาณการผลิตทั้งหมดเป็นตัวหาร

305-5

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สพป: ตัวชี้วัดและเป้าหมาย P74-76
สพป: การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่า P79-83
กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะคำนวณความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 และ 2) โดยใช้ปริมาณการผลิตทั้งหมดเป็นตัวหาร

305-6

การปล่อยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (ODS)

Ajinomoto Group ไม่เปิดเผยการปล่อย ODS เนื่องจากมีการใช้งานเป็นวงจรในอุปกรณ์เช่นตู้แช่แข็ง กลุ่ม บริษัท เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงในอดีตของจำนวนตู้แช่แข็งที่เป็นเจ้าของซึ่งใช้คลอโรฟลูออโรคาร์บอนและปริมาณสารซีเอฟซีที่เติม

305-7

ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) และการปล่อยอากาศที่สำคัญอื่น ๆ

สพป: NOx และการปล่อยบรรยากาศอื่นๆ P76

GRI 306 (2020): เสีย

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: การจัดการสิ่งแวดล้อม P66
สพป: แนวทาง (การสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน) P84
สพป: แนวทาง (ลดการสูญเสียอาหารและของเสีย) P92
AR: ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราลง 50% P49

306-1

การสร้างของเสียและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับของเสียที่สำคัญ

สพป: การลดของเสียตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ P85-91
AR: ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราลง 50% P49

306-2

การจัดการผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับของเสียที่สำคัญ

สพป: การลดของเสียตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ P85-91
สพป: สมทบทุนลดการสูญเสียอาหารและของเสีย P93-96

306-3

ของเสียที่เกิดขึ้น

สพป: การลดของเสียตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ P85-91
สพป: การสูญเสียอาหารและการลดของเสียเป้าหมาย P94

306-4

ของเสียที่ถูกเบี่ยงเบนจากการกำจัด

สพป: การลดของเสียตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ P85-91
สพป: การสูญเสียอาหารและการลดของเสียเป้าหมาย P94

306-5

ของเสียที่ส่งตรงไปยังการกำจัด

สพป: การลดของเสียตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ P85-91
สพป: การสูญเสียอาหารและการลดของเสียเป้าหมาย P94

กริ 307: การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: การจัดการสิ่งแวดล้อม P66-71
สพป: การประเมินสิ่งแวดล้อมของภาชนะบรรจุและบรรจุภัณฑ์ P86-87
สพป: กรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด P121

307-1

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

สพป: การตอบสนองต่อกฎหมายสิ่งแวดล้อมและอุบัติเหตุ P68
ค่าปรับที่สำคัญ
FY2018: 0 เยน
FY2019: 0 เยน
FY2020: 0 เยน
FY2021: 0 เยน

กริ 308: การประเมินสิ่งแวดล้อมของซัพพลายเออร์

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: การจัดการห่วงโซ่อุปทาน P103-104
AGP: 4. ธุรกรรมที่เป็นธรรมและโปร่งใส

308-1

ซัพพลายเออร์รายใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม

สพป: โครงการริเริ่มห่วงโซ่อุปทาน P103
100% ของซัพพลายเออร์ใหม่ได้รับการคัดเลือกตามนโยบายการแชร์กลุ่มสำหรับซัพพลายเออร์และแนวปฏิบัติสำหรับนโยบายการแชร์กลุ่มสำหรับซัพพลายเออร์ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม

308-2

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงลบในห่วงโซ่อุปทานและการดำเนินการ

กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะไม่เปิดเผยจำนวนซัพพลายเออร์ที่ครอบคลุมโดยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม บริษัท ไม่มีข้อตกลงทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์ใด ๆ ที่มีผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญ

กริ 401: การว่าจ้าง

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: Approach (ความสามารถที่หลากหลาย) P57
สพป: ทรัพยากรบุคคลและการจัดการองค์กร P58-59
AGP: 5. แนวทางเพื่อสิทธิมนุษยชน
AGP: 6. การฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลและการดูแลความปลอดภัย

401-1

การจ้างพนักงานใหม่และการหมุนเวียนของพนักงาน

CS: IR> ห้องสมุด> สมุดข้อมูลความยั่งยืน> ข้อมูลบุคลากรและแรงงาน
ข้อมูลอายุของการหมุนเวียนของพนักงานที่ไม่ได้เก็บรวบรวม

401-2

ผลประโยชน์ที่มอบให้กับพนักงานประจำที่ไม่ได้จัดให้กับพนักงานชั่วคราวหรือพาร์ทไทม์

ไม่เปิดเผยเนื่องจากเป็นความลับ

401-3

การลาพ่อแม่

CS: IR> ห้องสมุด> สมุดข้อมูลความยั่งยืน> ข้อมูลบุคลากรและแรงงาน
จะไม่มีการรวบรวมข้อมูลจำนวนพนักงานที่กลับเข้าทำงานในช่วงระยะเวลารายงาน

กริ 402: แรงงาน / การจัดการสัมพันธ์

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: แรงงาน - การจัดการความสัมพันธ์ P65

402-1

ระยะเวลาการแจ้งเตือนขั้นต่ำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน

ระบุไว้ในข้อตกลงด้านแรงงาน แต่ไม่เปิดเผยเนื่องจากเป็นความลับ

กริ 403: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: ความสามารถหลากหลาย P61-62
สพป: ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย P117-118
AGP: 6. การฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลและการดูแลความปลอดภัย
AGP: นโยบายร่วมของกลุ่มเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

403-1

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สพป: ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย P117-118

403-2

บริการอาชีวอนามัย

สพป: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย P118-119

403-3

คนงานที่มีอุบัติการณ์สูงหรือมีความเสี่ยงสูงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของตน

สพป: ความสามารถหลากหลาย P61-62
สพป: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย P118-119

403-4

การมีส่วนร่วมให้คำปรึกษาและการสื่อสารของคนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สพป: แรงงาน - การจัดการความสัมพันธ์ P65
สพป: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย P117-119

403-5

การฝึกอบรมพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สพป: การปรับปรุงโภชนาการบุคลากร P35
สพป: ความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัยของพนักงาน P120

403-6

การส่งเสริมสุขภาพคนงาน

สพป: การปรับปรุงโภชนาการบุคลากร P35
สพป: ความสามารถหลากหลาย P61-62

403-7

การป้องกันและลดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเชื่อมโยงโดยตรงกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

สพป: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย P118-119

403-8

คนงานที่อยู่ภายใต้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ไม่ได้รวบรวมข้อมูล

403-9

การบาดเจ็บจากการทำงาน

สพป: อุบัติเหตุและเหตุการณ์สำคัญ P119

403-10

สุขภาพที่ไม่ดีจากการทำงาน

สพป: อุบัติเหตุและเหตุการณ์สำคัญ P119

กริ 404: การฝึกอบรมและการศึกษา

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: Approach (ความสามารถที่หลากหลาย) P57
สพป: ทรัพยากรบุคคลและการจัดการองค์กร P58-59
AR: ทรัพย์สินบุคคล P31-36
AGP: 6. การฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลและการประกันความปลอดภัย

404-1

ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อปีต่อพนักงาน

สพป: พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาให้ดีขึ้น P59-60
ข้อมูลไม่ได้รวบรวมตามหมวดหมู่เพศ / พนักงาน

404-2

โปรแกรมสำหรับยกระดับทักษะของพนักงานและโปรแกรมช่วยเหลือการเปลี่ยนแปลง

สพป: พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาให้ดีขึ้น P59-60

404-3

ร้อยละของพนักงานที่ได้รับผลการปฏิบัติงานและอาชีพตามปกติ

100% (คำนวณเฉพาะ Ajinomoto Co. , Inc. )

กริ 405: ความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียมกัน

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: ความหลากหลายและการแบ่งแยก P62-63
AR: ความหลากหลายและการรวมกลุ่มที่ Ajinomoto Group P35

405-1

ความหลากหลายของหน่วยงานกำกับดูแลและพนักงาน

CS: IR> ห้องสมุด> สมุดข้อมูลความยั่งยืน> ข้อมูลบุคลากรและแรงงาน

405-2

อัตราส่วนของเงินเดือนขั้นพื้นฐานและค่าตอบแทนของผู้หญิงต่อผู้ชาย

สพป: ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ P65

กริ 406: การไม่เลือกปฏิบัติ

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: ความหลากหลายและการรวม P62
AGP: 5. แนวทางเพื่อสิทธิมนุษยชน
AGP: 6. การฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลและการดูแลความปลอดภัย

406-1

เหตุการณ์การเลือกปฏิบัติและการดำเนินการแก้ไข

สพป: สนับสนุนสายด่วนการรายงานภายในของเรา (แจ้งเบาะแส) P122-123

กริ 407: เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

AGP: 5. แนวทางเพื่อสิทธิมนุษยชน
AGP: แนวปฏิบัติสำหรับนโยบายร่วมของกลุ่มซัพพลายเออร์

407-1

การดำเนินงานและซัพพลายเออร์ที่สิทธิในเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมกันอาจตกอยู่ในความเสี่ยง

กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะตรวจสอบซัพพลายเออร์ตามนโยบายของกลุ่มและให้คำแนะนำในการแก้ไขตามความจำเป็น รายละเอียดของกิจกรรมเหล่านี้เป็นความลับดังนั้นจึงไม่มีการเปิดเผย

กริ 408: แรงงานเด้ก

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: สอบทานสิทธิมนุษยชน P104-105
CS: การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะสิทธิมนุษยชน
AGP: 5. แนวทางเพื่อสิทธิมนุษยชน

408-1

การดำเนินงานและซัพพลายเออร์มีความเสี่ยงอย่างมากต่อเหตุการณ์การใช้แรงงานเด็ก

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะไม่ทราบถึงกรณีการใช้แรงงานเด็กในการดำเนินงานของตนเองหรือของซัพพลายเออร์

กริ 409: แรงงานบังคับหรือแรงงานบังคับ

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: สอบทานสิทธิมนุษยชน P104-105
CS: การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะสิทธิมนุษยชน
AGP: 5. แนวทางเพื่อสิทธิมนุษยชน

409-1

การดำเนินงานและซัพพลายเออร์มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับเหตุการณ์การใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานภาคบังคับ

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะไม่ทราบถึงกรณีการบังคับใช้แรงงานภายในการดำเนินงานของตนเองหรือของซัพพลายเออร์

กริ 410: แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

N / A

410-1

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายหรือขั้นตอนด้านสิทธิมนุษยชน

N / A

กริ 411: สิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: สอบทานสิทธิมนุษยชน P104-105
CS: การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะสิทธิมนุษยชน

411-1

เหตุการณ์การละเมิดสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง

ไม่มีกรณี

กริ 412: การประเมินสิทธิมนุษยชน

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: แนวทาง (การจัดหาวัสดุอย่างยั่งยืน) P97
สพป: สอบทานสิทธิมนุษยชน P104-105
CS: การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะสิทธิมนุษยชน

412-1

การดำเนินงานที่อยู่ภายใต้การทบทวนสิทธิมนุษยชนหรือการประเมินผลกระทบ

สพป: สอบทานสิทธิมนุษยชน P104-105
CS: การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะสิทธิมนุษยชน

412-2

การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับนโยบายหรือขั้นตอนด้านสิทธิมนุษยชน

สพป: การตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและการศึกษาสำหรับพนักงาน P64

412-3

ข้อตกลงและสัญญาการลงทุนที่สำคัญซึ่งรวมถึงข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนหรือที่ผ่านการกลั่นกรองสิทธิมนุษยชน

ไม่เปิดเผยเนื่องจากเป็นความลับ

กริ 413: ชุมชนท้องถิ่น

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: ความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น P128
AGP: นโยบายร่วมของกลุ่มเกี่ยวกับการปรับปรุงชุมชนท้องถิ่น

413-1

การดำเนินงานกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นการประเมินผลกระทบและโครงการพัฒนา

ไม่ได้รวบรวมข้อมูล

413-2

การดำเนินงานที่มีผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่น

ไม่มีกรณี

กริ 414: การประเมินทางสังคมของซัพพลายเออร์

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: แนวทาง (การจัดหาวัสดุอย่างยั่งยืน) P97
สพป: การจัดการห่วงโซ่อุปทาน P103-104
AGP: 4. ธุรกรรมที่เป็นธรรมและโปร่งใส

414-1

ซัพพลายเออร์ใหม่ที่ได้รับการคัดกรองโดยใช้เกณฑ์ทางสังคม

สพป: การประกันคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน (การจัดหาวัตถุดิบ) P49
สพป: โครงการริเริ่มห่วงโซ่อุปทาน P103
เรากลั่นกรองและเลือกซัพพลายเออร์ใหม่ทั้งหมดตามนโยบายที่ใช้ร่วมกันของกลุ่มสำหรับซัพพลายเออร์

414-2

ผลกระทบทางสังคมเชิงลบในห่วงโซ่อุปทานและการดำเนินการ

สพป: การประกันคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน (การผลิต) P49-50
สพป: สอบทานสิทธิมนุษยชน P104-105

กริ 415: นโยบายสาธารณะ

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

AGP: นโยบายที่ใช้ร่วมกันของกลุ่มเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองและการมีส่วนสนับสนุนทางการเมือง

415-1

ผลงานทางการเมือง

ญี่ปุ่น: ในปีงบประมาณ 2021 บริจาค 5 ล้าน Yen to “Kokumin Seiji Kyokai” (สมาคมการเมืองประชาชน มูลนิธิพรรครัฐบาล) 5 mil. เยนเป็น “The Consumer Goods Forum” และ 0.1 ล้าน เยนเป็น "แพลตฟอร์มส่วนตัวสาธารณะด้านโภชนาการของญี่ปุ่น"

กริ 416: สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: แนวทาง (การประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์) หน้า 46
สพป: การจัดการคุณภาพ P47-52
AGP: 2. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง
AGP: 4. ธุรกรรมที่เป็นธรรมและโปร่งใส

416-1

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ

สพป: การประกันคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน P49-52

416-2

เหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการ

สพป: ความคิดริเริ่มเพื่อลดการเรียกร้องและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ P50

กริ 417: การตลาดและการติดฉลาก

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: แนวทาง (ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้บริโภค) P42
สพป: การสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูลที่เหมาะสม P45
สพป: วิธีการ (การประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์) P46
สพป: การจัดการคุณภาพ P47-52
สพป: การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและประโยชน์ของผงชูรส P53-56
AGP: นโยบายการแชร์กลุ่มในคำอธิบายแพ็คเกจ
AGP: นโยบายที่ใช้ร่วมกันของกลุ่มเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด

417-1

ข้อกำหนดสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการและการติดฉลาก

สพป: การประกันคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Sales) P50
สพป: ฉลากสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ P91

417-2

เหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการและการติดฉลาก

สพป: ความคิดริเริ่มเพื่อลดการเรียกร้องและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ P50

417-3

เหตุการณ์ไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด

ไม่มีเหตุการณ์

กริ 418: ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: การจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล P126
AGP: นโยบายที่ใช้ร่วมกันของกลุ่มเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล
AGP: นโยบายการแชร์ของกลุ่มเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

418-1

ข้อร้องเรียนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการสูญเสียข้อมูลของลูกค้า

สพป: การตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูล P127

กริ 419: การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคม

การเปิดเผยแนวทางการจัดการ

สพป: การปฏิบัติตามข้อกำหนด P121-124

419-1

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในพื้นที่สังคมและเศรษฐกิจ

ไม่มีกรณี