ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลง 50%

การจัดการสิ่งแวดล้อม

รายงานกิจกรรม
รายงานความยั่งยืน ปี 2023

การเปิดเผยข้อมูลตามคำแนะนำของ TCFD

รายงานกิจกรรม
รายงานความยั่งยืน ปี 2023

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจหมุนเวียน

รายงานกิจกรรม
รายงานความยั่งยืน ปี 2023

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การลดการสูญเสียอาหารและของเสีย

รายงานกิจกรรม
รายงานความยั่งยืน ปี 2023

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ความหลากหลายทางชีวภาพ

รายงานกิจกรรม
รายงานความยั่งยืน ปี 2023

การจัดหาวัสดุอย่างยั่งยืน

รายงานกิจกรรม
รายงานความยั่งยืน ปี 2023

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

รายงานกิจกรรม
รายงานความยั่งยืน ปี 2023

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง