ตามมาตรฐาน

เข้าใกล้

การติดตาม ASV (กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ การสร้างคุณค่าร่วมกัน) จำเป็นต้องมีความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย และความร่วมมือนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราแต่ละคนที่กลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากสังคม นโยบายกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (AGP) กำหนดแนวทางและการดำเนินการที่จำเป็นของพนักงานของเรา เราสื่อสารนโยบายเหล่านี้อย่างกว้างขวางเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแบบเปิดและโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่นต่อวิกฤต

รายการสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง

รายงานกิจกรรม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง