ข่าวความยั่งยืน

ประกาศการเข้าร่วมใน“ Japan Platform for Migrant Workers towards Responsible and Inclusive Society”

ตุลาคม 16th 2020

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2020 Ajinomoto Co. , Inc. ประกาศการเข้าร่วมใน“ Japan Platform for Migrant Workers towards Responsible and Inclusive Society” ซึ่งจะก่อตั้งขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2020 ภายใต้การนำของ Japan International Cooperation Agency (JICA) ด้วยการเข้าร่วมในแพลตฟอร์มนี้เราจะปกป้องสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติในห่วงโซ่อุปทานของเราและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานและการใช้ชีวิตที่เหมาะสม