ข่าวความยั่งยืน

ประกาศการต่ออายุเว็บไซต์นี้

ไซต์นี้ได้รับการต่ออายุบางส่วน เราได้ก่อตั้ง “ควบคู่ไปกับสังคม” ขึ้นใหม่เพื่อแนะนำโครงการริเริ่มในประเทศและต่างประเทศของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ และได้ปรับปรุงหน้าสิทธิมนุษยชนของเรา