กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทำงานร่วมกับสังคม

ควบคู่ไปกับสังคม

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะมีส่วนร่วมในสังคมและชุมชนที่ยั่งยืนผ่านธุรกิจของเรา