Amino axit

Axit amin rất quan trọng cho một cuộc sống khỏe mạnh.

Tập đoàn Ajinomoto đang đóng góp vào sự thịnh vượng của toàn thể nhân loại, xã hội và hành tinh của chúng ta với "Khoa học Amino"

Tập đoàn Ajinomoto đã nghiên cứu các axit amin kể từ khi thành lập hơn 100 năm trước. Nghiên cứu của chúng tôi không chỉ giúp giải thích cách thức hoạt động của axit amin mà còn mang lại nhiều loại vật liệu và công nghệ mới được tạo ra bằng cách sử dụng axit amin. Khi chúng ta nói về sức mạnh của axit amin, chúng ta đang đề cập đến tất cả những điều này.