Thực phẩm đông lạnh

AJINOMOTO® ĐÔNG LẠNH TƯƠI

Trang web địa phương

The Ajinomoto Group is contributing to the well-being of all human beings,
our society and our planet with "AminoScience".