FY2018 ASV Awards Giải thưởng lớn

Cook Do® Kích thích các gia đình Nhật Bản trong năm thứ 40.

Là gì ASV Awards?

Tập đoàn Ajinomoto đang phát triển kinh doanh với ASV làm cốt lõi. Để thúc đẩy ASV ở mỗi quốc gia và khu vực hoạt động trong tương lai, điều cần thiết là mỗi nhân viên của chúng tôi phải hiểu khái niệm về ASV và tầm quan trọng của nó, và áp dụng nó vào thực tế.

Giải thưởng ASV là một chương trình được thành lập để thúc đẩy một nền văn hóa tổ chức như vậy. Chương trình này công nhận các sáng kiến ​​tạo ra giá trị kinh tế và xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh đổi mới và sáng tạo.

ASV, Tập đoàn Ajinomoto Tạo Giá trị Chung là gì?

ASV thể hiện cam kết không thay đổi của chúng tôi: Với các bên liên quan và doanh nghiệp, chúng tôi giúp giải quyết các vấn đề của xã hội, dẫn đến việc tạo ra giá trị kinh tế.

Xem video bằng các ngôn ngữ khác