Video cộng đồng của Ajinomoto Cambrooke

Video cộng đồng về Ajinomoto Cambrooke cách tương tác với khách hàng trong đại dịch Covid-19.