Thông điệp từ Nhóm Cambrooke của chúng tôi - Tất cả các bạn thế nào?

Thông điệp video từ nhóm Ajinomoto Cambrooke tới khách hàng của họ.