Tin nhắn từ Ecuador, Bolivia và Chile (chỉ bằng tiếng Tây Ban Nha)

Tin nhắn từ các nhân viên đang làm việc tại Ecuador, Bolivia và Chile (chỉ bằng tiếng Tây Ban Nha).