Thông điệp từ lãnh đạo cao nhất của Ajinomoto Brazil

Chuyển tiếp video tin nhắn từ lãnh đạo cao nhất của Ajinomoto Brazil để đánh giá cao và khuyến khích nhân viên dưới sự hạn chế của Covid19.