Cảm ơn tất cả mọi người làm việc từ xa

Chuyển tiếp tin nhắn từ nhân viên Aji Bio-Pharma để thể hiện sự cảm kích.