Chúng tôi có thể làm cho nó! từ Ajinomoto del Peru

Ajinomoto del Peru cho thấy cách hợp tác và đoàn kết dưới sự hạn chế của Covid-19.