Lịch sử của vị Umami (MSG)

Bạn biết bao nhiêu về lịch sử của umami? Hãy nhanh chóng lên đường cùng chúng tôi! (© Trung tâm Thông tin Umami)

The Ajinomoto Group is contributing to the well-being of all human beings,
our society and our planet with "AminoScience".