Chính sách Bảo mật

15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo
Đại diện Công ty Ajinomoto Co., Inc.:
Giám đốc điều hành đại diện & Chủ tịch
mô tả ở đây

Theo “Chính sách chia sẻ của nhóm về quyền riêng tư”, chúng tôi cố gắng xử lý đúng cách Thông tin cá nhân như sau.

1.Xử lý thông tin cá nhân do chúng tôi thu thập

Chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin cá nhân của khách hàng, đối tác kinh doanh, cổ đông, nhân viên và những người khác mà chúng tôi có quan hệ (“các bên liên quan”) theo các mục đích sử dụng sau đây và sẽ không sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

 • Mục đích sử dụng được thông báo cho các bên liên quan khi cung cấp Thông tin cá nhân, v.v.

 • Mục đích sử dụng được công bố trên trang web của chúng tôi, v.v., bao gồm cả chính sách bảo mật này (sau đây gọi là “Chính sách bảo mật”)

(1)―1 Thông tin cá nhân cần thu thập và mục đích sử dụng

Thông tin cá nhân do chúng tôi nắm giữ và mục đích sử dụng của nó như sau. Trong Chính sách Quyền riêng tư này, “Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi” đề cập đến các sản phẩm và dịch vụ trong các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm thực phẩm và khoa học amino của Tập đoàn Ajinomoto.

※ Ngoài ra, vui lòng xác nhận tại đây việc sử dụng chung Thông tin cá nhân.

1) Thông tin cá nhân về khách hàng, v.v.

Thông tin cá nhânMục đích sử dụng

Thông tin cá nhân về người dùng dịch vụ web thành viên của chúng tôi (sau đây gọi là “Dịch vụ mục tiêu” trong bảng này)

 • Cung cấp và quản lý Dịch vụ mục tiêu
 • Thông tin khác nhau liên quan đến Dịch vụ được nhắm mục tiêu
 • Giới thiệu về các chiến dịch, thông tin sự kiện, v.v.
 • Bảng câu hỏi, khảo sát và các yêu cầu hợp tác khác
 • Gửi và cung cấp giải thưởng và phần thưởng cho các chiến dịch, khảo sát, v.v.
 • R&D và quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
 • Tổng hợp và phân tích dữ liệu thống kê để sử dụng trong việc phát triển và tiếp thị Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
 • Theo dõi các vấn đề thông qua phân tích lịch sử duyệt web, lịch sử mua hàng, v.v. của người dùng trong Dịch vụ mục tiêu
  1. Cải thiện và tiện lợi của Dịch vụ mục tiêu
  2. Trình bày nội dung phù hợp với mối quan tâm và sở thích của người dùng có liên quan và thông tin về Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi
  3. Phân phối quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi bên ngoài Dịch vụ mục tiêu và đo lường hiệu quả quảng cáo để đáp ứng sở thích và lợi ích của người dùng
 • Phản hồi các yêu cầu, thắc mắc của người dùng, v.v.

Thông tin cá nhân về người dùng của các trang web khác nhau do chúng tôi điều hành (không bao gồm các dịch vụ web dành cho thành viên được mô tả ở trên, sau đây được gọi là “Trang web mục tiêu” trong bảng này)

 • Theo dõi các vấn đề thông qua phân tích lịch sử duyệt web của người dùng, v.v. tại các Trang web Mục tiêu
  1. Cải thiện và nâng cao sự tiện lợi của các trang web mục tiêu
  2. Trình bày nội dung phù hợp với mối quan tâm và sở thích của người dùng có liên quan và thông tin về Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi
  3. Phân phối quảng cáo trên Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi bên ngoài Trang web mục tiêu và đo lường hiệu quả quảng cáo để đáp ứng sở thích và lợi ích của người dùng
 • Phản hồi các yêu cầu, thắc mắc của người dùng, v.v.r
 • R&D và quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi

Thông tin cá nhân về người nộp đơn cho các chiến dịch, khảo sát, cuộc thi, v.v.

 • Thực hiện bốc thăm và tự chọn
 • Công bố kết quả bốc thăm/chọn lọc
 • Gửi và cung cấp các giải thưởng, vv
 • Giải đáp thắc mắc từ ứng viên
 • Thông tin liên lạc khác nhau liên quan đến trên
 • R&D và quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi

Thông tin Cá nhân trên màn hình mà chúng tôi yêu cầu đánh giá Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi (bao gồm cả Sản phẩm và Dịch vụ trong R&D)

 • Thực hiện đánh giá Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
 • Gửi và cung cấp phần thưởng
 • Thông tin liên lạc khác nhau liên quan đến trên
 • R&D và quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Thông tin cá nhân về người mua bằng cách mua hàng qua thư, v.v.

 • Đặt hàng, vận chuyển, giải quyết thanh toán và trả lời các câu hỏi về Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
 • Thông tin liên lạc khác nhau liên quan đến trên
 • R&D và quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
 • Giới thiệu về các chiến dịch, thông tin sự kiện, v.v.
 • Bảng câu hỏi, khảo sát và các yêu cầu hợp tác khác
 • Gửi và cung cấp giải thưởng và phần thưởng cho các chiến dịch, khảo sát, v.v.
 • Tổng hợp và phân tích dữ liệu thống kê để sử dụng trong việc phát triển và tiếp thị Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
 • Trong trường hợp mua hàng qua thư đặt hàng qua Internet, các vấn đề sau thông qua phân tích lịch sử duyệt web, lịch sử mua hàng, v.v. của người mua trên trang web đặt hàng qua thư
  1. Cải thiện và nâng cao sự tiện lợi của trang web đặt hàng qua thư có liên quan
  2. Hiển thị nội dung phù hợp với sở thích và mối quan tâm của người mua và giới thiệu về Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
  3. Hiển thị quảng cáo liên quan đến Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi phù hợp với sở thích và mối quan tâm của người mua, v.v. bên ngoài trang web đặt hàng qua thư có liên quan và đo lường hiệu quả quảng cáo

Thông tin cá nhân của những người đã gửi cho chúng tôi ý kiến, thắc mắc, tư vấn và đề xuất về Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi

 • Phản hồi ý kiến, yêu cầu, tư vấn, đề xuất, v.v.
 • Yêu cầu hợp tác trong bảng câu hỏi về sự hài lòng đối với các câu trả lời trên, v.v.

Thông tin cá nhân về những người tham gia các sự kiện do chúng tôi tài trợ và đồng tài trợ (bao gồm các chuyến tham quan nhà máy và các sự kiện được tổ chức bên ngoài cơ sở của chúng tôi), hội thảo, v.v.

 • Thực hiện các sự kiện như vậy, hội thảo, vv
 • Trả lời các câu hỏi liên quan đến các sự kiện, hội thảo, v.v. và các thông tin liên lạc khác nhau về chúng
 • Yêu cầu hợp tác câu hỏi về các sự kiện, hội thảo, v.v. và nghiên cứu để cải thiện
 • Bảng câu hỏi, khảo sát và các yêu cầu hợp tác khác liên quan đến Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi
 • R&D và quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi

Thông tin cá nhân về những người đã yêu cầu tài liệu của chúng tôi, v.v.

 • Vận chuyển vật liệu và các hành động liên quan
 • R&D và quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi

2) Thông tin cá nhân về đối tác kinh doanh, liên minh, v.v.

Thông tin cá nhânMục đích sử dụng

Thông tin cá nhân về nhân viên và giám đốc của các đối tác kinh doanh, đối tác liên minh, v.v. (bao gồm cả những ứng viên đó)

 • Cung cấp thông tin về chúng tôi
 • Cung cấp thông tin về nội dung, chất lượng, an toàn, hiệu quả và việc sử dụng đúng cách các Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
 • Giới thiệu và xúc tiến bán các Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
 • R&D và quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
 • Việc thực hiện nghĩa vụ, thực hiện quyền đối với giao dịch
 • Thu thập thông tin cần thiết cho hoạt động kinh doanh, chào hỏi, liên lạc, hướng dẫn, v.v.

3) Thông tin cá nhân về ứng viên được tuyển dụng, thực tập và người về hưu

Thông tin cá nhânMục đích sử dụng

Thông tin cá nhân về người xin việc và người xin thực tập

 • Kiểm tra, quyết định, trả lời các câu hỏi, v.v. chấp nhận hoặc từ chối
 • Xác minh và phân tích các hoạt động tuyển dụng và tham khảo cho việc lập kế hoạch và quản lý trong tương lai
 • Tài liệu tham khảo để xác minh và phân tích các hoạt động thực tập và lập kế hoạch và quản lý trong tương lai
 • Thông tin liên lạc và các thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề trên

Thông tin cá nhân về thực tập

 • Triển khai thực tập
 • Truyền thông liên quan đến việc thực hiện thực tập và các hoạt động liên quan đến quản lý thiết bị và cơ sở
 • Các hoạt động liên quan đến quản lý lao động
 • Hoạt động liên quan đến đào tạo
 • Các hoạt động liên quan đến sức khỏe và an toàn, quản lý sức khỏe, v.v.
 • Các hoạt động liên quan đến trên

Thông tin cá nhân về người về hưu

 • Thanh toán lương hưu hưu trí, v.v.
 • Thông tin liên lạc cần thiết, chẳng hạn như thông tin về các cuộc họp OB
 • Cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của công ty
 • Thực hiện và phổ biến các luật và quy định liên quan đến lao động
 • Các hoạt động liên quan đến trên

4) Thông tin cá nhân về cán bộ, nhân viên, v.v.

Thông tin cá nhânMục đích sử dụng

Thông tin cá nhân về cán bộ, nhân viên của chúng tôi (bao gồm cả nhân viên không thường xuyên và nhân viên bán thời gian) và gia đình của họ

 • Các hoạt động liên quan đến truyền thông kinh doanh, quản lý thiết bị và cơ sở vật chất
 • Các hoạt động liên quan đến quản lý nhân sự và lao động
 • Các hoạt động liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp hưu trí, lương hưu doanh nghiệp, phúc lợi, v.v.
 • Các hoạt động liên quan đến đào tạo
 • Các hoạt động liên quan đến an toàn, sức khỏe, quản lý sức khỏe, v.v.
 • Hoạt động dựa trên luật pháp và các quy định như bảo hiểm việc làm, bảo hiểm xã hội, thuế và an sinh xã hội, v.v.
 • Hoạt động đối với Hiệp hội cổ đông
 • Các hoạt động liên quan đến trên

Thông tin cá nhân về nhân viên tạm thời

 • Hoạt động liên quan đến thông tin liên lạc kinh doanh và thiết bị và quản lý cơ sở
 • Các hoạt động liên quan đến quản lý lao động
 • Các hoạt động liên quan đến sức khỏe và an toàn, quản lý sức khỏe, v.v.
 • Các hoạt động liên quan đến trên

Thông tin Cá nhân về nhân viên của các công ty thuộc Tập đoàn Ajinomoto

 • Truyền thông doanh nghiệp
 • Các hoạt động liên quan đến quản lý nhân sự và lao động

5) Thông tin cá nhân về cổ đông, nhà đầu tư

Thông tin cá nhânMục đích sử dụng

Thông tin cá nhân về cổ đông và nhà đầu tư

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp
 • Cung cấp và truyền đạt các bản tin cổ đông, lợi ích của cổ đông và các phân phối khác
 • Gửi và cung cấp bảng câu hỏi, khảo sát và các yêu cầu hợp tác khác, cũng như phần thưởng
 • Quản lý cổ đông, chẳng hạn như chuẩn bị dữ liệu cổ đông dựa trên các tiêu chuẩn quy định dựa trên các luật và quy định khác nhau
 • Thực hiện các dịch vụ cổ đông và nghiên cứu cải tiến
 • Cung cấp và truyền đạt các thông tin khác nhau về Tập đoàn Ajinomoto
 • Các hoạt động liên quan đến trên

6) Thông tin cá nhân khác

Thông tin cá nhânMục đích sử dụng

Thông tin cá nhân đối với những người đưa ra khiếu nại và khiếu nại

 • Phản hồi các yêu cầu và khiếu nại, v.v. và điều tra cần thiết để phản hồi
 • Xác định người ủy thác/đại lý
 • Gửi phản hồi và thông tin liên lạc cần thiết

Thông tin cá nhân của khách (bao gồm thông tin về đối tượng trên camera an ninh)

 • Nhận dạng của người đã đến thăm chúng tôi
 • Duy trì sự an toàn của các cơ sở của chúng tôi

Thông tin cá nhân về cư dân trong vùng lân cận các cơ sở của chúng tôi

 • Thông tin liên lạc cần thiết trong trường hợp khẩn cấp, v.v.
 • Trao đổi, truyền đạt thông tin cần thiết

Thông tin cá nhân về các thành viên của các tổ chức mà chúng tôi là thành viên hoặc nhà tài trợ hoặc các tổ chức bên ngoài khác

 • Thông tin liên lạc cần thiết cho hoạt động của các tổ chức đó
 • Nghiên cứu khả năng hợp tác với chúng tôi, v.v.

Thông tin cá nhân về những người hợp tác trong hỗ trợ dinh dưỡng, thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu khác

 • Thực hiện hỗ trợ dinh dưỡng, thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu khác, và truyền thông tiếp theo
 • R&D và quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi

Thông tin cá nhân có được từ thông tin công khai và cả danh sách được phân phối công khai, v.v.

 • Xem xét khả năng hợp tác với chúng tôi và các thông tin liên lạc có liên quan
 • R&D và quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi

(1)―2 Mã số cá nhân và thông tin cá nhân cụ thể cần thu thập và mục đích sử dụng

Số Cá nhân và Thông tin Cá nhân Cụ thể do chúng tôi nắm giữ và mục đích sử dụng của chúng như sau.

Mã số Cá nhân và Mục Thông tin Cá nhân Cụ thểMục đích sử dụng

Cá nhân Số lượng cổ đông

 • Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến cổ tức

Mã số cá nhân và Thông tin cá nhân cụ thể của các đối tác kinh doanh cần thiết để nộp cho Cơ quan thuế, v.v.

 • Thực hiện các công việc liên quan đến lập và nộp hồ sơ thanh toán

Mã số Cá nhân và Thông tin Cá nhân Cụ thể của nhân viên và những người phụ thuộc của họ

 • Thực hiện các công việc về bảo hiểm y tế, bảo hiểm hưu trí có tính chất phúc lợi và các công việc khác có liên quan đến bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật
 • Thực hiện các công việc liên quan đến khấu trừ và các công việc khác liên quan đến thuế theo quy định của pháp luật
 • Thực hiện quản lý liên quan đến hiệp hội cổ đông và phúc lợi khác

Cá nhân Số lượng người nhận lương hưu doanh nghiệp

 • Thực hiện các công việc liên quan đến lập và nộp hồ sơ thanh toán

(1)-3 Thông tin tham chiếu cá nhân cần thu thập và mục đích sử dụng

Thông tin giới thiệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ và mục đích sử dụng của nó chủ yếu như sau.

Mục thông tin giới thiệu cá nhân Mục đích sử dụng

Cookie (Cookie), và thông tin ngoại vi và thông tin tương tự (“Cookie, v.v.”)

 • Hiểu và phân tích trạng thái sử dụng của người dùng đối với các trang web khác nhau mà chúng tôi điều hành, bao gồm các dịch vụ web dành cho thành viên của chúng tôi (sau đây gọi là “Trang web của chúng tôi”)
 • Lưu giữ lịch sử xem nội dung của người dùng trên Trang web của chúng tôi
 • Theo dõi các vấn đề thông qua phân tích lịch sử xem của người dùng trên Trang web của chúng tôi
  1. Cải thiện và nâng cao sự tiện lợi của Trang web của chúng tôi
  2. Hiển thị nội dung theo sở thích và mối quan tâm của người dùng (bao gồm hiển thị nội dung phù hợp hơn với người dùng kết hợp với trạng thái sử dụng các trang web và dịch vụ khác do Tập đoàn Ajinomoto cung cấp*) và thông tin về Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
  3. Hiển thị quảng cáo về Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi bên ngoài trang web của chúng tôi và đo lường hiệu quả của quảng cáo để đáp ứng mối quan tâm và mối quan tâm của người dùng

* Tập đoàn Ajinomoto đề cập đến các chi nhánh trong nước của chúng tôi được liệt kê ở đây và tương tự sau đây.
* Khi bạn đăng ký sử dụng các dịch vụ khác nhau được cung cấp trên trang web của chúng tôi, Cookie, v.v. mà chúng tôi thu được có thể trở thành Thông tin cá nhân của khách hàng. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ sử dụng một cách thích hợp các Cookie có liên quan, v.v. làm Thông tin Cá nhân.

Bạn cũng có thể từ chối việc sử dụng Cookie, v.v. bằng cách tự thay đổi cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, trong trường hợp này, một số trang web của chúng tôi có thể không khả dụng.

(2) Mục đích sử dụng thông tin cá nhân được ủy thác xử lý

Thông tin cá nhân mà chúng tôi được ủy thác xử lý sẽ được sử dụng trong phạm vi các mục đích mà chúng tôi được ủy thác.

(3) Sử dụng chung

Thông tin cá nhân được sử dụng chung và mục đích của nó như sau.

Các mục thông tin cá nhân được sử dụng chung để được chia sẻ Mục đích sử dụng chung Phạm vi người dùng jJoint Đại diện quản lý

Các thông tin sau có được trên trang web của chúng tôi:

 • địa chỉ email băm
 • Thông tin được đăng ký bởi người dùng Trang web của Oour, chẳng hạn như thông tin thuộc tính
 • Lịch sử xem và sử dụng trên các trang web của Oour
 • Cải thiện và nâng cao sự tiện lợi của các trang web khác nhau do Tập đoàn Ajinomoto điều hành
 • Tổng hợp và phân tích dữ liệu thống kê để sử dụng trong việc phát triển và tiếp thị Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
 • Hiển thị nội dung và giới thiệu về Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi nhằm đáp ứng mối quan tâm và mối quan tâm của người dùng, bởi Tập đoàn Ajinomoto
  Hiển thị quảng cáo bên ngoài Trang web của chúng tôi trên các Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi nhằm đáp ứng lợi ích của người dùng và đo lường hiệu quả của việc phân phối và quảng cáo, bởi Tập đoàn Ajinomoto
Ajinomoto Co., Inc.
Tập đoàn Ajinomoto (*)
Ajinomoto Co., Inc.

Thông tin sau có được thông qua Ajinomoto Direct:

 • Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh, ID khách hàng, v.v.
 • Xem và lịch sử mua hàng, trạng thái sử dụng dịch vụ trong Ajinomoto Direct
 • Đặt hàng, giao hàng, thanh toán và trả lời các câu hỏi về Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi
 • Truyền thông liên quan đến những điều trên
 • R&D và quảng cáo cho Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
 • Giới thiệu về các chiến dịch, thông tin sự kiện, v.v.
 • Bảng câu hỏi, khảo sát và các yêu cầu hợp tác khác
 • Gửi và cung cấp giải thưởng và phần thưởng cho các chiến dịch, khảo sát, v.v.
 • Tổng hợp và phân tích dữ liệu thống kê để sử dụng trong việc phát triển và tiếp thị Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi
 • Trong trường hợp bán hàng qua thư đặt hàng qua Internet, các vấn đề sau thông qua phân tích lịch sử duyệt web, lịch sử mua hàng, v.v. của khách hàng trên trang web Ajinomoto Direct
  1. Tại trang web Ajinomoto Direct Cải thiện và nâng cao sự tiện lợi
  2. Hiển thị nội dung đáp ứng sở thích và mối quan tâm của khách hàng và giới thiệu về Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi
  3. Hiển thị quảng cáo trên Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi để đáp ứng mối quan tâm và mối quan tâm của khách hàng bên ngoài trang web Ajinomoto Direct và đo lường hiệu quả của quảng cáo
Ajinomoto Co., Inc.
Tập đoàn Ajinomoto
Ajinomoto Co., Inc.

Các thông tin sau đây được thu thập khi khách hàng gửi ý kiến, thắc mắc đến Trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi:

Tên, Địa chỉ, Số điện thoại, Địa chỉ Mail, Ngày sinh, v.v.

 • Phản hồi các ý kiến ​​và câu hỏi nhận được
Ajinomoto Co., Inc.
Tập đoàn Ajinomoto
Ajinomoto Co., Inc.

Các thông tin sau về nhân viên của Tập đoàn Ajinomoto:

Tên Địa chỉ thư, Ngày sinh, v.v.

 • Giao tiếp kinh doanh
 • Các hoạt động liên quan đến quản lý nhân sự và lao động
Ajinomoto Co., Inc.
Tập đoàn Ajinomoto
Ajinomoto Co., Inc.

2. Quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân phù hợp

Chúng tôi đã thiết lập Chính sách chia sẻ nhóm về quyền riêng tư làm chính sách cơ bản để đảm bảo xử lý Thông tin cá nhân phù hợp và đã quy định việc tuân thủ các luật và quy định có liên quan. Ngoài ra, chúng tôi đã thiết lập “Quy định bảo mật thông tin” và “Hướng dẫn xử lý thông tin cá nhân” (sau đây gọi chung là “Quy định”) và đã thiết lập các quy định liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là “Quy định bảo vệ thông tin cá nhân Luật”) trong số Thông tin cá nhân và đang thực hiện các biện pháp sau.

 1. Các biện pháp kiểm soát an ninh tổ chức
  • Thành lập Người quản lý thông tin cá nhân trong mỗi bộ phận của chúng tôi để làm rõ hệ thống và trách nhiệm quản lý dữ liệu cá nhân
  • Thiết lập hệ thống truyền đạt thông tin đến người phụ trách và các bộ phận liên quan trong trường hợp xảy ra sự cố như rò rỉ thông tin
  • Liệt kê và xử lý tình trạng quản lý Dữ liệu cá nhân trong từng bộ phận của chúng tôi
  • Thủ tục ủy thác xử lý Thông tin cá nhân cho bên thứ ba (đánh giá trước bên ủy thác, chấp thuận của bộ phận phụ trách an toàn thông tin, ký kết hợp đồng ủy thác quy định nghĩa vụ của bên được ủy thác đối với việc xử lý Thông tin cá nhân, v.v.), thiết lập hệ thống giám sát sau ủy thác (báo cáo định kỳ về tình hình quản lý tại bên nhận ủy thác, v.v.)
 2. Các biện pháp kiểm soát an ninh nhân sự
  • Giáo dục định kỳ cho nhân viên của chúng tôi về bảo mật thông tin
  • Làm rõ trách nhiệm giám sát của trưởng bộ phận để đảm bảo rằng nhân viên của chúng tôi tuân thủ tất cả các luật và quy định nội bộ có liên quan.
 3. Các biện pháp kiểm soát an ninh vật lý
  • Hạn chế đối với thiết bị được sử dụng, chẳng hạn như sử dụng thiết bị an toàn
  • Thực hiện các biện pháp ngăn chặn những người không được phép xem Dữ liệu Cá nhân, chẳng hạn như khóa quản lý các khu vực lưu trữ tài liệu và phương tiện khác có chứa Dữ liệu Cá nhân, thiết lập các quy tắc sử dụng thiết bị bên trong và bên ngoài công ty, v.v.
 4. Biện pháp kiểm soát an ninh kỹ thuật
  • Giới hạn phạm vi của nhân viên phụ trách và Dữ liệu Cá nhân mà người đó có thể xử lý do hạn chế truy cập.
  • Đối với các hệ thống thông tin xử lý Dữ liệu Cá nhân, một hệ thống bảo vệ chống truy cập trái phép hoặc phần mềm từ bên ngoài được giới thiệu tùy thuộc vào bản chất của dữ liệu.
 5. Hiểu biết về môi trường bên ngoài
  • Thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh dựa trên sự hiểu biết về hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân tại quốc gia nơi Dữ liệu Cá nhân được lưu trữ

3.Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi không cung cấp bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có được cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trường hợp xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây hoặc được quy định khác trong Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân hoặc các luật và quy định khác.

 1. Trong trường hợp bên ủy thác đồng ý trước với việc cung cấp cho bên thứ ba
 2. Trong trường hợp doanh nghiệp được ủy thác cho bên thứ ba trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng
 3. Trong trường hợp sử dụng chung dựa trên Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân
 4. Dự phòng cho người thừa kế kinh doanh khi kế thừa kinh doanh do sáp nhập, chia tách công ty, chuyển nhượng doanh nghiệp hoặc các lý do khác

4.Thủ tục Yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân được lưu giữ và bên thứ ba cung cấp hồ sơ

(1)Các loại yêu cầu khác nhau

Trong trường hợp có yêu cầu tiết lộ Dữ liệu cá nhân được lưu giữ sau đây (như được định nghĩa trong Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân; điều tương tự sẽ được áp dụng sau đây) hoặc yêu cầu tiết lộ hồ sơ cung cấp của bên thứ ba (sau đây gọi chung là là “Các yêu cầu khác nhau”), chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu đó theo các điều khoản từ (2) đến (4).

 1. Thông báo mục đích sử dụng
 2. tiết lộ
 3. Sửa chữa, bổ sung, xóa bỏ nội dung (sau đây gọi chung là “Sửa chữa, v.v.”)e
 4. Tạm ngừng sử dụng hoặc xóa (sau đây gọi chung là "Tạm ngừng sử dụng, v.v")e
 5. Tạm dừng cung cấp cho bên thứ ba

(2)Thủ tục cho các yêu cầu khác nhau

 1. Nơi thực hiện các yêu cầu
  Vui lòng liên hệ với bàn tư vấn được cài đặt riêng bởi từng dịch vụ, trang web của chúng tôi, v.v. mà khách hàng đã cung cấp Thông tin cá nhân. Nếu bạn không chắc chắn về bàn tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây (Chỉ có tiếng Nhật).
  Thông tin khách hàng, thông tin thành viên, v.v. được đăng ký trên trang web bán hàng đặt hàng qua thư, dịch vụ web thành viên, v.v. của chúng tôi có thể được xác nhận, thay đổi hoặc xóa bởi chính bạn. Mục đích sử dụng Thông tin cá nhân có thể được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, v.v. Trong những trường hợp này, vui lòng kiểm tra trang web nơi bạn đã nhập thông tin cá nhân của mình nếu bạn muốn tự mình thực hiện các thay đổi.
 2. Làm thế nào để yêu cầu

  ■ Trong trường hợp có yêu cầu, bởi hoặc thay mặt cho hiệu trưởng, tiết lộ Dữ liệu Cá nhân được Giữ lại hoặc yêu cầu tiết lộ hồ sơ về việc cung cấp của bên thứ ba
  Vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi các tài liệu cần thiết sau đây đến địa chỉ đã nêu hoặc được chỉ định tại điểm liên lạc được đề cập trong ① ở trên. Ngoài ra, vui lòng viết bằng màu đỏ trên phong bì, "Có một mẫu đơn liên quan đến Thông tin cá nhân." Một khoản phí 800 yên sẽ được trả cho mỗi yêu cầu (tem bưu chính tương đương với chi phí thực tế để gửi phản hồi, tuy nhiên, với điều kiện là số tiền phí và phương thức thanh toán có thể được xác định riêng tùy thuộc vào phương thức phản hồi hoặc số lượng nội dung của phản hồi).

  [Tài liệu cần thiết]

  • Đơn đăng ký (Chỉ có tiếng Nhật)
  • Bản sao của bất kỳ giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, hộ chiếu, Thẻ số của tôi, Sổ tay lương hưu hoặc giấy chứng nhận thường trú đặc biệt (cho cả người ủy thác và đại lý trong trường hợp yêu cầu từ đại lý)
  • Ngoài các giấy tờ tùy thân nêu trên (nếu giấy tờ tùy thân nêu trên không ghi địa chỉ hiện tại), bản sao giấy chứng nhận cư trú hoặc hóa đơn điện nước xác nhận tên và địa chỉ hiện tại của người đứng đầu (hoặc, trong trường hợp của một yêu cầu từ một đại lý, cả người ủy thác và đại lý)
  • Tài liệu để xác nhận mối quan hệ đại lý với người ủy quyền, chẳng hạn như giấy ủy quyền (chỉ khi được đại lý yêu cầu)
  • Tem bưu chính trị giá 800 Yên (tuy nhiên, số tiền hoa hồng và phương thức thanh toán có thể được chỉ định riêng).

  ※ Nếu có sự thiếu sót trong các tài liệu cần thiết ở trên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn, nhưng nếu không nộp lại các tài liệu cần thiết trong vòng hai tuần sau khi thông báo, chúng tôi sẽ coi như họ không có yêu cầu. Ngoài ra, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua điện thoại, v.v. để xác nhận chi tiết yêu cầu của bạn, v.v.

  ※ Nếu chúng tôi không nhận được các khoản phí theo quy định sau khi thông báo, chúng tôi sẽ coi như họ không có yêu cầu. Bất kể trường hợp nào, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ khoản hoàn trả phí nào.

  ■Trong trường hợp có yêu cầu đối với Dữ liệu cá nhân được lưu giữ bởi hiệu trưởng hoặc đại lý của họ để chỉnh sửa, v.v., Đình chỉ sử dụng, v.v., đình chỉ cung cấp cho bên thứ ba hoặc thông báo về mục đích sử dụng

  Vui lòng thông báo cho chúng tôi chi tiết yêu cầu của bạn tại bàn tư vấn ở mục ① ở trên và cung cấp thông tin cần thiết để nhận dạng, chẳng hạn như tên, địa chỉ, ngày sinh và số điện thoại, theo hướng dẫn. Ngoài ra, như trong trường hợp yêu cầu tiết lộ Dữ liệu cá nhân được lưu giữ hoặc yêu cầu tiết lộ hồ sơ cung cấp của bên thứ ba, tài liệu nhận dạng có thể được yêu cầu nộp. Ngoài ra, trong trường hợp có yêu cầu từ bên đại lý, vui lòng cung cấp các giấy tờ chứng minh được mối quan hệ của bên đại lý với bên giao đại lý (các phương thức khác tương đương nếu khó cung cấp giấy tờ).

 3. Cách xác định người ủy thác/người đại diện
  Chúng tôi sẽ xác định người ủy thác và người đại diện bằng cách kiểm tra thông tin được cung cấp và các tài liệu cần thiết để xác định người ủy thác và xác nhận mối quan hệ đại lý.
 4. Cách thức trả lời một yêu cầu
  Về khiếu nại tiết lộ Dữ liệu cá nhân được lưu giữ hoặc yêu cầu tiết lộ hồ sơ cung cấp của bên thứ ba, chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu bằng cách gửi tài liệu đến địa chỉ hiện tại được nêu trong các tài liệu cần thiết được liệt kê ở trên hoặc bằng cách gửi hồ sơ điện từ đến địa chỉ e-mail được nêu trong mẫu đơn trên bằng cách đính kèm bản ghi điện từ vào địa chỉ e-mail. Tuy nhiên, với điều kiện là trong trường hợp việc tiết lộ bằng phương pháp thứ hai đòi hỏi một khoản chi phí lớn hoặc trong trường hợp khó tiết lộ bằng phương pháp nói trên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và phản hồi bằng phương pháp trước đây.
  Chúng tôi sẽ trả lời theo cách do chúng tôi quy định đối với yêu cầu Chỉnh sửa của bạn, v.v., Tạm dừng sử dụng, v.v., tạm dừng cung cấp cho bên thứ ba hoặc thông báo về mục đích sử dụng Dữ liệu cá nhân được lưu giữ.

(3) Mục đích sử dụng Thông tin cá nhân có được liên quan đến các Yêu cầu khác nhau

Thông tin cá nhân có được liên quan đến các Yêu cầu khác nhau sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích điều tra cần thiết để đáp ứng các yêu cầu, xác định chủ sở hữu và đại lý, gửi phản hồi và thông tin liên lạc cần thiết. Các tài liệu được gửi cho chúng tôi cho các Yêu cầu khác nhau sẽ bị hủy bỏ trong vòng sáu tháng sau khi hoàn thành phản hồi.

(4)Các trường hợp chúng tôi không phản hồi các yêu cầu khác nhau

Trong các trường hợp sau, chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi không phản hồi yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về ảnh hưởng đó.

 1. Những trường hợp không thể làm giấy tờ tùy thân
 2. Các trường hợp không xác định được quan hệ đại lý theo yêu cầu của bên đại lý
 3. Khi mục tiêu của các yêu cầu khác nhau không được giữ lại dữ liệu cá nhân
 4. Các trường hợp không cần phải Chỉnh sửa, v.v. theo quan điểm của mục đích sử dụng hoặc trong trường hợp hướng dẫn rằng Dữ liệu Cá nhân được Lưu giữ là lỗi là không chính xác
 5. Các trường hợp yêu cầu Đình chỉ sử dụng, v.v. không có cơ sở theo yêu cầu của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân
 6. Trong trường hợp việc cung cấp cho bên thứ ba được thực hiện mà không vi phạm Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân
 7. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

5. Bàn giải đáp các thắc mắc khác về thông tin cá nhân

Các câu hỏi về Thông tin cá nhân ngoài các Yêu cầu khác nhau nêu trên, chẳng hạn như thay đổi thông tin đã đăng ký của từng trang web hoặc nội dung do chúng tôi điều hành, tạm dừng dịch vụ hoặc các yêu cầu hoặc khiếu nại khác, nên được thực hiện đối với các trang web hoặc nội dung nói trên. Nếu bạn không biết liên hệ ở đâu, vui lòng liên hệ tại đây.

6. Thông báo cho Hiệu trưởng và Báo cáo cho Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân

Trong trường hợp rò rỉ Thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho hiệu trưởng và báo cáo với Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân theo các quy định của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân.

7. Sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này

Thỉnh thoảng, chúng tôi sửa đổi chính sách của mình về bảo vệ và xử lý Thông tin cá nhân và có thể sửa đổi nội dung của Chính sách quyền riêng tư này mà không cần thông báo trước. Chính sách quyền riêng tư sửa đổi sẽ được công bố ngay trên trang web của chúng tôi và sẽ có hiệu lực sau khi công bố. Tuy nhiên, với điều kiện là trong trường hợp mục đích sử dụng Thông tin cá nhân đã thu thập được thay đổi ngoài phạm vi được công nhận hợp lý là có liên quan đến mục đích sử dụng trước khi thay đổi, chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của người đứng đầu liên quan đến thay đổi mục đích sử dụng.