Chính sách Bảo mật

Ajinomoto Co., Inc. (“Ajinomoto” hoặc “chúng tôi”) cố gắng đảm bảo việc xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách thích hợp, tuân theo chính sách bảo mật sau:

  1. Ajinomoto tuân thủ Luật liên quan đến Bảo vệ Thông tin Cá nhân và các luật và quy định hiện hành khác trong việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.

  2. Khi Ajinomoto thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ công bố mục đích công khai giải thích lý do tại sao thông tin cá nhân sẽ được thu thập hoặc thông báo cho bạn về mục đích đó. Nếu mục đích sử dụng thông tin cá nhân của bạn mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi thay đổi, chúng tôi sẽ công khai hoặc thông báo cho bạn về mục đích đã thay đổi.

  3. Ajinomoto sẽ không, nếu không có sự đồng ý trước của bạn, sử dụng thông tin cá nhân của bạn vượt quá mức cần thiết để thực hiện mục đích sử dụng được nêu trong đoạn trước đó.

  4. Ajinomoto đã thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo quản lý an toàn thông tin cá nhân của bạn nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, tiết lộ, mất mát và hư hỏng.

  5. Ajinomoto sẽ không cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý trước của bạn trừ trường hợp chúng tôi ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân cho bên thứ ba trong phạm vi cần thiết cho mục đích sử dụng hoặc chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân một cách hợp pháp cho bên thứ ba theo quy định của pháp luật , quy định hoặc quy tắc.

  6. Ajinomoto đáp ứng một cách thích hợp yêu cầu của bạn để tiết lộ, chỉnh sửa, thêm hoặc tạm ngừng việc sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Để biết thêm thông tin về yêu cầu này, vui lòng liên hệ với địa chỉ hoặc trang web mà bạn đã cung cấp thông tin cá nhân đó.

  7. Ajinomoto cố gắng phát triển và cải tiến hệ thống nội bộ được thiết kế để đảm bảo xử lý thông tin cá nhân một cách thích hợp và thực hiện các chương trình đào tạo nhân sự liên tục cho mục đích đó.