Nguyên tắc và Điều khoản Sử dụng Mạng xã hội

Ajinomoto Co., Inc. tuân thủ các Nguyên tắc và Điều khoản Sử dụng Truyền thông Xã hội, được hiển thị bên dưới, trong việc sử dụng chính thức các phương tiện truyền thông xã hội.

Nguyên tắc truyền thông xã hội

Mục đích của Hướng dẫn

 1. Để tạo điều kiện liên lạc thông qua các phương tiện thích hợp.

 2. Luôn duy trì nhận thức và tinh thần trách nhiệm về việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội.

Chính sách cơ bản về việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội

  1. Hãy thể hiện sự tôn trọng đối với người nhận thông báo mọi lúc và nhớ chú ý lắng nghe.
 1. Làm rõ mục đích giao tiếp và cung cấp thông tin có giá trị.

 2. Trình bày thông tin một cách dễ hiểu.

 3. Hiểu các đặc điểm của công cụ kỹ thuật số.

 4. Xem xét thích đáng quyền riêng tư của người khác.

 5. Bảo vệ bản quyền.

Điều khoản sử dụng mạng xã hội

 1. Các Điều khoản Sử dụng này thiết lập các điều khoản cho việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội do Ajinomoto Co., Inc.

 2. Các hành động sau đây bị cấm đối với phương tiện truyền thông xã hội do Ajinomoto Co., Inc. điều hành. Nếu Ajinomoto Co., Inc. nhận định rằng những hành động sau đây của người dùng mạng xã hội (sau đây gọi là “(các) người dùng”) đã được thực hiện hoặc có khả năng được thực hiện, Ajinomoto Co., Inc. có quyền xóa các nội dung đã nêu và thực hiện các biện pháp khác mà không cần thông báo trước.

 • Đăng với mục đích phạm tội hoặc thực hiện các chủ trương tội phạm đó

 • Hoạt động chính trị, bầu cử, hoạt động tôn giáo

 • Các bài đăng như sau có chứa nội dung không phù hợp bao gồm các biểu thức (bao gồm cả các biểu thức tương tự)

  • Chứa các biểu hiện tục tĩu

  • Chứa các biểu thức phân biệt đối xử

  • Có vấn đề về quan điểm đạo đức

  • Gây đau khổ cho những người dùng khác

  • Không liên quan đến nội dung của mạng xã hội

  • Có thể liên quan đến danh tính sai (sockpuppeting)

  • Công khai thư từ riêng tư của Ajinomoto Co., Inc. hoặc một bên thứ ba khác

  • Chứa nội dung sai hoặc cách diễn đạt gây hiểu lầm

  • Nhận dạng hoặc công khai thông tin cá nhân mà không có sự cho phép của cá nhân liên quan

 • Các bài đăng có nội dung vu khống một cá nhân, công ty, quốc gia hoặc khu vực cụ thể

 • Hành động vi phạm pháp luật hoặc trật tự công cộng và đạo đức

 • Mạo danh cá nhân hoặc tổ chức khác, bao gồm Ajinomoto Co., Inc.

 • Các bài đăng giới thiệu sản phẩm, cửa hàng hoặc công ty của chính mình, có chứa nội dung quảng cáo hoặc thương mại khác

 • Sao chép, bán hoặc xuất bản thông tin thu được qua phương tiện truyền thông xã hội hoặc các hành động khác ngoài phạm vi sử dụng cá nhân

 • Các hành động vi phạm hoặc có khả năng vi phạm bản quyền, quyền nhãn hiệu, quyền chân dung, quyền riêng tư hoặc các quyền khác của người dùng khác, bên thứ ba hoặc Ajinomoto Co., Inc.

 • Gửi thư rác

 • Đăng hoặc gửi các chương trình máy tính độc hại

 • Các hành động can thiệp vào việc quản lý phương tiện truyền thông xã hội này hoặc các hành động có thể dẫn đến việc cản trở việc quản lý phương tiện truyền thông xã hội này

 • Các hành động trái với Điều khoản sử dụng của phương tiện truyền thông xã hội đang được sử dụng

 • Các hành động khác mà Ajinomoto Co., Inc. đánh giá là không phù hợp

 1. Tuyên bố từ chối trách nhiệm và các vấn đề tư vấn được thiết lập như sau.

 • Ajinomoto Co., Inc. từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thương tích, rắc rối, tác động bất lợi nào, v.v. đối với Người dùng của phương tiện truyền thông xã hội này liên quan đến các loại thông tin có trong phương tiện truyền thông xã hội này và bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với thông tin đó.

 • Ajinomoto Co., Inc. từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thương tích, rắc rối, tác động bất lợi nào, v.v. đối với Người dùng thông qua việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội này hoặc không thể sử dụng nó.

 • Trong trường hợp có vấn đề giữa Người dùng hoặc giữa Người dùng và bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội này, Người dùng sẽ tự mình giải quyết các vấn đề và chịu các chi phí liên quan, không gây ra bất kỳ rắc rối hoặc tổn thương nào cho Ajinomoto Co., Inc.

 • Ajinomoto Co., Inc. không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với nội dung do Người dùng đăng tải (sau đây gọi là “Nội dung đã đăng”).

 • Ajinomoto Co., Inc. không đảm bảo tính đúng đắn hoặc hoàn chỉnh của Nội dung đã đăng trên SNS.

 • Nếu Ajinomoto Co., Inc. bị thương do hành động của Người dùng, Ajinomoto Co., Inc. có thể yêu cầu người dùng hoặc Người dùng đó bồi thường cho những tổn thương đó.

 • Bản quyền và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền thiết kế, quyền bằng sáng chế, quyền mẫu tiện ích, quyền nhãn hiệu và bí quyết; sau đây gọi chung là bản quyền) được hiển thị trên phương tiện truyền thông xã hội này và quyền sử dụng tài sản trí tuệ đó, thuộc về Ajinomoto Co., Inc. hoặc chủ sở hữu các bản quyền đó. Người dùng không được sử dụng bất kỳ thông tin nào trên phương tiện truyền thông xã hội này mà không có sự cho phép của chủ sở hữu quyền theo những cách vượt quá phạm vi cho phép theo luật, chẳng hạn như sao chép để người dùng sử dụng cá nhân khi được cho phép theo Đạo luật bản quyền. Mọi việc sử dụng thông tin đó cho mục đích thương mại đều bị cấm.

 • Bản quyền liên quan đến Nội dung đã đăng thuộc về người dùng đã đăng. Bằng cách đăng trên phương tiện truyền thông xã hội này, Người dùng đồng ý cho phép Ajinomoto Co., Inc. quyền không độc quyền sử dụng Nội dung đã đăng miễn phí ở bất kỳ nơi nào trên thế giới (bao gồm cả việc sửa đổi, trích dẫn, sao chép, công khai hoặc dịch chúng) và sẽ không thực hiện các quyền nhân thân của họ đối với Ajinomoto Co., Inc.

 • Các Điều khoản Sử dụng này có thể thay đổi mà không có sự cho phép trước của Người dùng.

 1. Các Điều khoản Sử dụng này tuân thủ luật pháp của Nhật Bản. Tòa án quận Tokyo đóng vai trò là tòa sơ thẩm có thẩm quyền phân xử độc quyền trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa Người dùng và Ajinomoto Co., Inc.