Thư viện cỡ nhỏ Ajinomoto

ASV có ý nghĩa gì với bạn?

ASV có ý nghĩa gì với bạn?
ASV có ý nghĩa gì với bạn?

Tập đoàn Ajinomoto Tạo ra giá trị chung (ASV) là sáng kiến ​​của Tập đoàn Ajinomoto cho tương lai.
Chúng tôi đã hỏi ba nhân viên của Tập đoàn Ajinomoto xem họ nghĩ gì về ASV.

The Ajinomoto Group is contributing to the well-being of all human beings,
our society and our planet with "AminoScience".