Hướng dẫn Phòng chống Giao dịch Nội gián

Tập đoàn Ajinomoto
Được thành lập vào: Tháng Tư 1, 2020

  1. Chúng tôi hoàn toàn thừa nhận rằng rất có thể đây là hoạt động giao dịch nội gián là bất hợp pháp theo luật và quy định hiện hành của mỗi quốc gia, nếu, với kiến ​​thức về thông tin quan trọng không công khai về công ty của chúng tôi hoặc các công ty niêm yết khác (bất kể có hay không công ty thuộc Tập đoàn Ajinomoto; điều tương tự sẽ được áp dụng sau đây), chúng tôi thực hiện việc bán, mua hoặc các giao dịch khác đối với cổ phiếu hoặc chứng khoán khác do công ty đó phát hành trước khi thông tin đó được công khai và nếu chúng tôi đề xuất việc mua bán hoặc giao dịch cho người khác.

  2. Nếu chúng tôi không thể xác nhận rằng việc bán, mua và các giao dịch khác như đã nêu trong đoạn trên và việc giới thiệu việc mua, bán và giao dịch đó cho người khác không phải là hoạt động bất hợp pháp như giao dịch nội gián theo luật và quy định hiện hành của mỗi quốc gia, chúng tôi sẽ không tham gia trong các hoạt động đó.

  3. Để thực hiện việc bán, mua hoặc các giao dịch cổ phiếu hoặc chứng khoán khác do các công ty thuộc Tập đoàn Ajinomoto niêm yết phát hành, chúng tôi sẽ được sự chấp thuận trước của người đứng đầu bộ phận tuân thủ của công ty trừ khi có quy định khác. Nếu người đó không thể xác định có chấp thuận hay không, người đó sẽ liên hệ với Phòng Pháp lý & Tuân thủ, Ajinomoto Co., Inc.

  4. Để ngăn chặn giao dịch nội gián, chúng tôi sẽ tiến hành quản lý thông tin đầy đủ, bao gồm không tiết lộ thông tin quan trọng không công khai về công ty của chúng tôi hoặc các công ty khác cho người khác trừ khi cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ.

  5. Mỗi công ty thuộc Tập đoàn Ajinomoto được niêm yết sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn giao dịch nội gián, chẳng hạn như thiết lập các quy tắc nội bộ tuân thủ luật và quy định hiện hành của quốc gia tương ứng của họ đặt ra các thủ tục cho cán bộ và nhân viên thực hiện giao dịch mua bán hoặc các giao dịch khác của cổ phiếu của công ty và các chứng khoán khác. Ngoài ra, mỗi công ty thuộc Tập đoàn Ajinomoto niêm yết sẽ đảm bảo rằng tất cả các cán bộ và nhân viên đều nhận thức được ý nghĩa và nội dung của các quy định giao dịch nội gián theo luật và quy định hiện hành của quốc gia tương ứng.