Khung cho ESG và Tính bền vững

Đối với ESG và quản lý bền vững, Tập đoàn Ajinomoto đã xây dựng một hệ thống quản lý theo mô hình ISO 9001, ISO 14001 và các tiêu chuẩn khác, dựa trên Chính sách của Tập đoàn Ajinomoto (AGP) và các quy tắc nội bộ có liên quan. Chúng tôi tiếp tục hoạt động khi chúng tôi đảm bảo các quy trình tối ưu.

Vào tháng 2021 năm XNUMX, chúng tôi thành lập Hội đồng Tư vấn Bền vững với tư cách là cơ quan cấp dưới của Hội đồng quản trị và chúng tôi thành lập Ủy ban Phát triển bền vững với tư cách là cơ quan trực thuộc của Ban Chấp hành. Bằng cách này, chúng tôi đã củng cố hệ thống của mình để thiết lập các chính sách quan trọng nhằm theo đuổi việc nâng cao giá trị doanh nghiệp trên cơ sở liên tục từ quan điểm bền vững. Ủy ban Bền vững xác định các rủi ro và cơ hội có ảnh hưởng đến toàn Tập đoàn dựa trên các mục trọng yếu được Hội đồng quản trị phê duyệt dựa trên báo cáo của Hội đồng tư vấn phát triển bền vững và định hướng chiến lược do Hội đồng quản trị cung cấp, đồng thời phản ánh những yếu tố này trong chiến lược kinh doanh, đồng thời báo cáo với Ban chấp hành và Hội đồng quản trị. Ủy ban Bền vững và Phòng Phát triển Bền vững xây dựng chiến lược và lộ trình phát triển bền vững của Tập đoàn về các chủ đề liên quan bao gồm dinh dưỡng, môi trường và xã hội, theo dõi các khuyến nghị để đưa tính bền vững vào các kế hoạch kinh doanh, tổng hợp thông tin nội bộ liên quan đến ESG và báo cáo cho Ban chấp hành và Hội đồng quản trị.

Tổng quan về Hội đồng Tư vấn Phát triển Bền vững

Báo cáo cho Hội đồng quản trị sau khi tiến hành các cuộc điều tra về những điều sau đây theo ý kiến ​​của Hội đồng quản trị.

  1. Tính trọng yếu từ góc độ dài hạn (đến năm 2050) được phản ánh trong các mục trọng yếu và chiến lược của Giai đoạn 2 của Kế hoạch quản lý trung hạn (tài khóa 2023-2025)

  2. Trọng yếu theo quan điểm của nhiều bên liên quan và các chính sách ứng phó với những thay đổi về môi trường (rủi ro và cơ hội) liên quan đến trọng yếu

  3. Tham gia thích hợp vào việc tạo ra các chủ đề và quy tắc xã hội được mong đợi và yêu cầu của các công ty trong năm 2030 và hơn thế nữa

  4. Các mục tiêu cho năm 2030 và xa hơn liên quan đến việc tạo ra giá trị xã hội, bao gồm giảm tác động môi trường và kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh

Tổng quan về Ủy ban Bền vững

Ủy ban Bền vững thực hiện các vấn đề dưới đây và báo cáo với Ủy ban điều hành và Hội đồng quản trị, các nội dung này dựa trên các mục trọng yếu đã được Hội đồng quản trị phê duyệt (dựa trên báo cáo của Hội đồng tư vấn phát triển bền vững) và định hướng chiến lược được chỉ ra bởi Hội đồng quản trị. Các vấn đề từ 3 đến 5 dưới đây sẽ được xử lý bởi Tiểu ban Rủi ro & Khủng hoảng, được thành lập như một tiểu ban trực thuộc Ủy ban Bền vững.

  1. Rủi ro và cơ hội có tác động đến Toàn Tập đoàn dựa trên các khoản trọng yếu và phản ánh chúng trong chiến lược kinh doanh

  2. Theo đuổi các sáng kiến ​​liên quan đến tính bền vững

  3. Phát triển và thúc đẩy các quy trình quản lý rủi ro góp phần tăng cường kiểm soát nội bộ

  4. Quản lý và vận hành các nhiệm vụ liên quan đến khủng hoảng (an toàn và bảo mật)

  5. Ứng phó với những rủi ro có tác động trên toàn Nhóm (lực lượng đặc nhiệm, v.v.)

Nội dung liên quan