Cam kết với Hiệp ước Toàn cầu của LHQ

Tham gia Hiệp ước Toàn cầu của LHQ

Tập đoàn Ajinomoto tuyên bố tham gia Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc (UNGC) vào tháng 2009 năm XNUMX.
Tập đoàn cũng đã tuyên bố cam kết của mình đối với UNGC trong Chính sách của Tập đoàn Ajinomoto (AGP), quy tắc ứng xử cơ bản được chia sẻ với tất cả nhân viên của tập đoàn.

Tin nhắn

Là một công ty có tầm hoạt động toàn cầu, chúng tôi tại Tập đoàn Ajinomoto đã cam kết với UNGC như một sự thể hiện ý định của chúng tôi là hành động có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Chúng tôi đoàn kết trong nỗ lực giúp giải quyết các vấn đề toàn cầu bằng cách kết hợp mười nguyên tắc của UNGC và đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) xuyên suốt các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

UN Global Compact

UNGC là một sáng kiến ​​tự nguyện cho các doanh nghiệp và tổ chức tham gia vào việc tạo ra một khuôn khổ toàn cầu để đạt được tăng trưởng bền vững bằng cách hoạt động như một phần của xã hội thông qua sự lãnh đạo có trách nhiệm và sáng tạo. UNGC kêu gọi các công ty áp dụng, ủng hộ và tôn trọng mười nguyên tắc trong bốn lĩnh vực nhân quyền, lao động, môi trường và chống tham nhũng.

Quyền con người

Nguyên tắc 1:

Các doanh nghiệp nên ủng hộ và tôn trọng việc bảo vệ các quyền con người được quốc tế công bố; và

Nguyên tắc 2:

đảm bảo rằng họ không đồng lõa với các hành vi vi phạm nhân quyền.

Người lao động

Nguyên tắc 3:

Các doanh nghiệp nên đề cao quyền tự do liên kết và công nhận hiệu quả quyền thương lượng tập thể;

Nguyên tắc 4:

xóa bỏ mọi hình thức lao động cưỡng bức và bắt buộc;

Nguyên tắc 5:

xóa bỏ lao động trẻ em một cách hiệu quả; và

Nguyên tắc 6:

xóa bỏ phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp.

Môi trường

Nguyên tắc 7:

Các doanh nghiệp nên hỗ trợ cách tiếp cận để phòng ngừa đối với các thách thức về môi trường;

Nguyên tắc 8:

thực hiện các sáng kiến để thúc đẩy trách nhiệm môi trường nhiều hơn nữa; và

Nguyên tắc 9:

khuyến khích phát triển và áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường.

Chống tham nhũng

Nguyên tắc 10:

Các doanh nghiệp nên chống tham nhũng dưới mọi hình thức, bao gồm cả tống tiền và hối lộ.

Các sáng kiến ​​cho SDGs

Tập đoàn Ajinomoto đang tích cực triển khai các sáng kiến ​​nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.