Giảm 50% tác động đến môi trường

Quản lý môi trường

Báo cáo hoạt động
Báo cáo Bền vững 2023

Tiết lộ dựa trên khuyến nghị của TCFD

Báo cáo hoạt động

Nội dung liên quan

Đóng góp cho nền kinh tế tuần hoàn

Báo cáo hoạt động
Báo cáo Bền vững 2023

Nội dung liên quan

Giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm

Báo cáo hoạt động

Nội dung liên quan

Đa dạng sinh học

Báo cáo hoạt động
Báo cáo Bền vững 2023

Nguồn nguyên liệu bền vững

Báo cáo hoạt động
Báo cáo Bền vững 2023

Nội dung liên quan

Bảo tồn tài nguyên nước

Báo cáo hoạt động
Báo cáo Bền vững 2023

Nội dung liên quan