Tuân thủ

Phương pháp tiếp cận

Theo đuổi ASV (Tập đoàn Ajinomoto Tạo ra Giá trị Chung) đòi hỏi sự hợp tác với các bên liên quan khác nhau và sự hợp tác này chỉ có thể thực hiện được nếu mỗi người trong Tập đoàn Ajinomoto làm việc chăm chỉ để giành được sự tin tưởng của xã hội. Các Chính sách của Tập đoàn Ajinomoto (AGP) xác định cách tiếp cận và hành động cần thiết của nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi thông báo rộng rãi các chính sách này để thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp cởi mở và cấu trúc doanh nghiệp có khả năng chống chọi với khủng hoảng.

Các hạng mục trọng yếu có liên quan

Báo cáo hoạt động

Nội dung liên quan