Quyền con người

Ⅰ. Cách tiếp cận, chính sách và cấu trúc

1. Chính sách cơ bản

Khi chúng ta nhận ra sự tăng trưởng bền vững thông qua việc Tập đoàn Ajinomoto Tạo ra Giá trị Chung (ASV), Tập đoàn Ajinomoto tham gia vào các SDG và các nỗ lực khác liên quan đến sự đồng thuận quốc tế về các chính sách môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Khi làm như vậy, chúng tôi nhận ra rằng tất cả các hoạt động kinh doanh phải được đặt trên cơ sở tôn trọng quyền con người. Chúng tôi ủng hộ các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền bao gồm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, Tuyên bố của ILO về các Nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc và các bước tiếp theo, và Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc. Hơn nữa, chúng ta đã thiết lập Chính sách chung về Nhân quyền của Tập đoàn Ajinomoto. Chính sách này dựa trên Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên hợp quốc về Kinh doanh và Nhân quyền (UNGPs) và đảm bảo rằng với tư cách là một nhóm công ty tiến hành kinh doanh trên toàn cầu, tất cả các công ty, cán bộ và nhân viên của Tập đoàn Ajinomoto đều tôn trọng các quyền con người được quốc tế công nhận và tuân thủ triệt để nghĩa vụ nhân quyền quốc tế cũng như các luật và quy định liên quan của các quốc gia nơi chúng ta hoạt động. Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích các đối tác kinh doanh của mình và các bên liên quan khác (bao gồm cả các nhà cung cấp đầu nguồn) ủng hộ chính sách này và tôn trọng nhân quyền, đồng thời hợp tác để thúc đẩy tôn trọng nhân quyền.

Các chính sách của Tập đoàn Ajinomoto được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị và Ủy ban điều hành trước khi được ký bởi chủ tịch và giám đốc điều hành.

[Trích] Các vấn đề nhân quyền ưu tiên của Tập đoàn Ajinomoto
* Trích từ Chính sách chung của Tập đoàn Ajinomoto về Nhân quyền

 1. Xóa bỏ phân biệt đối xử
  Tập đoàn Ajinomoto không tham gia vào các hành vi phân biệt đối xử, quấy rối hoặc bất kỳ hành vi nào khác liên quan đến nhân phẩm của các cá nhân vì lý do chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc các đặc điểm nhận dạng khác.
 2. Cấm lao động trẻ em và lao động cưỡng bức
  Tập đoàn Ajinomoto không chấp nhận bất kỳ hình thức lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, lao động bắt buộc hoặc buôn bán người nào.
 3. Tôn trọng các quyền lao động cơ bản
  Tập đoàn Ajinomoto tôn trọng các quyền lao động cơ bản bao gồm quyền tự do hiệp hội, quyền tổ chức của người lao động và quyền thương lượng tập thể.
 4. Cung cấp đầy đủ tiền lương và giờ làm việc hợp lý
  Tập đoàn Ajinomoto cung cấp cho tất cả nhân viên mức lương thỏa đáng và giờ làm việc hợp lý.
 5. Đảm bảo môi trường làm việc an toàn và tăng cường sức khỏe và hạnh phúc
  Tập đoàn Ajinomoto cung cấp một môi trường làm việc an toàn, vệ sinh và thoải mái, đồng thời nỗ lực thúc đẩy sức khỏe và hạnh phúc của tất cả người lao động trên toàn thế giới.
 6. Hỗ trợ cân bằng giữa công việc và cuộc sống
  Tập đoàn Ajinomoto hiểu rõ tầm quan trọng của sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống và nỗ lực để biến điều này thành hiện thực cho người lao động trên toàn cầu.
 7. Góp phần xây dựng một xã hội đa dạng và toàn diện hơn
  Tập đoàn Ajinomoto cố gắng nâng cao sự đa dạng bằng cách tôn trọng các đặc điểm và quan điểm đa dạng của mỗi cá nhân để người lao động trên toàn thế giới có thể phát triển vượt bậc bất kể các yếu tố như chủng tộc, quốc tịch hay giới tính. Nhóm cũng hoạt động để hỗ trợ, trao quyền và bảo vệ quyền con người của các thành viên của các nhóm dễ bị tổn thương, bị thiệt thòi hoặc ít được đại diện, chẳng hạn như người khuyết tật, người lao động nhập cư hoặc người LGBT.
 8. Bảo vệ thông tin cá nhân
  Tập đoàn Ajinomoto tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân cũng như các luật và quy định hiện hành và chúng tôi cam kết bảo vệ thích hợp tất cả các thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý.

2. Khuôn khổ

Tập đoàn Ajinomoto theo đuổi các sáng kiến ​​ESG và bền vững bao gồm tôn trọng nhân quyền trong chuỗi cung ứng, chủ yếu thông qua Ủy ban Phát triển Bền vững và Ủy ban Quản lý Rủi ro, một cơ quan trực thuộc của Ban Điều hành. Ủy ban Phát triển Bền vững và Phòng Phát triển Bền vững xây dựng các lộ trình liên quan đến nhân quyền trong các sáng kiến ​​chuỗi cung ứng, đưa ra các đề xuất và hỗ trợ để đưa tính bền vững vào các kế hoạch kinh doanh. Hai cơ quan này báo cáo lên Ban điều hành và Hội đồng quản trị. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Hội đồng Tư vấn Phát triển Bền vững tổ chức các cuộc thảo luận về các chủ đề nhân quyền nếu thích hợp.

*Những nỗ lực liên quan đến vấn đề nhân quyền trong Tập đoàn Ajinomoto chủ yếu được thúc đẩy bởi Ủy ban Ứng xử Kinh doanh và tổ chức trực thuộc, Ủy ban Nhân quyền.

Thảo luận về nhân quyền trong Hội đồng quản trị
Ngày Hội nghị cơ thể Các vấn đề
2 Tháng hai, 2023 Ủy ban bền vững
 • Giới thiệu các quy tắc quản lý nhân quyền cho các nhà cung cấp và nhà thầu
 • Kế hoạch đánh giá tác động nhân quyền ở Indonesia và Việt Nam
27 Tháng Tư, 2023 Ủy ban bền vững Báo cáo kết quả đánh giá tác động nhân quyền của Indonesia/Việt Nam
Ngày 25 tháng 2023 năm XNUMX Ban chấp hành Báo cáo kết quả Phiên nghiên cứu con người Indonesia/Việt Nam về công bố thông tin bền vững (CSRD)
*Bao gồm các quan điểm về nhân quyền
5 Tháng Mười Ủy ban bền vững
 • Quản lý đối tác kinh doanh về nhân quyền: rủi ro và phản ứng
 • Kế hoạch thực hiện kiến ​​thức nhân quyền (e-learning)

Ⅱ. Thẩm định Nhân quyền

1. Thẩm định Nhân quyền của Tập đoàn Ajinomoto

Theo UNGP và Chính sách chung của Tập đoàn về Nhân quyền, Tập đoàn Ajinomoto tham gia đối thoại và tham vấn với các chuyên gia bên thứ ba* về nhân quyền và các bên liên quan khác. Bằng cách này, chúng tôi đảm bảo tôn trọng nhân quyền cho tất cả các bên liên quan (nhân viên, đối tác kinh doanh, cộng đồng địa phương, khách hàng, v.v.) trong chuỗi giá trị của Tập đoàn Ajinomoto, bao gồm hoạt động sản xuất và bán hàng trên tất cả các doanh nghiệp, như một phần trong quá trình thẩm định nhân quyền của chúng tôi quá trình. Chúng tôi tiến hành đánh giá rủi ro nhân quyền định kỳ theo quốc gia cụ thể đối với việc mua sắm nguyên liệu thô bốn năm một lần (2014, 2018, 2022).

*The Caux Round Table (CRT), Liên minh Toàn cầu về Chuỗi Cung ứng Bền vững (ASSC)

2. Các khái niệm cơ bản

Cách tiếp cận của chúng tôi nhằm thiết lập hệ thống quản lý dựa trên UNGP bao trùm chuỗi giá trị nhấn mạnh vào hai khía cạnh: tính toàn diện và chiều sâu, như được mô tả dưới đây. Trọng tâm chính của chúng tôi là đối thoại trực tiếp, chuyên sâu với các chủ sở hữu quyền, trong khi cách tiếp cận toàn diện của chúng tôi bổ sung cho những nỗ lực này bằng cách xác định và hiểu rõ những rủi ro không thể phát hiện được nếu chỉ đi sâu. Thông qua những nỗ lực này, chúng tôi mong muốn giảm thiểu rủi ro về nhân quyền trong chuỗi giá trị của mình. Chúng tôi tham gia vào hệ thống này trong khi liên tục tìm kiếm và kết hợp các quan điểm bên ngoài.

 • Độ sâu:
  Hợp tác chặt chẽ hơn với các nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác là điều cần thiết để đảm bảo nhân quyền. Chúng tôi sử dụng bảng câu hỏi tùy chỉnh dựa trên Nguyên tắc về Chính sách chung của nhóm dành cho nhà cung cấp để xác định rủi ro về nhân quyền và hỗ trợ cải thiện thông qua đối thoại.
 • Tính toàn diện:
  Điều cần thiết là tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đang phát triển bảng câu hỏi và hệ thống thông tin của riêng mình để tạo nền tảng cho việc thu thập thông tin và đối thoại.
Quy trình mẫn cán về quyền con người của Tập đoàn Ajinomoto
Tiến độ
Năm tài chính Sáng kiến ​​của Nhóm Ajinomoto
2021
 • Thành lập Hội đồng tư vấn bền vững và Ủy ban bền vững
  *Thành lập Tiểu ban Nhân quyền trong Nhóm công tác Mua sắm Bền vững thuộc Ủy ban Phát triển Bền vững
 • Tiến hành đánh giá tác động nhân quyền ở Brazil(phỏng vấn trực tuyến và khảo sát trên toàn chuỗi cung ứng trong ngành mía đường và hạt cà phê); báo cáo công bố
2022
 • Tiến hành đánh giá rủi ro nhân quyền cụ thể theo quốc gia, nguyên liệu cụ thể cho Tập đoàn Ajinomoto (xác định, phân tích và đánh giá các tác động bất lợi về nhân quyền)
 • Sửa đổi Chính sách chung của Nhóm về Nhân quyền và Chính sách/Hướng dẫn chung của Nhóm dành cho Nhà cung cấp
2023
 • Tiến hành đánh giá tác động nhân quyền ở Indonesia (chuỗi cung ứng mật mía)
 • Tiến hành đánh giá tác động nhân quyền tại Việt Nam (chuỗi cung ứng hạt cà phê)
 • Tiến hành khảo sát để đánh giá sự tuân thủ của đối tác kinh doanh với Chính sách chung của Tập đoàn dành cho Nhà cung cấp và Nguyên tắc chung của Nhóm dành cho Nhà cung cấp
Lộ trình đến năm 2030

3. Xác định và Đánh giá Tác động Bất lợi

Tập đoàn Ajinomoto tiến hành đánh giá rủi ro nhân quyền thường xuyên và đánh giá tác động nhân quyền liên quan như một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.
Chúng tôi khám phá những cách ngăn chặn hoặc cải thiện các vấn đề liên quan đến nhân quyền mà chúng tôi xác định được thông qua những nỗ lực này.

Đánh giá rủi ro nhân quyền: Chúng tôi điều tra và xác định rủi ro nhân quyền từ góc độ bên thứ ba ở mỗi quốc gia liên quan đến hoạt động thu mua, sản xuất và bán nguyên liệu thô dựa trên hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Ajinomoto (được tiến hành bốn năm một lần).

Đánh giá tác động nhân quyền: Dựa trên những rủi ro được phát hiện trong đánh giá rủi ro nhân quyền, chúng tôi đến thăm các quốc gia và khu vực được đề cập để tham gia đối thoại trực tiếp tại chỗ với các bên liên quan (nhân viên của đối tác kinh doanh, chủ thể quyền như cư dân địa phương, tổ chức phi lợi nhuận, v.v.) để hiểu tác động và các vấn đề về nhân quyền.

Đánh giá rủi ro nhân quyền và tác động nhân quyền
(1) Đánh giá rủi ro nhân quyền năm 2018 và đánh giá tác động nhân quyền
1) Đánh giá rủi ro nhân quyền

Bằng cách sử dụng Cơ sở dữ liệu Rủi ro Nhân quyền Verisk Maplecroft, chúng tôi đã xác định và phân tích các chủ đề nhân quyền với sự tư vấn của chuyên gia bên ngoài, Caux Round Table Japan (CRT Japan). Chúng tôi xác định Thái Lan (ngành công nghiệp chế biến hải sản và gia cầm) và Brazil (hạt cà phê và mật mía) là các quốc gia/ngành công nghiệp khu vực có rủi ro cao liên quan đến hoạt động kinh doanh thực phẩm của Tập đoàn Ajinomoto.
Các vấn đề có nguy cơ cao mà chúng tôi xác định bao gồm sức khỏe và an toàn lao động, lao động trẻ em và lao động cưỡng bức.

Báo cáo Đánh giá Rủi ro Nhân quyền năm tài chính 2018 (CRT Nhật Bản)
2) Đánh giá tác động nhân quyền (Đối thoại trực tiếp với những người có quyền)
 • Đánh giá tác động nhân quyền ở Thái Lan (2019)
  Đặc biệt quan tâm đến ngành chế biến thủy sản và gia cầm, chúng tôi đã đến thăm các nhà máy sản xuất và trang trại nuôi trồng thủy sản tham gia vào chuỗi giá trị của Tập đoàn Ajinomoto. Chúng tôi cũng tham gia vào các cuộc đối thoại và phỏng vấn với các tổ chức phi chính phủ quốc tế và Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Thái Lan, cũng như các hiệp hội ngành trong ngành thủy sản và gia cầm và người lao động nhập cư.
  <Kết quả tổng kết>
  Rõ ràng là hệ thống pháp luật ở Thái Lan rất phát triển và cơ chế khắc phục hiệu quả đang hoạt động trong ngành chăn nuôi gia cầm. Chúng tôi dự định nhân rộng những thông lệ tốt này tới các doanh nghiệp và khu vực khác nơi Tập đoàn Ajinomoto hoạt động.
 • Đánh giá tác động nhân quyền ở Brazil (2021-2022)
  Với sự quan tâm đặc biệt đến ngành công nghiệp mật mía và hạt cà phê, chúng tôi đã tiến hành đối thoại và phỏng vấn các nhà máy sản xuất và nông dân tham gia vào chuỗi giá trị của Tập đoàn Ajinomoto, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các tổ chức nhân quyền quốc gia và các hiệp hội ngành nghề. (Tiến hành trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19)
  <Kết quả tổng kết>
  Rõ ràng là các khu vực mà Tập đoàn Ajinomoto tiến hành mua sắm đều được cơ giới hóa cao và nguy cơ vi phạm nhân quyền là không cao. Đồng thời, có ý kiến ​​cho rằng, mặc dù hệ thống pháp luật ở Brazil phát triển tốt nhưng cơ chế khắc phục cụ thể còn chưa đầy đủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu việc thiết lập một cơ chế khắc phục hậu quả trong khu vực này.
(2) Đánh giá rủi ro nhân quyền năm 2022 và đánh giá tác động nhân quyền
1) Đánh giá rủi ro nhân quyền

Giống như đánh giá đầu tiên, chúng tôi đã sử dụng Cơ sở dữ liệu Rủi ro Nhân quyền Verisk Maplecroft và phản ánh lời khuyên từ CRT Nhật Bản. Sau khi kiểm tra các quốc gia và khu vực có rủi ro cao nơi Tập đoàn Ajinomoto tham gia kinh doanh thực phẩm, chúng tôi xác định Đông Nam Á và Brazil là những quốc gia có rủi ro cao đối với ngành thực phẩm. Vấn đề có nguy cơ cao*1 được xác định bao gồm sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, lao động trẻ em, nô lệ hiện đại (lao động cưỡng bức) và phân biệt đối xử. Ngoài ra, chúng tôi đã xác định các rủi ro sau dựa trên đánh giá về nguyên liệu thô ưu tiên*2 có nguồn gốc từ Tập đoàn Ajinomoto. Dựa trên những kết quả này, Tập đoàn Ajinomoto đã tổ chức thảo luận với các chuyên gia bên ngoài và xác định mật mía ở Indonesia và hạt cà phê ở Việt Nam là những ngành và quốc gia có rủi ro nhân quyền cao. Đánh giá tác động nhân quyền trong các lĩnh vực này hiện đang được tiến hành.

*1 Rủi ro được đánh giá: lao động trẻ em, tiền lương xứng đáng, giờ làm việc phù hợp, phân biệt đối xử, tự do hiệp hội, chế độ nô lệ hiện đại, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và chiếm đoạt đất đai
*2 Chúng tôi đã ưu tiên năm nguyên liệu thô sau đây trong các đánh giá rủi ro nhân quyền của mình.

Kết quả đánh giá rủi ro nhân quyền năm 2022 (Tổng quan)
Nguyên liệu được đánh giá Hột cà phê Mật mía Đậu nành Con tôm Dầu cọ
Vấn đề rủi ro cao
 • Lao động trẻ em
 • Phân biệt
 • Tiền lương hợp lý
 • Lao động trẻ em
 • An toàn lao động và sức khỏe
 • Nô lệ hiện đại
 • Phân biệt
 • An toàn lao động và sức khỏe
 • cướp đất
 • Nô lệ hiện đại
 • Phân biệt
 • Tiền lương hợp lý
 • Tiền lương hợp lý
 • An toàn lao động và sức khỏe
 • Nô lệ hiện đại
Các quốc gia
 1. Brazil
 2. Việt Nam
 3. Indonesia
 1. Việt Nam
 2. Brazil
 3. Indonesia
 1. Brazil
 2. Trung Quốc
 3. Paraguay
 1. Thailand
 2. Ecuador
 3. Việt Nam
 1. Malaysia
 2. Peru
 3. Thailand
2) Đánh giá tác động nhân quyền (Đối thoại trực tiếp với những người có quyền)
 • Đánh giá tác động nhân quyền ở Indonesia (Chuỗi cung ứng mật mía) (Tháng 2023 năm XNUMX)
  Các chuyên gia nhân quyền bên thứ ba và nhân viên thu mua và phát triển bền vững của Tập đoàn Ajinomoto đã đến thăm các cơ sở làm việc tại địa phương và tham gia đối thoại trực tiếp với các nhà điều hành nhà máy sản xuất, thương nhân, nhà máy đường và nông dân tham gia chuỗi cung ứng mật mía của Tập đoàn Ajinomoto.
  • Giải trình trước ban lãnh đạo của Ajinomoto Co., Inc. và công ty con địa phương tại Indonesia (tháng 2022 và tháng XNUMX năm XNUMX)
  • Đánh giá tác động nhân quyền của chuỗi cung ứng mật mía, Indonesia (27 và 28 tháng 2023 năm XNUMX)
   • Chuyến thăm khu vực Surabaya, Indonesia của bên thứ ba CRT Nhật Bản và đại diện thu mua và tính bền vững của Tập đoàn Ajinomoto như một phần trong nỗ lực tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc trong khu vực
   • Chuyến thăm nhà máy sản xuất, thương lái, nhà máy đường và nông dân dọc chuỗi cung ứng mật mía của Tập đoàn Ajinomoto để tiến hành đối thoại trực tiếp 
  • Báo cáo kết quả từ CRT Japan (10/2023/XNUMX)
   • Dự thảo báo cáo đánh giá tác động nhân quyền của chuỗi cung ứng mật mía ở Indonesia do CRT Japan chuẩn bị
  • Chia sẻ thông tin trong Tập đoàn Ajinomoto (Tháng 2023 năm XNUMX)
   • Phản hồi kết quả đánh giá cho công ty con địa phương ở Indonesia
   • Bắt đầu xem xét các kế hoạch hành động cụ thể trong tương lai

  Mặc dù chúng tôi không tìm thấy bất kỳ vấn đề nhân quyền nghiêm trọng nào, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình liên quan đến quản lý giờ làm việc phù hợp, cơ chế khắc phục, lao động cưỡng bức, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cũng như các vấn đề khác.

 • Đánh giá tác động nhân quyền tại Việt Nam (Chuỗi cung ứng hạt cà phê) (Tháng 2023 năm XNUMX) 
  Chúng tôi đã đi sâu vào chuỗi cung ứng của ngành cà phê địa phương và tiến hành đối thoại cũng như phỏng vấn nông dân, nhà xuất khẩu và công ty cà phê địa phương.
  <Tóm tắt kết quả>
  Không có vấn đề nhân quyền nghiêm trọng nào, chẳng hạn như lao động cưỡng bức hoặc lao động trẻ em, được tìm thấy trong phạm vi thời gian này.
  Mặt khác, một số điểm cần cải thiện, bao gồm phương thức ký hợp đồng lao động ngắn hạn trong mùa thu hoạch hạt cà phê và phương pháp quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp của nhà xuất khẩu. (Phản hồi đang được xem xét)

4. Ngăn ngừa hoặc Khắc phục Tác động Bất lợi, Giám sát và Đánh giá Hiệu quả

(1) Sáng kiến ​​với nhà cung cấp và đối tác kinh doanh

Tập đoàn Ajinomoto đã thiết lập Chính sách chung của Tập đoàn dành cho các nhà cung cấp, trong đó mô tả bảy kỳ vọng cần thiết đối với các nhà cung cấp để thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội và đóng góp cho một xã hội bền vững. Ngoài ra, Nguyên tắc về Chính sách chia sẻ nhóm dành cho nhà cung cấp của chúng tôi nêu rõ các hành động cụ thể, rõ ràng mà nhà cung cấp cần thực hiện theo hai loại:

 • [Bắt buộc]: Hành động bắt buộc đối với tất cả nhà cung cấp
 • [Phát triển]: Những vấn đề được khuyến khích đối với nhà cung cấp

Thông qua những nỗ lực này, chúng tôi tránh gây ra hoặc khuyến khích những tác động bất lợi đến nhân quyền dựa trên hoạt động của các công ty và tổ chức mà Tập đoàn Ajinomoto có mối quan hệ kinh doanh. Chúng tôi giải quyết mọi tác động như vậy nếu chúng xảy ra. Chúng tôi cũng tìm cách ngăn chặn hoặc giảm thiểu những tác động bất lợi đến nhân quyền liên quan trực tiếp đến các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của Tập đoàn Ajinomoto được thực hiện thông qua các mối quan hệ kinh doanh, ngay cả khi không góp phần vào những tác động đó.

Hướng dẫn về Chính sách chung của nhóm dành cho Khảo sát tuân thủ của nhà cung cấp

Là một phần trong các sáng kiến ​​hướng tới cách tiếp cận toàn diện, Tập đoàn Ajinomoto đặt mục tiêu giám sát các tác động tiêu cực đến nhân quyền của các đối tác kinh doanh trên tất cả các giao dịch trong chuỗi giá trị của chúng tôi khi chúng tôi hướng tới năm 2030. Mục tiêu của chúng tôi ở đây là ngăn chặn hoặc khắc phục mọi tác động. Thông qua sáng kiến ​​này, chúng tôi bổ sung cho những nỗ lực của mình nhằm nghiên cứu sâu hơn trong việc giảm thiểu rủi ro nhân quyền trong chuỗi giá trị của mình bằng cách xác định và hiểu rõ những rủi ro không được phát hiện bằng cách khác.

Năm 2018, Ajinomoto bắt đầu sử dụng Sedex*1 để tạo ra một bức tranh tổng thể về các nhà cung cấp của chúng tôi. Vào năm 2022, chúng tôi đã tạo một bảng câu hỏi tùy chỉnh dựa trên Nguyên tắc về Chính sách chung của nhóm dành cho nhà cung cấp, được gọi là Bảng câu hỏi về Chính sách chung của nhóm dành cho nhà cung cấp (QAPS*2). Bảng câu hỏi này là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm tăng cường các sáng kiến ​​dành cho nhà cung cấp dựa trên UNGP. Chúng tôi sử dụng những công cụ này để hiểu và xác định các rủi ro liên quan đến quản trị, nhân quyền (lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, v.v.), an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cũng như các rủi ro khác tại các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi tham gia đối thoại với các đối tác kinh doanh có nguy cơ cao để hỗ trợ công việc của họ trong việc ngăn ngừa và cải thiện các vấn đề nhân quyền. Thông qua các quy trình này, chúng tôi mong muốn giám sát và đánh giá hiệu quả của việc ngăn ngừa và khắc phục các vấn đề nhân quyền trong chuỗi cung ứng một cách liên tục.

*1 Viết tắt của Trao đổi dữ liệu đạo đức của nhà cung cấp. Một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dữ liệu về tiêu chuẩn lao động, đạo đức kinh doanh, v.v. trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
*2 QAPS: Bảng câu hỏi về Chính sách chung của Tập đoàn Ajinomoto dành cho nhà cung cấp

Bảng câu hỏi về Chính sách chung của nhóm dành cho nhà cung cấp (QAPS)

QAPS là một biểu đồ đánh giá nhằm khảo sát (ở dạng câu hỏi) xem liệu các biện pháp cụ thể có được áp dụng hay không dựa trên các yêu cầu đối với nhà cung cấp theo Nguyên tắc về Chính sách chung của nhóm dành cho nhà cung cấp. Bảng câu hỏi bao gồm 86 mục và đề cập đến những nỗ lực của chúng tôi nhằm giải quyết vấn đề thẩm định nhân quyền theo yêu cầu của ILO và các tiêu chuẩn toàn cầu khác. Chúng tôi đánh giá tình trạng triển khai tổng thể các yêu cầu tại nhà cung cấp theo thang điểm 5 dựa trên các phản hồi. Một mục đích khác của bảng câu hỏi này là khuyến khích các nhà cung cấp hiểu rõ những rủi ro về nhân quyền của chính họ và khám phá các cách khắc phục và cải thiện. Khi chúng tôi xác định một nhà cung cấp có nguy cơ cao, Tập đoàn Ajinomoto sẽ tiến hành đối thoại với nhà cung cấp đó, hỗ trợ ngăn chặn và cải thiện các vấn đề nhân quyền.

Tổng quan về các sáng kiến ​​với nhà cung cấp và đối tác kinh doanh

Vào năm 2022, chúng tôi bắt đầu khảo sát việc tuân thủ Nguyên tắc về Chính sách chung của nhóm dành cho nhà cung cấp. Căn cứ vào môi trường kinh doanh của Tập đoàn Ajinomoto, chúng tôi quyết định phát triển bảng câu hỏi dành cho các đối tác kinh doanh của mình theo từng giai đoạn. Cuộc khảo sát năm tài chính 2022 chủ yếu nhắm vào những người mua chính về nguyên liệu thực phẩm và vật liệu đóng gói. Trong số 998 công ty được khảo sát, có 938 công ty phản hồi. (tỷ lệ phản hồi 92%)

<Kết quả>

 • Giới thiệu chung
  Chúng tôi xác nhận rằng 53% nhà cung cấp của chúng tôi hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu bắt buộc. Trong khi đó, có vẻ như vẫn còn chỗ cần cải thiện trong việc xử lý các mặt hàng có rủi ro cao trong số 22% nhà cung cấp.
Hoàn toàn tuân thủ tất cả các mục được chỉ định bắt buộc của Tập đoàn Ajinomoto. 53%
Tuân thủ ở một mức độ nhất định với các hạng mục được chỉ định bắt buộc của Tập đoàn Ajinomoto. 5%
Không có cải thiện ở một số mặt hàng được chỉ định là bắt buộc của Tập đoàn Ajinomoto. 20%
Không có cải thiện ở nhiều hạng mục được chỉ định là bắt buộc của Tập đoàn Ajinomoto.
Hoặc, có khả năng cải thiện một số mặt hàng có nguy cơ đặc biệt cao được chỉ định là bắt buộc của Tập đoàn Ajinomoto.
19%
Có khả năng cải thiện nhiều mặt hàng có nguy cơ đặc biệt cao được chỉ định là bắt buộc của Tập đoàn Ajinomoto. 3%
 • Trạng thái theo mục
  Trong số các mục phụ trong Nguyên tắc của Tập đoàn Ajinomoto về Chính sách chung của nhóm dành cho nhà cung cấp, chúng tôi xác nhận rằng về cơ bản tất cả các nhà cung cấp đều trả mức lương và tiền công phù hợp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xác nhận mức độ tuân thủ thấp với việc kiểm soát xuất nhập khẩu phù hợp và tôn trọng nhân quyền.

Ngoài ra, chúng tôi đã xác nhận tình trạng tuân thủ các mặt hàng có rủi ro cao đối với 22% nhà cung cấp cho thấy có khả năng cải thiện việc tuân thủ các mặt hàng có rủi ro cao. Kết quả cho thấy tỷ lệ không thực hiện đặc biệt cao trong việc xác định rủi ro nhân quyền và cấm lao động trẻ em trong số các mặt hàng có rủi ro cao liên quan đến nhân quyền.

〈Phản hồi về kết quả và sáng kiến ​​cải tiến〉

Chúng tôi đã gửi báo cáo tóm tắt về Bảng câu hỏi về Chính sách chung dành cho Nhà cung cấp của Tập đoàn Ajinomoto tới tất cả các nhà cung cấp đã trả lời bảng câu hỏi của chúng tôi. Báo cáo chỉ ra kết quả của bảng câu hỏi và rủi ro cá nhân tại công ty được đề cập. Vào tháng 2023 năm XNUMX, chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp giao ban để các đối tác kinh doanh liên quan báo cáo và chia sẻ kết quả bảng câu hỏi cũng như trao đổi ý kiến. Trong tương lai, chúng tôi dự định tiến hành các cuộc đối thoại riêng lẻ với các nhà cung cấp để chỉ ra khả năng cải thiện các mặt hàng có rủi ro cao, cung cấp hỗ trợ để khắc phục và cải tiến. Thông qua những sáng kiến ​​này, chúng tôi hợp tác với các đối tác kinh doanh trong các sáng kiến ​​ESG, giúp các nhà cung cấp nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của chính họ và các bước cải thiện.

(2) Quyền con người của người lao động nước ngoài

Năm 2020, chúng tôi lên tiếng ủng hộ Tuyên bố Tokyo 2020 về Tiếp nhận có trách nhiệm đối với lao động nước ngoài tại Nhật Bản do Liên minh Toàn cầu về Chuỗi cung ứng bền vững (ASSC) xây dựng liên quan đến việc tuyển dụng lao động nước ngoài theo Chương trình thực tập sinh kỹ năng hoặc những người có thị thực Lao động kỹ năng đặc định và chúng tôi đã yêu cầu các nhà cung cấp của chúng tôi tạo ra một môi trường để người lao động nước ngoài có thể chủ động trong công việc của họ. Trong năm tài chính 2021, chúng tôi đã tham gia xây dựng Hướng dẫn việc làm có trách nhiệm cho lao động nhập cư với tư cách là Thực tập sinh kỹ năng và Lao động có kỹ năng đặc định tại Nhật Bản với tư cách là thành viên của Nhóm công tác bền vững xã hội CGF.
Dựa trên những hướng dẫn này, chúng tôi đã đến thăm và tổ chức đối thoại với các tổ chức giám sát và các tổ chức hỗ trợ đã đăng ký liên quan đến các thực tập sinh kỹ năng được tuyển dụng bởi các công ty trong nước của Tập đoàn Ajinomoto. Thông qua những nỗ lực này, chúng tôi khẳng định rằng thực tập sinh kỹ năng và lao động có kỹ năng đặc định được trả lương phù hợp và được hỗ trợ trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày của họ.

Chúng tôi cũng thường xuyên đến các địa điểm có lao động nước ngoài làm việc, chủ yếu là tại các công ty trong nước của Tập đoàn Ajinomoto, để tìm hiểu và xác nhận điều kiện làm việc và nhà ở. Chúng tôi thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động nước ngoài và các nhân viên tại chỗ khác với trách nhiệm giúp người lao động nước ngoài xác định và khắc phục các rủi ro về nhân quyền.

Đối thoại với lao động nước ngoài

Đối thoại với Tổ chức hỗ trợ đã đăng ký

Ví dụ về các sáng kiến ​​hợp tác với người lao động nước ngoài

Hiện tại (tính đến tháng 2023 năm 12) có lao động nước ngoài đến từ 11 quốc gia nói XNUMX ngôn ngữ khác nhau đang làm việc tại Công ty Cổ phần DELICA ACE, một doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Ajinomoto. Chúng tôi cũng tuyển dụng thực tập sinh kỹ năng nước ngoài và lao động nước ngoài có thị thực Lao động kỹ năng đặc định. Để giải quyết các vấn đề giao tiếp phức tạp phát sinh khi quốc tịch và ngôn ngữ trở nên đa dạng hơn, chúng tôi đang thực hiện các sáng kiến ​​ban đầu sau đây, tập trung vào việc cải thiện môi trường làm việc của người lao động nước ngoài và thúc đẩy thành công của họ tại Nhật Bản.

(1) Sử dụng hệ thống dịch thuật đa ngôn ngữ DAMS* và Video hướng dẫn tebiki

Bắt đầu từ năm 2020, chúng tôi đã triển khai các video có thông tin và văn bản trên màn hình. Những video này cho phép người lao động nước ngoài kiểm tra và xem các thông báo bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ từ các Vụ Tổng hợp, chẳng hạn như kiểm tra sức khỏe, cũng như thông tin về quy trình vận hành và các điểm chất lượng, an toàn và sức khỏe trên dây chuyền sản xuất của họ. Thông tin và video hướng dẫn được cập nhật hàng ngày và hệ thống cho phép chúng tôi theo dõi xem người lao động nước ngoài có xem tài liệu hay không. Trước đây, chúng tôi trưng bày các áp phích bằng tiếng Nhật (hiragana) và giải thích các vấn đề bằng tiếng Nhật, điều này thường dẫn đến thông tin sai lệch. Tuy nhiên, sáng kiến ​​này đã giúp họ hiểu sâu hơn, cải thiện động lực và hiệu quả công việc, đồng thời giảm thiểu các vấn đề về chất lượng, an toàn và sức khỏe.

*DAMS: Hệ thống đa ngôn ngữ Delica Ace

xem DAMS

(2) Cầu nối* Nhân viên *Nhân sự làm 'cầu nối' giữa người nước ngoài và người Nhật

Phương pháp giao tiếp một chiều của hệ thống dịch thuật đa ngôn ngữ DAMS và video hướng dẫn tebiki không cho phép chúng tôi hiểu đúng cảm xúc và mối quan tâm của người lao động nước ngoài. Để tạo điều kiện trao đổi thông tin hai chiều, chúng tôi bắt đầu bổ nhiệm Nhân viên Cầu nối vào năm 2022. Nhân viên Cầu nối là những người lao động nước ngoài (đến từ Philippines, Indonesia và Myanmar) có trình độ tiếng Nhật và kỹ năng giao tiếp cao, những người cũng đã từng học tại Tập đoàn DELICA ACE với tư cách là thực tập sinh kỹ thuật. Những công việc được bổ nhiệm để tạo điều kiện giao tiếp giữa người lao động Nhật Bản và nước ngoài. Họ chịu trách nhiệm phiên dịch kịp thời, dịch các thông báo và đào tạo, đồng thời tham dự các cuộc họp định kỳ vài lần một tháng với các nhà quản lý Nhật Bản, nơi họ nói về sự thoải mái trong công việc từ góc nhìn của một người lao động nước ngoài. Họ cũng truyền đạt thông tin cho các thành viên có ít kinh nghiệm hơn trong nước và theo dõi công việc của họ. Ngoài ra, bằng cách sử dụng kinh nghiệm sống ở Nhật Bản của bản thân và để họ đảm nhận các vai trò khác với tư cách là thành viên cấp cao, họ có thể tăng động lực làm việc.

(3) Thuê một điện thoại di động cho mỗi người

Chúng tôi cho mỗi thực tập sinh kỹ năng nước ngoài thuê một điện thoại di động và triển khai một hệ thống để họ có thể tham khảo ý kiến ​​của nhân viên giám sát người Nhật về bất kỳ lo lắng hoặc vấn đề nào họ gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Điều này cho phép chúng tôi không chỉ giải quyết triệt để các mối quan tâm về thể chất hoặc lối sống của họ mà còn đối với bất kỳ vấn đề nào về nhà ở và cộng đồng.

5. Công bố Thông tin, Giáo dục và Đào tạo

(1) Giáo dục và đào tạo trong Tập đoàn

Thỉnh thoảng, Tập đoàn Ajinomoto tổ chức các buổi đào tạo và giới thiệu về kinh doanh và nhân quyền cho các giám đốc, nhân viên và đối tác kinh doanh.

(2)Tuân thủ luật pháp và quy định về tôn trọng nhân quyền ở mỗi quốc gia

Tập đoàn Ajinomoto tuân thủ các luật và quy định về nhân quyền ở mỗi quốc gia khi chúng ta phát triển hoạt động kinh doanh của mình trên toàn cầu.

 • Tuân thủ Đạo luật minh bạch trong chuỗi cung ứng của California năm 2010(CTSCA)

Tập đoàn Ajinomoto đã tiết lộ tuyên bố sau đây từ công ty con địa phương có liên quan về Đạo luật minh bạch trong chuỗi cung ứng của California năm 2010, được ban hành tại California, Hoa Kỳ.

6. Đối thoại với các bên liên quan

Tập đoàn Ajinomoto thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với các chuyên gia nhân quyền và các bên liên quan, chia sẻ và truyền đạt các sáng kiến ​​của chúng tôi ra bên ngoài dưới dạng các nghiên cứu điển hình nhằm tiếp tục nỗ lực tôn trọng nhân quyền và thu thập ý kiến ​​của các chuyên gia.

Ⅲ. biện pháp khắc phục

1. Cơ chế khiếu nại

Tập đoàn Ajinomoto đã thành lập một số văn phòng tư vấn và báo cáo trong và ngoài tập đoàn để giải quyết kịp thời và thích hợp những thiệt hại do tác động tiêu cực đến nhân quyền. Mỗi văn phòng tư vấn bảo vệ nghiêm ngặt quyền riêng tư của người tố cáo và các bộ phận liên quan làm việc cùng nhau để giải quyết và giải quyết tình huống một cách thích hợp.

Kênh báo cáo nội bộ (tố cáo)
Số lượng báo cáo đường dây nóng*
FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
Nhật Bản Học ở nước ngoài Tổng số: Nhật Bản Học ở nước ngoài Tổng số:
Nhân quyền, quấy rối 47 45 50 36 5 41 38 19 57
Việc làm, điều kiện làm việc 21 19 36 26 34 60 14 66 80
Chất lượng, môi trường, an toàn 1 1 3 7 2 9 6 14 20
Gian lận 1 4 3 9 4 13 2 6 8
Cách cư xử, đạo đức xã hội 6 10 29 22 97 119 8 54 62
Thực hiện công việc phù hợp 20 8 45 19 2 21 16 5 21
Nền tảng khác 2 6 4 8 107 115 9 213 222
Tổng số: 98 93 170 127 251 378 93 337 470
* Số liệu về các công ty con ở nước ngoài đã được tính toán từ năm tài chính 2021
Đường dây nóng của Tập đoàn Ajinomoto

Đây là đường dây nóng tố cáo nội bộ dành cho nhân viên Tập đoàn Ajinomoto (nhân viên chính thức, bán thời gian và tạm thời, v.v.) và các giám đốc điều hành.
Cân nhắc khả năng tiếp cận dễ dàng đối với những người thuộc nhiều quốc tịch làm việc tại các công ty thuộc tập đoàn, vào năm 2023, chúng tôi đã thống nhất các quầy truyền thống trong nước và toàn cầu, cho phép truy cập bằng 22 ngôn ngữ.
Người tố giác có thể chọn giữa tên thật và ẩn danh.
Ủy ban Ứng xử Kinh doanh của Công ty Ajinomoto chịu trách nhiệm tiến hành khảo sát và phản hồi với sự hợp tác của các tổ chức liên quan.

Đường dây nóng của nhà cung cấp

Tập đoàn Ajinomoto đã thiết lập Đường dây nóng dành cho Nhà cung cấp vào năm tài chính 2018 như một đầu mối liên hệ để báo cáo từ các nhà cung cấp. Đường dây nóng được thiết kế để phát hiện và khắc phục các hành vi nghi ngờ vi phạm pháp luật và sai lệch so với Chính sách Tập đoàn Ajinomoto (AGP) của các giám đốc điều hành hoặc nhân viên của Tập đoàn Ajinomoto.

Đường dây nóng dành cho người lao động nước ngoài

Tập đoàn Ajinomoto đã tham gia với tư cách cố vấn kể từ khi thành lập Diễn đàn Nhật Bản dành cho Người lao động nhập cư hướng tới Xã hội có Trách nhiệm và Hòa nhập (JP-MIRAI) do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) thành lập cùng với các bên liên quan khác bao gồm các công ty, luật sư, và NGO. Điều này nhằm mục đích giải quyết các vấn đề mà người lao động nước ngoài đang được đào tạo kỹ thuật và những người có kỹ năng đặc biệt gặp phải. Trong năm tài chính 2020, chúng tôi đã tham gia Dự án thí điểm tư vấn và cứu trợ cho người lao động nhập cư do JP-MIRAI khởi xướng. Trong tương lai, chúng tôi dự định mở rộng hệ thống này để bao phủ toàn bộ chuỗi cung ứng và sử dụng nó trong việc phát hiện sớm các vấn đề về lao động và nhân quyền.