Quyền con người

Phương pháp tiếp cận

Để đạt được tăng trưởng bền vững thông qua ASV (Tập đoàn Ajinomoto Tạo ra Giá trị Chung), Tập đoàn Ajinomoto thúc đẩy các sáng kiến ​​nhằm tạo sự đồng thuận quốc tế cho các SDG và các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị khác. Khi làm như vậy, chúng tôi thừa nhận rằng tất cả các hoạt động kinh doanh của chúng tôi đều được xây dựng trên cơ sở tôn trọng nhân quyền. Chúng tôi ủng hộ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, bao gồm Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền con người, Tuyên bố của ILO về các Nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc và tiếp theo, và Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc. Ngoài ra, chúng tôi đã thiết lập Chính sách chia sẻ của Tập đoàn Ajinomoto về Quyền con người, để đảm bảo rằng tất cả các công ty thuộc Tập đoàn và các cán bộ, nhân viên của họ phải tôn trọng các quyền con người được quốc tế công nhận. Chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế về quyền con người cũng như các luật và quy định có liên quan tại các quốc gia mà chúng tôi hoạt động.
Để cùng hợp tác đảm bảo quyền con người và tính bền vững xã hội trong chuỗi cung ứng của mình, chúng tôi đã thiết lập Chính sách chung của Tập đoàn Ajinomoto dành cho các nhà cung cấp, yêu cầu các nhà cung cấp hiểu và ủng hộ chính sách này.

Các hạng mục trọng yếu có liên quan

Báo cáo hoạt động

Nội dung liên quan