Quyền con người

Ⅰ. Cách tiếp cận, chính sách và cấu trúc

1. Chính sách cơ bản

Khi chúng ta nhận ra sự tăng trưởng bền vững thông qua Giá trị chung của Tập đoàn Ajinomoto (ASV), Tập đoàn Ajinomoto tham gia vào các SDG và các nỗ lực khác liên quan đến sự đồng thuận quốc tế về các chính sách môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Khi làm như vậy, chúng tôi nhận ra rằng tất cả các hoạt động kinh doanh phải được đặt trên cơ sở tôn trọng quyền con người. Chúng tôi ủng hộ các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền bao gồm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, Tuyên bố của ILO về các Nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc và các bước tiếp theo, và Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc. Hơn nữa, chúng ta đã thiết lập Chính sách chung về Nhân quyền của Tập đoàn Ajinomoto. Chính sách này dựa trên Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên hợp quốc về Kinh doanh và Nhân quyền (UNGPs) và đảm bảo rằng với tư cách là một nhóm công ty tiến hành kinh doanh trên toàn cầu, tất cả các công ty, cán bộ và nhân viên của Tập đoàn Ajinomoto đều tôn trọng các quyền con người được quốc tế công nhận và tuân thủ triệt để nghĩa vụ nhân quyền quốc tế cũng như các luật và quy định liên quan của các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động. Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích các đối tác kinh doanh của mình và các bên liên quan khác (bao gồm cả các nhà cung cấp đầu nguồn) ủng hộ chính sách này và tôn trọng nhân quyền, đồng thời hợp tác để thúc đẩy tôn trọng nhân quyền.

Các chính sách của Tập đoàn Ajinomoto được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị và Ủy ban điều hành trước khi được ký bởi chủ tịch và giám đốc điều hành.

[Đính kèm] Các vấn đề về quyền con người ưu tiên của Tập đoàn Ajinomoto

 1. Xóa bỏ phân biệt đối xử
  Tập đoàn Ajinomoto không tham gia vào các hành vi phân biệt đối xử, quấy rối hoặc bất kỳ hành vi nào khác liên quan đến nhân phẩm của các cá nhân vì lý do chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc các đặc điểm nhận dạng khác.
 2. Cấm lao động trẻ em và lao động cưỡng bức
  Tập đoàn Ajinomoto không chấp nhận bất kỳ hình thức lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, lao động bắt buộc hoặc buôn bán người nào.
 3. Tôn trọng các quyền lao động cơ bản
  Tập đoàn Ajinomoto tôn trọng các quyền lao động cơ bản bao gồm quyền tự do hiệp hội, quyền tổ chức của người lao động và quyền thương lượng tập thể.
 4. Cung cấp đầy đủ tiền lương và giờ làm việc hợp lý
  Tập đoàn Ajinomoto cung cấp cho tất cả nhân viên mức lương thỏa đáng và giờ làm việc hợp lý.
 5. Đảm bảo môi trường làm việc an toàn và tăng cường sức khỏe và hạnh phúc
  Tập đoàn Ajinomoto cung cấp một môi trường làm việc an toàn, vệ sinh và thoải mái, đồng thời nỗ lực thúc đẩy sức khỏe và hạnh phúc của tất cả người lao động trên toàn thế giới.
 6. Hỗ trợ cân bằng giữa công việc và cuộc sống
  Tập đoàn Ajinomoto hiểu rõ tầm quan trọng của sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống và nỗ lực để biến điều này thành hiện thực cho người lao động trên toàn cầu.
 7. Góp phần xây dựng một xã hội đa dạng và toàn diện hơn
  Tập đoàn Ajinomoto cố gắng nâng cao sự đa dạng bằng cách tôn trọng các đặc điểm và quan điểm đa dạng của mỗi cá nhân để người lao động trên toàn thế giới có thể phát triển vượt bậc bất kể các yếu tố như chủng tộc, quốc tịch hay giới tính. Nhóm cũng hoạt động để hỗ trợ, trao quyền và bảo vệ quyền con người của các thành viên của các nhóm dễ bị tổn thương, bị thiệt thòi hoặc ít được đại diện, chẳng hạn như người khuyết tật, người lao động nhập cư hoặc người LGBT.
 8. Bảo vệ thông tin cá nhân
  Tập đoàn Ajinomoto tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân cũng như các luật và quy định hiện hành và chúng tôi cam kết bảo vệ thích hợp tất cả các thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý.

2. Khuôn khổ

Tập đoàn Ajinomoto theo đuổi ESG và các sáng kiến ​​bền vững bao gồm tôn trọng nhân quyền, chủ yếu thông qua Hội đồng Tư vấn Phát triển Bền vững, cơ quan cấp dưới của Hội đồng Quản trị và Ủy ban Bền vững, cơ quan cấp dưới của Ủy ban Điều hành. Ủy ban Bền vững và Phòng Phát triển Bền vững tạo ra các lộ trình liên quan đến các sáng kiến ​​nhân quyền, đưa ra các đề xuất và cung cấp hỗ trợ để kết hợp tính bền vững vào các kế hoạch kinh doanh. Hai cơ quan này báo cáo cho Ủy ban điều hành và Hội đồng quản trị.

Thảo luận về Nhân quyền trong các cuộc họp Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành
Ngày Hội nghị cơ thể Các vấn đề
17 Tháng Mười Ban chấp hành Phê duyệt các sửa đổi đối với Chính sách chung của Nhóm về Nhân quyền
28 Tháng Mười Ban điều hành Báo cáo về các sửa đổi đối với Chính sách chung của Nhóm về Nhân quyền
Thảo luận về Nhân quyền trong Hội đồng Cố vấn Bền vững và Ủy ban Bền vững
Ngày Hội nghị cơ thể Các vấn đề
19 Tháng Tư, 2021 Ủy ban bền vững Cấu trúc xúc tiến bền vững, trọng yếu
Năm tài chính 2021 Xác định các cơ hội và rủi ro ESG quan trọng trong toàn tổ chức
Tháng Sáu 1, 2021 Ủy ban bền vững
Tháng Bảy 29, 2021 Ủy ban bền vững Chia sẻ kết quả đánh giá rủi ro ban đầu
Kế hoạch đánh giá tác động nhân quyền ở Brazil
8 Tháng Mười Ủy ban bền vững Nguyên liệu thô ưu tiên được xác định dựa trên đánh giá rủi ro nhân quyền
Các sáng kiến ​​tham gia vào việc sử dụng lao động nước ngoài có trách nhiệm
Tháng Mười Một 9, 2021 Ủy ban bền vững
28 Tháng Tư, 2022 Ủy ban bền vững Báo cáo kết quả đánh giá tác động nhân quyền Brazil
Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro nhân quyền năm 2022
Tháng Bảy 21, 2022 Ủy ban bền vững Chính sách chia sẻ của nhóm đã sửa đổi về Nhân quyền và Nhà cung cấp
Tháng Mười Một 2, 2022 Ủy ban bền vững
27 Tháng Mười Hội đồng tư vấn phát triển bền vững Hạnh phúc như một quyền con người
⇒ Đưa vào báo cáo với BGĐ
Ngày 2 tháng 2023 năm XNUMX Ủy ban bền vững
 • Giới thiệu các quy tắc quản lý nhân quyền cho các nhà cung cấp và nhà thầu
 • Kế hoạch đánh giá tác động nhân quyền ở Indonesia và Việt Nam

Ⅱ. Thẩm định Nhân quyền

1. Thẩm định Nhân quyền của Tập đoàn Ajinomoto

Theo UNGP và Chính sách chung của Nhóm về Nhân quyền, Tập đoàn Ajinomoto tham gia đối thoại và tham vấn với các bên liên quan, đồng thời hợp tác với các tổ chức bên thứ ba* là các chuyên gia về nhân quyền. Bằng cách này, chúng ta đảm bảo tôn trọng nhân quyền cho tất cả các bên liên quan (nhân viên, đối tác kinh doanh, cộng đồng địa phương, khách hàng, v.v.) trong chuỗi giá trị của Tập đoàn Ajinomoto (bao gồm cả trong Tập đoàn Ajinomoto). Chúng tôi khuyến khích thẩm định nhân quyền bắt đầu bằng việc đánh giá rủi ro nhân quyền theo quốc gia cụ thể theo định kỳ (bốn năm một lần) đối với hoạt động thu mua, sản xuất và bán nguyên liệu thô trên tất cả các doanh nghiệp.

*The Caux Round Table (CRT), Liên minh Toàn cầu về Chuỗi Cung ứng Bền vững (ASSC)

2. Các khái niệm cơ bản

Cách tiếp cận của chúng tôi để thiết lập một hệ thống quản lý dựa trên UNGP bao trùm chuỗi giá trị từ góc độ bên ngoài nhấn mạnh hai khía cạnh sau: Tính toàn diện và chiều sâu.

 • Tính toàn diện:
  Điều cần thiết là tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đang phát triển bảng câu hỏi và hệ thống thông tin của riêng mình để tạo nền tảng cho việc thu thập thông tin và đối thoại.
 • Độ sâu:
  Chúng tôi dự định thiết lập một cơ cấu quản lý cho phép chúng tôi xác định các vấn đề nhân quyền thông qua đối thoại trực tiếp với những người nắm giữ quyền và giải quyết kịp thời các vấn đề được xác định.
Quy trình mẫn cán về quyền con người của Tập đoàn Ajinomoto
Tiến độ
Năm tài chính Sáng kiến ​​của Nhóm Ajinomoto
2011 Được thành lập Ủy ban Nhân quyền thuộc Ủy ban Đạo đức Kinh doanh
2012 Tiến hành phỏng vấn nội bộ theo bộ phận dựa trên ISO 26000 để xác định tình trạng của các vấn đề nhân quyền
2013 Tạo Nguyên tắc CSR của nhà cung cấp dựa trên Chính sách mua hàng cơ bản của Tập đoàn Ajinomoto để làm rõ các yêu cầu về CSR trong chuỗi cung ứng
2014 Đã thêm quyền con người như một hạng mục trong Nguyên tắc của Tập đoàn Ajinomoto → Làm rõ chính sách cơ bản của chúng tôi về các sáng kiến ​​nhân quyền
2015 Bắt đầu nghiên cứu cơ bản theo quốc gia và khu vực cụ thể để xác định các rủi ro nhân quyền tiềm ẩn trong Tập đoàn Ajinomoto
2016 Tiến hành các hoạt động đào tạo và nâng cao nhận thức liên quan đến quyền con người cho nhân viên nhóm tại cuộc họp xem xét AGP (Các Nguyên tắc của Tập đoàn Ajinomoto)
2017
 • Tăng cường cấu trúc rà soát nhân quyền trực thuộc Ủy ban Nhân quyền
 • Điều tra hoạt động của Chương trình thực tập sinh kỹ năng nước ngoài tại các tập đoàn công ty tại Nhật Bản và tổ chức đối thoại với thực tập sinh kỹ năng
2018
 • Tiến hành đánh giá rủi ro nhân quyền theo quốc gia cụ thể cho Tập đoàn Ajinomoto (xác định, phân tích và đánh giá các tác động bất lợi về nhân quyền)
 • Thành lập Chính sách chung của Nhóm về Nhân quyền
2019 Tiến hành đánh giá tác động nhân quyền ở Thái Lan (phỏng vấn tại chỗ với các đối tác trong chuỗi cung ứng trong ngành chế biến thủy sản và gia cầm); báo cáo tiết lộ
2020
 • Tán thành Tuyên bố Tokyo 2020 về Tiếp nhận có trách nhiệm đối với người lao động nước ngoài tại Nhật Bản
 • Tuyên bố xác nhận chính thức của chúng tôi đối với Tuyên bố Tokyo 2020 Chấp nhận có trách nhiệm đối với người lao động nước ngoài tại Nhật Bản bởi Liên minh toàn cầu về chuỗi cung ứng bền vững (ASSC)
 • Đã tham gia Diễn đàn dành cho người lao động nhập cư Nhật Bản hướng tới xã hội có trách nhiệm và hòa nhập, là một tổ chức hợp tác công tư do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đứng đầu
2021
 • Tiến hành đánh giá tác động nhân quyền ở Brazil(phỏng vấn trực tuyến và khảo sát xuyên suốt chuỗi cung ứng trong ngành mía đường và hạt cà phê); báo cáo tiết lộ
2022
 • Tiến hành đánh giá rủi ro nhân quyền cụ thể theo quốc gia, nguyên liệu cụ thể cho Tập đoàn Ajinomoto (xác định, phân tích và đánh giá các tác động bất lợi về nhân quyền)
 • Sửa đổi Chính sách chung của Nhóm về Nhân quyền và Chính sách/Hướng dẫn chung của Nhóm dành cho Nhà cung cấp
Lộ trình đến năm 2030

3. Xác định và Đánh giá Tác động Bất lợi

Tập đoàn Ajinomoto xem xét định kỳ (bốn năm một lần) các đánh giá rủi ro nhân quyền đối với tất cả các doanh nghiệp ở mỗi quốc gia liên quan đến thu mua, sản xuất và bán nguyên liệu thô. Tại các quốc gia, khu vực và sản phẩm nông nghiệp đã xác định được rủi ro, Tập đoàn Ajinomoto tiến hành các chuyến thăm thực địa và tham gia đối thoại trực tiếp với những người có quyền. Thông qua đó, chúng tôi đánh giá tác động và tình hình nhân quyền của các bên liên quan bị ảnh hưởng bởi hoạt động kinh doanh của chúng tôi (nhân viên của các đối tác kinh doanh, cư dân địa phương, tổ chức phi lợi nhuận, v.v.). Chúng tôi xem xét các hành động để ngăn chặn hoặc giảm thiểu các vấn đề nhân quyền được xác định thông qua những nỗ lực này.

(1) Đánh giá rủi ro nhân quyền và tác động nhân quyền năm 2018
1) Đánh giá rủi ro nhân quyền

Sử dụng Cơ sở dữ liệu Rủi ro Nhân quyền Verisk Maplecroft, chúng tôi đã xác định và phân tích các chủ đề nhân quyền với lời khuyên của một chuyên gia bên ngoài, Caux Round Table Japan (CRT Japan). Chúng tôi xác định Thái Lan và Brazil là những quốc gia có rủi ro cao đối với ngành thực phẩm. Các vấn đề rủi ro cao được xác định bao gồm an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, lao động trẻ em và lao động cưỡng bức.

Báo cáo Đánh giá Rủi ro Nhân quyền năm 2018 (CRT Nhật Bản)
2) Đánh giá tác động nhân quyền (Đối thoại trực tiếp với những người có quyền)
 • Đánh giá tác động nhân quyền ở Thái Lan (2019)
  Đặc biệt quan tâm đến ngành chế biến thủy sản và gia cầm, chúng tôi đã đến thăm các nhà máy sản xuất và trang trại nuôi trồng thủy sản tham gia vào chuỗi giá trị của Tập đoàn Ajinomoto. Chúng tôi cũng tham gia vào các cuộc đối thoại và phỏng vấn với các tổ chức phi chính phủ quốc tế và Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Thái Lan, cũng như các hiệp hội ngành trong ngành thủy sản và gia cầm và người lao động nhập cư.
  <Kết quả tổng kết>
  Mặc dù hệ thống luật pháp ở Thái Lan đã phát triển tốt, nhưng rõ ràng là cơ chế khắc phục vẫn chưa đủ (phản hồi đang được xem xét).
 • Đánh giá tác động nhân quyền ở Brazil (2021-2022)
  Đặc biệt chú ý đến ngành mía đường và hạt cà phê, chúng tôi đã tiến hành đối thoại và phỏng vấn các nhà máy sản xuất và nông dân tham gia vào chuỗi giá trị của Tập đoàn Ajinomoto, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các tổ chức nhân quyền quốc gia và các hiệp hội ngành. (Thực hiện trực tuyến do COVID-19)
  <Kết quả tổng kết>
  Mặc dù hệ thống luật pháp ở Brazil đã phát triển tốt, nhưng rõ ràng cơ chế khắc phục hậu quả là không đủ. Hơn nữa, mặc dù quá trình cơ giới hóa đang tiến triển ở những khu vực mà Tập đoàn Ajinomoto mua nguyên vật liệu, nhưng rõ ràng là rủi ro nhân quyền rất cao ở những khu vực thực hiện nhiều công việc thủ công. (câu trả lời đang được xem xét).
(2) Đánh giá rủi ro nhân quyền và tác động nhân quyền năm 2022
1) Đánh giá rủi ro nhân quyền

Đánh giá rủi ro nhân quyền thứ hai được thực hiện theo cách tương tự như đánh giá đầu tiên, sử dụng Cơ sở dữ liệu Rủi ro Nhân quyền Verisk Maplecroft và phản ánh lời khuyên từ CRT Nhật Bản. Chúng tôi đã xác định Đông Nam Á và Brazil là những quốc gia có rủi ro cao đối với ngành thực phẩm. Các vấn đề rủi ro cao*1 được xác định bao gồm an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, lao động trẻ em, nô lệ hiện đại (lao động cưỡng bức) và phân biệt đối xử. Chúng tôi cũng đã xác định các rủi ro sau dựa trên đánh giá các nguyên liệu thô ưu tiên*2 được cung cấp bởi Tập đoàn Ajinomoto. Dựa trên những kết quả này, Tập đoàn Ajinomoto đã tổ chức thảo luận với các chuyên gia bên ngoài và xác định mía đường ở Indonesia và hạt cà phê ở Việt Nam là những ngành và quốc gia có rủi ro nhân quyền cao. Đánh giá tác động nhân quyền trong các lĩnh vực này hiện đang được tiến hành.

*1 Rủi ro được đánh giá: lao động trẻ em, tiền lương xứng đáng, giờ làm việc phù hợp, phân biệt đối xử, tự do hiệp hội, chế độ nô lệ hiện đại, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và chiếm đoạt đất đai
*2 Chúng tôi đã ưu tiên năm nguyên liệu thô sau đây trong các đánh giá rủi ro nhân quyền của mình.

Nguyên liệu được đánh giá Cà Phê Đường mía Đậu nành Con tôm Dầu cọ
Vấn đề rủi ro cao
 • Lao động trẻ em
 • Phân biệt
 • Tiền lương hợp lý
 • Lao động trẻ em
 • An toàn lao động và sức khỏe
 • Nô lệ hiện đại
 • Phân biệt
 • An toàn lao động và sức khỏe
 • cướp đất
 • Nô lệ hiện đại
 • Phân biệt
 • Tiền lương hợp lý
 • Tiền lương hợp lý
 • An toàn lao động và sức khỏe
 • Nô lệ hiện đại
Các quốc gia
 1. Brazil
 2. Vietnam
 3. Indonesia
 1. Vietnam
 2. Brazil
 3. Indonesia
 1. Brazil
 2. Trung Quốc
 3. Paraguay
 1. Thailand
 2. Ecuador
 3. Vietnam
 1. Malaysia
 2. Peru
 3. Thailand
2) Đánh giá tác động nhân quyền (Đối thoại trực tiếp với những người có quyền)
 • Đánh giá tác động nhân quyền ở Indonesia (Chuỗi cung ứng mật mía) (Tháng 2023 năm XNUMX)
  Vào tháng 2022 năm 19, Bộ phận Phát triển Bền vững của tập đoàn Ajinomoto và CRT Nhật Bản đã bắt đầu phân tích kịch bản để đánh giá tác động nhân quyền đối với cây mía ở Indonesia, đồng thời theo dõi tình hình của COVID-XNUMX. Vào tháng XNUMX, chúng tôi đã phát triển một kế hoạch đánh giá tác động nhân quyền ở Indonesia.
  • Giải trình trước ban lãnh đạo của Ajinomoto Co., Inc. và công ty con địa phương tại Indonesia (tháng 2022 và tháng XNUMX năm XNUMX)
  • Đánh giá tác động nhân quyền của chuỗi cung ứng mật mía, Indonesia (27 và 28 tháng 2023 năm XNUMX)
   • Chuyến thăm khu vực Surabaya, Indonesia của bên thứ ba CRT Nhật Bản và đại diện thu mua và tính bền vững của Tập đoàn Ajinomoto như một phần trong nỗ lực tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc trong khu vực
   • Thăm nhà máy sản xuất của Tập đoàn Ajinomoto, thương lái, nhà máy đường và nông dân trong chuỗi cung ứng mía đường của Tập đoàn Ajinomoto để đối thoại trực tiếp 
  • Báo cáo kết quả từ CRT Japan (10/2023/XNUMX)
   • Dự thảo báo cáo đánh giá tác động nhân quyền của chuỗi cung ứng mật mía ở Indonesia do CRT Japan chuẩn bị
  • Chia sẻ thông tin trong Tập đoàn Ajinomoto (Tháng 2023 năm XNUMX)
   • Phản hồi kết quả đánh giá cho công ty con địa phương ở Indonesia
   • Bắt đầu xem xét các kế hoạch hành động cụ thể trong tương lai
 • Đánh giá tác động nhân quyền liên quan đến việc trồng cà phê ở Việt Nam (dự kiến ​​vào tháng 2023 năm XNUMX)

4. Ngăn ngừa hoặc Khắc phục Tác động Bất lợi, Giám sát và Đánh giá Hiệu quả

(1) Nhân quyền trong chuỗi giá trị

Chính sách chung dành cho các nhà cung cấp của Tập đoàn Ajinomoto đưa ra những kỳ vọng cần thiết của chúng tôi đối với các nhà cung cấp để thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đóng góp cho xã hội bền vững. Mục đích của chính sách này là tránh gây ra hoặc góp phần gây ra các tác động bất lợi đến nhân quyền bởi các công ty hoặc tổ chức mà Tập đoàn Ajinomoto có quan hệ kinh doanh. Chúng tôi giải quyết các tác động như vậy nếu chúng xảy ra. Chúng ta cũng cố gắng ngăn chặn hoặc giảm thiểu các tác động bất lợi về nhân quyền có liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh, sản phẩm hoặc dịch vụ của Tập đoàn Ajinomoto thông qua các mối quan hệ kinh doanh, ngay cả khi chúng ta không góp phần gây ra các tác động đó.

Tập đoàn Ajinomoto cam kết giám sát, ngăn chặn và khắc phục các tác động bất lợi về nhân quyền đối với các nhà cung cấp và đối tác kinh doanh trong suốt chuỗi giá trị của chúng tôi khi chúng ta hướng tới năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã bắt đầu sử dụng Sedex* vào năm 2018, thu được một bức tranh tổng thể về nhà cung cấp của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã giới thiệu phiên bản bảng câu hỏi tự đánh giá của riêng mình vào năm 2019. Là một phần trong các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa nỗ lực của chúng tôi dành cho các nhà cung cấp dựa trên UNGP, vào năm 2022, chúng tôi đã tạo danh sách câu hỏi của riêng mình, Bảng câu hỏi tuân thủ Nguyên tắc dành cho Tập đoàn Ajinomoto được chia sẻ Chính sách dành cho Nhà cung cấp (QAPS), dựa trên Nguyên tắc dành cho Nhà cung cấp. Sử dụng QAPS, chúng tôi sẽ xác định các rủi ro liên quan đến quản trị, nhân quyền như lao động cưỡng bức và lao động trẻ em, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, v.v., một cách thường xuyên đối với các nhà cung cấp hiện tại và khi ký hợp đồng với các nhà cung cấp mới. Thông qua quá trình này, chúng tôi tham gia đối thoại với các nhà cung cấp để liên tục ngăn chặn, khắc phục và giám sát các vấn đề nhân quyền.

* Viết tắt của Trao đổi dữ liệu về đạo đức của nhà cung cấp. Một tổ chức thành viên toàn cầu cung cấp dữ liệu về tiêu chuẩn lao động, đạo đức kinh doanh, v.v. trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

(2) Quyền con người của người lao động nước ngoài

Năm 2020, chúng tôi lên tiếng ủng hộ Tuyên bố Tokyo 2020 về Tiếp nhận có trách nhiệm đối với lao động nước ngoài tại Nhật Bản do Liên minh Toàn cầu về Chuỗi cung ứng bền vững (ASSC) xây dựng liên quan đến việc tuyển dụng lao động nước ngoài theo Chương trình thực tập sinh kỹ năng hoặc những người có thị thực Lao động kỹ năng đặc định và chúng tôi đã yêu cầu các nhà cung cấp của chúng tôi tạo ra một môi trường để người lao động nước ngoài có thể chủ động trong công việc của họ. Trong năm tài chính 2021, chúng tôi đã tham gia xây dựng Hướng dẫn việc làm có trách nhiệm cho lao động nhập cư với tư cách là Thực tập sinh kỹ năng và Lao động có kỹ năng đặc định tại Nhật Bản với tư cách là thành viên của Nhóm công tác bền vững xã hội CGF.
Dựa trên những hướng dẫn này, chúng tôi đã đến thăm và tổ chức đối thoại với các tổ chức giám sát và các tổ chức hỗ trợ đã đăng ký liên quan đến các thực tập sinh kỹ năng được tuyển dụng bởi các công ty trong nước của Tập đoàn Ajinomoto. Thông qua những nỗ lực này, chúng tôi khẳng định rằng thực tập sinh kỹ năng và lao động có kỹ năng đặc định được trả lương phù hợp và được hỗ trợ trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày của họ.

Chúng tôi cũng thường xuyên đến các địa điểm có lao động nước ngoài làm việc, chủ yếu là tại các công ty trong nước của Tập đoàn Ajinomoto, để tìm hiểu và xác nhận điều kiện làm việc và nhà ở. Chúng tôi thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động nước ngoài và các nhân viên tại chỗ khác với trách nhiệm giúp người lao động nước ngoài xác định và khắc phục các rủi ro về nhân quyền.

Đối thoại với lao động nước ngoài

Đối thoại với Tổ chức hỗ trợ đã đăng ký

Ví dụ về các sáng kiến ​​hợp tác với người lao động nước ngoài

Hiện tại (tính đến tháng 2023 năm 12) có lao động nước ngoài đến từ 11 quốc gia nói XNUMX ngôn ngữ khác nhau đang làm việc tại Công ty Cổ phần DELICA ACE, một doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Ajinomoto. Chúng tôi cũng tuyển dụng thực tập sinh kỹ năng nước ngoài và lao động nước ngoài có thị thực Lao động kỹ năng đặc định. Để giải quyết các vấn đề giao tiếp phức tạp phát sinh khi quốc tịch và ngôn ngữ trở nên đa dạng hơn, chúng tôi đang thực hiện các sáng kiến ​​ban đầu sau đây, tập trung vào việc cải thiện môi trường làm việc của người lao động nước ngoài và thúc đẩy thành công của họ tại Nhật Bản.

(1) Sử dụng hệ thống dịch thuật đa ngôn ngữ DAMS và Video hướng dẫn tebiki

Bắt đầu từ năm 2020, chúng tôi đã triển khai các video có thông tin và văn bản trên màn hình. Những video này cho phép người lao động nước ngoài kiểm tra và xem các thông báo bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ từ các Vụ Tổng hợp, chẳng hạn như kiểm tra sức khỏe, cũng như thông tin về quy trình vận hành và các điểm chất lượng, an toàn và sức khỏe trên dây chuyền sản xuất của họ. Thông tin và video hướng dẫn được cập nhật hàng ngày và hệ thống cho phép chúng tôi theo dõi xem người lao động nước ngoài có xem tài liệu hay không. Trước đây, chúng tôi trưng bày các áp phích bằng tiếng Nhật (hiragana) và giải thích các vấn đề bằng tiếng Nhật, điều này thường dẫn đến thông tin sai lệch. Tuy nhiên, sáng kiến ​​này đã giúp họ hiểu sâu hơn, cải thiện động lực và hiệu quả công việc, đồng thời giảm thiểu các vấn đề về chất lượng, an toàn và sức khỏe.

※DAMS: Hệ thống đa ngôn ngữ Delica Ace

xem DAMS

(2) Cầu nối* Nhân viên *Nhân sự làm 'cầu nối' giữa người nước ngoài và người Nhật

Phương pháp giao tiếp một chiều của hệ thống dịch thuật đa ngôn ngữ DAMS và video hướng dẫn tebiki không cho phép chúng tôi hiểu đúng cảm xúc và mối quan tâm của người lao động nước ngoài. Để tạo điều kiện trao đổi thông tin hai chiều, chúng tôi bắt đầu bổ nhiệm Nhân viên Cầu nối vào năm 2022. Nhân viên Cầu nối là những người lao động nước ngoài (đến từ Philippines, Indonesia và Myanmar) có trình độ tiếng Nhật và kỹ năng giao tiếp cao, những người cũng đã từng học tại Tập đoàn DELICA ACE với tư cách là thực tập sinh kỹ thuật. Những công việc được bổ nhiệm để tạo điều kiện giao tiếp giữa người lao động Nhật Bản và nước ngoài. Họ chịu trách nhiệm phiên dịch kịp thời, dịch các thông báo và đào tạo, đồng thời tham dự các cuộc họp định kỳ vài lần một tháng với các nhà quản lý Nhật Bản, nơi họ nói về sự thoải mái trong công việc từ góc nhìn của một người lao động nước ngoài. Họ cũng truyền đạt thông tin cho các thành viên có ít kinh nghiệm hơn trong nước và theo dõi công việc của họ. Ngoài ra, bằng cách sử dụng kinh nghiệm sống ở Nhật Bản của bản thân và để họ đảm nhận các vai trò khác với tư cách là thành viên cấp cao, họ có thể tăng động lực làm việc.

(3) Thuê một điện thoại di động cho mỗi người

Chúng tôi cho mỗi thực tập sinh kỹ năng nước ngoài thuê một điện thoại di động và triển khai một hệ thống để họ có thể tham khảo ý kiến ​​của nhân viên giám sát người Nhật về bất kỳ lo lắng hoặc vấn đề nào họ gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Điều này cho phép chúng tôi không chỉ giải quyết triệt để các mối quan tâm về thể chất hoặc lối sống của họ mà còn đối với bất kỳ vấn đề nào về nhà ở và cộng đồng.

5. Công bố Thông tin, Giáo dục và Đào tạo

Năm 2019, Tập đoàn Ajinomoto đã tiến hành đào tạo e-learning cho cán bộ, nhân viên tập đoàn về Quyền con người là gì?Kinh doanh và Nhân quyền.
Kể từ thời điểm đó, chúng tôi đã tiến hành các khóa đào tạo trực tuyến thường xuyên cho các cán bộ và nhân viên của tập đoàn về kinh doanh và nhân quyền như lao động cưỡng bức và lao động trẻ em, như một phần trong các hoạt động của chúng tôi nhằm truyền đạt Chính sách Tập đoàn Ajinomoto trong Tập đoàn Ajinomoto.

Tuân thủ Luật pháp và Quy định về Tôn trọng Nhân quyền ở Mỗi Quốc gia

Tập đoàn Ajinomoto tuân thủ các luật và quy định về nhân quyền ở mỗi quốc gia khi chúng ta phát triển hoạt động kinh doanh của mình trên toàn cầu.

6. Đối thoại với các bên liên quan

Tập đoàn Ajinomoto thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với các chuyên gia nhân quyền và các bên liên quan, chia sẻ và truyền đạt các sáng kiến ​​của chúng tôi ra bên ngoài dưới dạng các nghiên cứu điển hình nhằm tiếp tục nỗ lực tôn trọng nhân quyền và thu thập ý kiến ​​của các chuyên gia.

2021

Trong năm tài chính 2021, Tập đoàn Ajinomoto đã tổ chức các cuộc đối thoại với các chuyên gia hàng đầu ở nước ngoài về nhân quyền để trao đổi ý kiến ​​và sử dụng những hiểu biết mới cho các hoạt động thẩm định nhân quyền.

2022

Trong năm tài chính 2022, chúng tôi đã tổ chức các cuộc đối thoại sau để củng cố và truyền đạt các sáng kiến ​​nhân quyền của Tập đoàn Ajinomoto.

 • Họp định kỳ với CRT Japan
  Chúng tôi tổ chức các cuộc họp hàng tháng với CRT Nhật Bản để xem xét, từ quan điểm của xã hội, các vấn đề cần được giải quyết để ngăn chặn các vấn đề nhân quyền trong Tập đoàn Ajinomoto cũng như đưa ra lời khuyên phù hợp cho chúng tôi khi có bất kỳ vấn đề cấp bách nào phát sinh.
 • Trao đổi thông tin với nhà cung cấp tại cuộc họp giao ban nhà cung cấp (tháng XNUMX)
 • Các sáng kiến ​​của Tập đoàn Ajinomoto đã được giới thiệu trong Video đào tạo về quyền con người trong năm tài chính 2022 dành cho các công ty, ủy quyền của Bộ Tư pháp (Tháng XNUMX)
 • Các sáng kiến ​​của Tập đoàn Ajinomoto đã được giới thiệu trong Tài khóa 2022 CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) và Hội thảo về quyền con người, được ủy quyền bởi Cơ quan doanh nghiệp vừa và nhỏ, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (địa điểm Osaka)
 • Các sáng kiến ​​của Tập đoàn Ajinomoto đã được giới thiệu trong Hội thảo về Hướng dẫn Tôn trọng Nhân quyền trong Chuỗi Cung ứng có Trách nhiệm, v.v., được ủy quyền bởi Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (địa điểm Sapporo và Fukuoka)

Ⅲ. biện pháp khắc phục

1. Cơ chế khiếu nại

Tập đoàn Ajinomoto đã thành lập một số văn phòng tư vấn và báo cáo trong và ngoài tập đoàn để giải quyết kịp thời và thích hợp những thiệt hại do tác động tiêu cực đến nhân quyền. Mỗi văn phòng tư vấn bảo vệ nghiêm ngặt quyền riêng tư của người tố cáo và các bộ phận liên quan làm việc cùng nhau để giải quyết và giải quyết tình huống một cách thích hợp.

Đường dây nóng của Tập đoàn Ajinomoto

Đây là đường dây nóng tố cáo nội bộ dành cho nhân viên Tập đoàn Ajinomoto (nhân viên chính thức, bán thời gian và tạm thời, v.v.) và các giám đốc điều hành.
Cân nhắc khả năng tiếp cận dễ dàng đối với những người thuộc nhiều quốc tịch làm việc tại các công ty thuộc tập đoàn, vào năm 2023, chúng tôi đã thống nhất các quầy truyền thống trong nước và toàn cầu, cho phép truy cập bằng 22 ngôn ngữ.
Người tố giác có thể chọn giữa tên thật và ẩn danh.
Ủy ban Ứng xử Kinh doanh của Công ty Ajinomoto chịu trách nhiệm tiến hành khảo sát và phản hồi với sự hợp tác của các tổ chức liên quan.

Đường dây nóng của nhà cung cấp

Tập đoàn Ajinomoto đã thiết lập Đường dây nóng dành cho Nhà cung cấp vào năm tài chính 2018 như một đầu mối liên hệ để báo cáo từ các nhà cung cấp. Đường dây nóng được thiết kế để phát hiện và khắc phục các hành vi nghi ngờ vi phạm pháp luật và sai lệch so với Chính sách Tập đoàn Ajinomoto (AGP) của các giám đốc điều hành hoặc nhân viên của Tập đoàn Ajinomoto.

Đường dây nóng dành cho người lao động nước ngoài

Tập đoàn Ajinomoto đã tham gia với tư cách cố vấn kể từ khi thành lập Diễn đàn Nhật Bản dành cho Người lao động nhập cư hướng tới Xã hội có Trách nhiệm và Hòa nhập (JP-MIRAI) do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) thành lập cùng với các bên liên quan khác bao gồm các công ty, luật sư, và NGO. Điều này nhằm mục đích giải quyết các vấn đề mà người lao động nước ngoài đang được đào tạo kỹ thuật và những người có kỹ năng đặc biệt gặp phải. Trong năm tài chính 2020, chúng tôi đã tham gia Dự án thí điểm tư vấn và cứu trợ cho người lao động nhập cư do JP-MIRAI khởi xướng. Trong tương lai, chúng tôi dự định mở rộng hệ thống này để bao phủ toàn bộ chuỗi cung ứng và sử dụng nó trong việc phát hiện sớm các vấn đề về lao động và nhân quyền.