Quản lý rủi ro

Phương pháp tiếp cận

Tập đoàn Ajinomoto đã thiết lập Chính sách chung của Tập đoàn Ajinomoto về Quản lý rủi ro, theo đuổi quản lý rủi ro chiến lược kết nối chiến lược quản lý Tập đoàn và chiến lược kinh doanh của từng công ty thuộc Tập đoàn. Bằng cách này, chúng tôi cố gắng nâng cao giá trị doanh nghiệp.
Chúng tôi tiến hành đánh giá hàng năm về các hạng mục trọng yếu có tác động đáng kể đến khả năng tạo ra giá trị của chúng tôi thông qua ASV (Nhóm Ajinomoto Tạo Giá trị Chia sẻ). Ở đây, chúng tôi xác định các rủi ro và cơ hội liên quan đến từng khoản mục trọng yếu. Ủy ban Bền vững, đã được thành lập dưới sự quản lý của Ủy ban điều hành, phát triển các biện pháp ứng phó với rủi ro và cơ hội có tác động toàn nhóm.

Các hạng mục trọng yếu có liên quan

Báo cáo hoạt động

Nội dung liên quan