Tính trọng yếu của Ajinomoto Group

Vật phẩm trọng yếu

Trong năm 2021, Tập đoàn Ajinomoto đã tiến hành đánh giá hàng năm các hạng mục trọng yếu của chúng tôi, sửa đổi nội dung dựa trên các điều kiện xã hội mới nhất cũng như phản hồi và mong đợi của các bên liên quan.
Hơn nữa, chúng tôi hướng tới việc tạo ra giá trị bằng cách xác định các cơ hội và rủi ro trong phạm vi trọng yếu của chúng tôi và phát triển các sáng kiến ​​tương ứng.

Cách chúng tôi xác định các hạng mục trọng yếu

Tập đoàn Ajinomoto xác định các hạng mục trọng yếu có tác động đáng kể đến khả năng tạo ra giá trị của chúng tôi trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thông qua ASV, có tính đến những thay đổi trong môi trường vĩ mô. Khi chúng tôi xác định được các cơ hội và rủi ro từ các khoản trọng yếu, chúng tôi làm rõ tầm quan trọng và mức độ ưu tiên của chúng, sau đó phản ánh những vấn đề này trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi.