Tài năng đa dạng

Phương pháp tiếp cận

Tập đoàn Ajinomoto tin rằng sự tham gia của nhân viên, cùng với vốn hóa thị trường và giá trị thương hiệu doanh nghiệp, là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao giá trị doanh nghiệp.
Chúng tôi dự định đẩy nhanh ASV như một sáng kiến ​​của riêng mỗi nhân viên, đầu tư nhiều hơn vào việc bồi dưỡng nguồn nhân lực cảm thấy gắn bó với công việc của họ và đóng vai trò tích cực trong việc đóng góp vào việc hiện thực hóa tầm nhìn của chúng tôi. Bằng cách này, chúng tôi sẽ chuyển đổi thành một tổ chức có năng suất cao, giải quyết vấn đề với năng lực ngày càng phát triển để đưa ra các đề xuất, thực hiện công việc kinh doanh của chúng tôi và thúc đẩy sự đổi mới. Tập đoàn sẽ tìm kiếm sự đa dạng hơn và bao gồm nguồn nhân lực để đẩy nhanh sự đổi mới. Chúng tôi cũng sẽ tận dụng các công nghệ kỹ thuật số để tạo ra phong cách làm việc giúp cải thiện khả năng ứng phó với những thay đổi của môi trường.

Ví dụ cụ thể

 • Sự tham gia của nhân viên / công việc tốt
 • Đa dạng và Hòa nhập
 • Sức khỏe của nhân viên, sự an toàn và hạnh phúc
 • Quan hệ lao động
 • Thực hành lao động công bằng
 • Bồi thường và lợi ích
 • Tuyển dụng, phát triển và giữ chân

Cơ hội và rủi ro liên quan (Cơ hội Rủi ro)

 • Tăng trưởng công ty bằng cách cải thiện sự tham gia của nhân viên
 • Tạo ra một môi trường sáng tạo
 • Tăng số lượng các kênh tuyển dụng và phát huy nguồn nhân lực có trình độ đa dạng
 • Chi phí gia tăng do cạnh tranh gay gắt về nguồn nhân lực và mất uy tín của doanh nghiệp trong trường hợp không thu hút được nguồn nhân lực đa dạng

Các sáng kiến ​​chính của Tập đoàn Ajinomoto

 • Tăng cường sự tham gia của nhân viên (ASV là sáng kiến ​​của chính họ)
 • Thúc đẩy chu trình PDCA sử dụng khảo sát mức độ tương tác
 • Cải cách văn hóa tổ chức để thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập
 • Đào tạo và đề bạt nhân viên nữ
 • Thúc đẩy quản lý sức khỏe
 • Đào tạo nâng cao nhận thức về quyền con người
 • Thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp đổi mới

SDG có liên quan

 • Goal_5
 • Goal_8
 • Điểm tương tác của nhân viên*

* Tỷ lệ nhân viên nói về cách họ triển khai ASV thông qua công việc của chính họ với gia đình và bạn bè của họ được đo lường bằng cách sử dụng khảo sát mức độ gắn kết đối với nhân viên của Tập đoàn.

Báo cáo hoạt động

Nội dung liên quan