Giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm

Phương pháp tiếp cận

Thất thoát và lãng phí lương thực toàn cầu đã lên tới gần 1.3 tỷ tấn hàng năm*1. Con số này đại diện cho một phần ba tổng số thực phẩm được sản xuất để tiêu dùng trên thế giới. Sự thất thoát và lãng phí thực phẩm này xảy ra trong suốt chuỗi cung ứng, từ trang trại đến bàn ăn. Nguồn lương thực có hạn. Đồng thời, dân số toàn cầu đang gia tăng và nhu cầu về thực phẩm cũng sẽ tăng theo. Trong bối cảnh đó, giảm thất thoát và lãng phí lương thực là một vấn đề cấp thiết.
Tập đoàn Ajinomoto đặt mục tiêu giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm thông qua vòng đời của sản phẩm, từ việc chấp nhận nguyên liệu thô đến việc khách hàng sử dụng và thải bỏ. Chúng tôi sẽ thực hiện nỗ lực này bằng cách hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp và người tiêu dùng của chúng tôi.

* 1 Nguồn: Thất thoát lương thực toàn cầu và chất thải thực phẩm, 2011; Tổ chức nông nghiệp lương thực

Ví dụ cụ thể

 • Sử dụng hiệu quả vật liệu
 • Gây dựng người tiêu dùng (tiêu dùng bền vững, v.v.)
 • Giảm thiểu chất thải trong quá trình phân phối

Cơ hội và rủi ro liên quan (Cơ hội Rủi ro)

 • Giảm chi phí thông qua nỗ lực cải thiện năng suất trong quá trình sản xuất, giảm trả lại sản phẩm và lãng phí
 • Thiệt hại về giá trị doanh nghiệp do chậm trễ trong việc giải quyết thất thoát và lãng phí thực phẩm

Các sáng kiến ​​chính của Tập đoàn Ajinomoto

 • Sử dụng nguyên liệu thô trong quá trình sản xuất không lãng phí
 • Nâng cấp, tối ưu hóa quản lý chuỗi cung ứng bằng công nghệ kỹ thuật số
 • Giảm việc trả lại và lãng phí sản phẩm bằng cách kéo dài ngày sản phẩm tốt nhất trước đó, v.v.
 • Giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm trong quá trình sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng
 • Đề xuất lối sống thân thiện với môi trường để thưởng thức thức ăn mà không cần thức ăn thừa

SDG có liên quan

 • Goal_2
 • Goal_12
 • Goal_17
 • Tỷ lệ thất thoát và giảm lãng phí thực phẩm trên một đơn vị khối lượng sản xuất*2(Vs. NĂM 2018)

* 2 Từ khâu nghiệm thu nguyên vật liệu đến khi giao cho khách hàng.
* 3 Việc sửa chữa đã được thực hiện là kết quả của việc xem xét các tổng số.

Báo cáo hoạt động

Nội dung liên quan