Quản trị công ty mạnh mẽ

Phương pháp tiếp cận

Tập đoàn Ajinomoto tiếp tục nỗ lực xây dựng một cấu trúc quản trị công ty khả thi nhằm cân bằng giữa việc “giám sát việc thực hiện phù hợp để phản ánh ý kiến ​​của các bên liên quan” với “việc ra quyết định và thực hiện linh hoạt”.
Ngoài ra, chúng tôi duy trì Chính sách Tập đoàn Ajinomoto, xác định thái độ và hành vi được mong đợi của từng công ty, cán bộ và nhân viên của Tập đoàn. Chúng tôi tiếp tục cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và các hoạt động thích hợp của hệ thống đó, đồng thời tham gia vào các cuộc đối thoại và hợp tác có ý nghĩa hơn với các bên liên quan, đóng vai trò là nền tảng của ASV (Tập đoàn Ajinomoto Tạo ra Giá trị Chung). Tập đoàn sẽ tiếp tục phấn đấu cho việc quản trị công ty mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn trên cơ sở toàn cầu để đảm bảo một môi trường mà chúng tôi có thể chứng tỏ mức độ cạnh tranh cao hơn nữa. Những cải cách liên tục của chúng tôi đối với hoạt động tổ chức sẽ nâng cao hiệu quả của kế hoạch quản lý và chúng tôi sẽ cải thiện khả năng giải quyết các vấn đề thông qua sự hợp tác.

Ví dụ cụ thể

 • Tuân thủ
 • Quản lý tai nạn và an toàn
 • Hành vi cạnh tranh
 • Bảo hộ sở hữu trí tuệ
 • Hoạt động chính trị và đóng góp
 • Đạo đức kinh doanh và tính minh bạch của các khoản thanh toán
 • Quản lí IT
 • Ứng phó với thiên tai và dịch bệnh
 • Quản lý rủi ro hệ thống
 • Bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư của khách hàng
 • Nắm bắt quy định và ảnh hưởng chính trị
 • Môi trường, xã hội tác động đến tài sản và hoạt động
 • Kế hoạch thành công
 • Quản lý minh bạch
 • Quyền con người và quan hệ cộng đồng

Cơ hội và rủi ro liên quan (Cơ hội Rủi ro)

 • Nâng cao giá trị doanh nghiệp
 • Chấp nhận rủi ro phù hợp
 • Rủi ro về tính liên tục của hoạt động kinh doanh hoặc những tổn thất không mong muốn khác do thất bại trong quản trị công ty hoặc kiểm soát nội bộ
 • Khả năng cạnh tranh giảm do lỗ hổng trong cấu trúc quản lý CNTT
 • Sự chậm trễ hoặc gián đoạn hoạt động do thiên tai, dịch bệnh, đại dịch (COVID-19, dịch tả lợn, cúm gia cầm, v.v.)
 • Lẫn lộn trong quản lý tổ chức và giảm lợi nhuận kinh doanh do các điều kiện chính trị, kinh tế và xã hội không ổn định như khủng hoảng tài chính, các vấn đề thương mại, v.v.
 • Tác động của rủi ro sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp
 • Tác động của biến động ngoại hối và lãi suất đột ngột đến hoạt động kinh doanh
 • Gánh nặng thuế cao hơn do thay đổi thuế và hiệu lực thuế

Các sáng kiến ​​chính của Tập đoàn Ajinomoto

 • Nâng cao nhận thức về các Chính sách của Tập đoàn Ajinomoto trong toàn thể nhân viên Tập đoàn
 • Thiết lập đường dây nóng tố giác
 • Tăng cường hệ thống quản trị doanh nghiệp
 • Quản lý liên tục kinh doanh mạnh mẽ hơn (BCM)
 • Quản lý an toàn vệ sinh lao động
 • Lựa chọn rủi ro đáng kể trên toàn Tập đoàn và xem xét các biện pháp ứng phó thích hợp
 • Quản lý rủi ro sở hữu trí tuệ
 • Tăng cường bảo mật thông tin thông qua việc xây dựng các Quy định về An toàn Thông tin

SDG có liên quan

 • Goal_8

Báo cáo hoạt động

Nội dung liên quan