Tin tức bền vững

Thông báo về việc đổi mới trang “Khung cho ESG và Tính bền vững”

Tháng Sáu 30th, 2021

Ajinomoto Co., Inc. đã thành lập Hội đồng Cố vấn Bền vững để đưa ra các khuyến nghị cho Ban Giám đốc từ quan điểm của nhiều bên liên quan về trạng thái lý tưởng của Tập đoàn Ajinomoto liên quan đến tính bền vững và ESG.

Trang Khung cho ESG và Bền vững trên the Trang web bền vững đã được nâng cao, và trang của Hội đồng Tư vấn Bền vững đã được khởi chạy.

Trang của Hội đồng Cố vấn Bền vững tổng hợp tóm tắt của mỗi phiên họp, cũng như các thông tin liên quan như hồ sơ của các thành viên hội đồng và thư của chủ tịch hội đồng và Chủ tịch & Giám đốc điều hành gửi cho các thành viên hội đồng.
Chúng tôi sẽ tiếp tục phổ biến tích cực các sáng kiến ​​bền vững của Nhóm chúng tôi thông qua trang web này.