AJI-NO-MOTO® 的环保主义

AJI-NO-MOTO® 的环保主义

The Ajinomoto Group is contributing to the well-being of all human beings,
our society and our planet with "AminoScience".


您可能喜欢的内容

什么是 AJI-NO-MOTO®,它是如何制造的?

目录什么是 AJI-NO-MOTO®?AJI-NO-MOTO® 味道如何?AJI-NO-MOTO® 是由什么制成的?AJI-NO-MOTO® 是如何制成的?发酵过程如何进行?为什么选择 AJI-NO-MOTO®?AJI-NO-MOTO® 安全吗?如何...

鲜味在健康食品中有什么味道

味精安全吗?

味精对身体有害吗?味精代表味精。味之素集团是世界上第一家开发和营销商业...